Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 64 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 121/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 64 POZ 15

10.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 64/15

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 121/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2004 z dnia 4 maja 2004 r. (1). (2) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/11/WE z dnia 18 grudnia 2003 r. określającą warunki wspólnotowych porównawczych prób i analiz nasion i materiału rozmnożeniowego niektórych gatunków roślin uprawnych i warzyw oraz winorośli zgodnie z dyrektywami Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 92/33/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE, 2002/ 56/WE i 2002/57/WE na lata 2004 — 2005 (2). (3) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/57/WE z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie kontynuacji w 2004 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz nasion i materiału rozmnożeniowego gramineae, Triticum aestivum, Brassica napus i Allium ascalonicum zgodnie z dyrektywami Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 92/33/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/ WE, 2002/56/WE i 2002/57/WE rozpoczętych w 2003 r. (3). (4) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/266/WE z dnia 17 marca 2004 r. zezwalającą na trwały nadruk wymaganych informacji na opakowaniach materiału siewnego roślin pastewnych (4). (5) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/287/WE z dnia 24 marca 2004 r. przewidującą tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunków Vicia faba i Glycine max niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/401/EWG lub dyrektywy 2002/57/ WE (5). (6) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/329/WE z dnia 6 kwietnia 2004 r. przewidującą tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Glycine max niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 2002/57/WE (6).

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L

277 z 26.8.2004, str. 187. 3 z 7.1.2004, str. 38. 12 z 17.1.2004, str. 49. 83 z 20.3.2004, str. 23. 91 z 30.3.2004, str. 56. 104 z 8.4.2004, str. 133.

L 64/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2005

(7) Decyzja 2004/266/WE uchyla decyzję Komisji 87/309/EWG z dnia 2 czerwca 1987 r. (1), która jest uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W części 2 rozdziału III załącznika I do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) po pkt 27 (decyzja Komisji 2003/795/WE) dodaje się punkty w brzmieniu: „28. 32004 D 0011: decyzja Komisji 2004/11/WE z dnia 18 grudnia 2003 r. określająca warunki wspólnotowych porównawczych prób i analiz nasion i materiału rozmnożeniowego niektórych gatunków roślin uprawnych i warzyw oraz winorośli zgodnie z dyrektywami Rady 66/401/ EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 92/33/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE, 2002/56/WE i 2002/57/WE na lata 2004 — 2005 (Dz.U. L 3 z 7.1.2004, str. 38). 29. 32004 D 0057: decyzja Komisji 2004/57/WE z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie kontynuacji w 2004 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz nasion i materiału rozmnożeniowego gramineae, Triticum aestivum, Brassica napus i Allium ascalonicum zgodnie z dyrektywami Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 92/33/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE, 2002/ 56/WE i 2002/57/WE rozpoczętych w 2003 r. (Dz.U. L 12 z 17.1.2004, str. 49). 30. 32004 D 0266: decyzja Komisji 2004/266/WE z dnia 17 marca 2004 r. zezwalająca na trwały nadruk wymaganych informacji na opakowaniach materiału siewnego roślin pastewnych (Dz.U. L 83 z 20.3.2004, str. 23). 31. 32004 D 0287: decyzja Komisji 2004/287/WE z dnia 24 marca 2004 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunków Vicia faba i Glycine max niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/401/EWG lub dyrektywy 2002/57/WE (Dz.U. L 91 z 30.3.2004, str. 56). 32. 32004 D 0329: decyzja Komisji 2004/329/WE z dnia 6 kwietnia 2004 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Glycine max niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 2002/57/WE (Dz.U. L 104 z 8.4.2004, str. 133).”; 2) skreśla się tekst pkt 5 (decyzja Komisji 87/309/EWG). Artykuł 2 Teksty decyzji 2004/11/WE, 2004/57/WE, 2004/266/WE, 2004/287/WE oraz 2004/329/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 25 września 2004 r. pod warunkiem dokonania wszystkich określonych w art. 103 ust. 1 Porozumienia notyfikacji Wspólnego Komitetu EOG (*).

(1) (*)

Dz.U. L 155 z 16.6.1987, str. 26. Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

10.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

L 64/17

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2004 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Kjartan JÓHANNSSON Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 64 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L64 - 80 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L64 - 78 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 76 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 74 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 72 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 70 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 67 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 131/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XV (Pomoc państwa) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 57 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja), protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw) oraz protokół 23 (dotyczący współpracy między organami nadzoru) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 55 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 129/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 53 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 128/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 51 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 127/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 49 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 126/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 47 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 125/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 41 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 124/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 20 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 123/2004 z dnia24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 18 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 122/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 12 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 120/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 9 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 119/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 7 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 118/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 5 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 117/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L64 - 3 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 116/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L64 - 1 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 115/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.