Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 63 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 371/04/COL z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz 49. Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wykreślenie rozdziału 26 Wytycznych w sprawie pomocy państwa odnośnie do wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych

Data ogłoszenia:2005-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 63 POZ 29

10.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/29

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 371/04/COL z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz 49. Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wykreślenie rozdziału 26 Wytycznych w sprawie pomocy państwa odnośnie do wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych

URZĄD NADZORU EFTA,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 61 do 63 oraz protokół 26, uwzględniając porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (2), w szczególności art. 24, art. 5 ust. 2 lit. b) oraz art. 1 części I jego protokołu 3, a także majac na uwadze, co następuje: Zgodnie z art. 24 Porozumienia o Nadzorze i Trybunale Urząd Nadzoru EFTA nadaje moc prawną postanowieniom Porozumienia EOG dotyczącym pomocy państwa. Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) Porozumienia o Nadzorze i Trybunale Urząd Nadzoru EFTA wydaje zawiadomienia oraz wskazówki w kwestiach objętych Porozumieniem EOG, jeśli porozumienie to lub Porozumienie o Nadzorze i Trybunale jasno tak stanowi lub jeśli Urząd Nadzoru EFTA uznaje to za konieczne. Przywołując Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa (3), przyjęte przez Urząd Nadzoru EFTA w dniu 19 stycznia 1994 r. Urząd Nadzoru EFTA przyjął wytyczne w sprawie wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych w dniu 4 listopada 1998 r. (4) na wstępny trzyletni okres próbny, przedłużony następnie do dnia 31 grudnia 2002 r., a dla niektórych sektorów wytyczne stosowane były do dnia 31 grudnia 2003 r. Komisja Wspólnot Europejskich wydała nowy komunikat w sprawie wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych w dniu 19 marca 2002 r. (5).

(1) Zwane dalej Porozumieniem EOG. (2) Zwane dalej Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale. (3) Wytyczne w sprawie stosowania i interpretacji art. 61 i 62 Porozumienia EOG oraz art. 1 protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, przyjętego i wydanego przez Urząd Nadzoru EFTA w dniu 19.1.1994 (Dz.U. L 231 z 3.9.1994, Suplement EOG nr 32), ostatnio zmienionego decyzją Urzędu nr 305/04/COL z dnia 1 grudnia 2004 r. (dotychczas niepublikowaną), zwane dalej Wytycznymi w sprawie pomocy państwa. (4) Dz.U. L 111 z 29.4.1999, Suplement EOG nr 18, odpowiadający komunikatowi Komisji – Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych (Dz.U. C z 7.4.1998, str. 7). (5) Dz.U. C 70 z 19.3.2002, str. 8.

L 63/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2005

Urząd Nadzoru EFTA przyjął podobne zasady ramowe, jako nowy rozdział 26A Wytycznych, decyzją Kolegium 263/02/COL w dniu 18 grudnia 2002 r. (1). Rozdział 26A stanowią nowe wielosektorowe zasady ramowe, które weszły w życie dnia 1 stycznia 2003 r. lub dnia 1 stycznia 2004 r., w zależności od sektora. Należy zatem wykreślić poprzednie wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1. Skreśla się rozdział 26 Wytycznych w sprawie pomocy państwa. 2. Państwa EFTA zostają poinformowane listem zawierającym kopię niniejszej decyzji. 3. Komisja Wspólnot Europejskich zostaje poinformowana poprzez przesłanie kopii niniejszej decyzji, zgodnie z lit. d) protokołu 27 do Porozumienia EOG. 4. Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz w Suplemencie EOG. 5. Niniejsza decyzja jest autentyczna w języku angielskim.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 2004 r.

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Hannes HAFSTEIN Bernd HAMMERMANN

Przewodniczący

Członek Kolegium

(1) Dotychczas niepublikowane.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 63 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 27 z 200510.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2005 r. dotycząca częściowej niezgodności normy EN 71-1:1998 Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywie Rady 88/378/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 542) (1)

 • Dz. U. L63 - 25 z 200510.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zmieniająca po raz czwarty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 521) (1)

 • Dz. U. L63 - 23 z 200510.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/475/WE przyjmującą środek przejściowy na rzecz niektórych zakładów w sektorze mięsa i mleka w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 518) (1)

 • Dz. U. L63 - 21 z 200510.3.2005

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L63 - 20 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2005 z dnia 9 marca 2005 r. przewidujące nowy przydział uprawnień importowych z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1206/2004 otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny, przeznaczonej do przetworzenia

 • Dz. U. L63 - 17 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitych przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L63 - 12 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2005 z dnia 9 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L63 - 6 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2005 z dnia 8 marca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L63 - 4 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2005 z dnia 9 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L63 - 1 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 390/2005 z dnia 7 marca 2005 r. kończące częściową rewizję tymczasową środków antydumpingowych mających zastosowanie w przywozie folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej, między innymi, z Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.