Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 64 POZ 41

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 124/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 64 POZ 41

Strona 1 z 3
10.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 64/41

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 124/2004

z dnia 24 września 2004 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 97/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. (1) (2) Decyzja Komisji 97/830/WE z dnia 11 grudnia 1997 r. uchylająca decyzję Komisji 97/613/WE i nakładająca specjalne warunki na przywóz pistacji i niektórych produktów uzyskanych z pistacji pochodzących lub wysłanych z Iranu (2) ma zostać włączona do Porozumienia. (3) Decyzja Komisji 2003/551/WE z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniająca decyzję 97/830/WE uchylającą decyzję 97/613/WE i nakładającą specjalne warunki na przywóz pistacji i niektórych produktów uzyskanych z pistacji pochodzących lub wysłanych z Iranu (3) ma zostać włączona do Porozumienia. (4) Dyrektywa 2003/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. zmieniająca dyrektywę 2000/13/WE w odniesieniu do oznaczania składników obecnych w środkach spożywczych (4) ma zostać włączona do Porozumienia. (5) Dyrektywa Komisji 2003/113/WE z dnia 3 grudnia 2003 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym w owocach i warzywach (5), sprostowana w Dz.U L 98 z 2.4.2004, str. 61 i Dz.U. L 104 z 8.4.2004, str. 135, ma zostać włączona do Porozumienia. (6) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2174/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do aflatoksyn (6) ma zostać włączone do Porozumienia.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Dz.U L 376 z 23.12.2004, str. 19. Dz.U L 343 z 13.12.1997, str. 30. Dz.U L 187 z 26.7.2003, str. 43. Dz.U L 308 z 25.11.2003, str. 15. Dz.U L 324 z 11.12.2003, str. 24. Dz.U. L 326 z 13.12.2003, str. 12.

L 64/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2005

(7) Dyrektywa Komisji 2003/118/WE z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do maksymalnych poziomów pozostałości dla acefatu, 2,4-D i parationu metylowego (1) ma zostać włączona do Porozumienia. (8) Dyrektywa Komisji 2003/121/WE z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniająca dyrektywę 98/53/WE ustanawiającą metody pobierania próbek oraz metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów niektórych substancji zanieczyszczających w środkach spożywczych (2) ma zostać włączona do Porozumienia. (9) Dyrektywa Komisji 2004/1/WE z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2002/72/WE w odniesieniu do zawieszenia stosowania azodikarbonoamidu jako środka porotwórczego (3) ma zostać włączona do Porozumienia. (10) Dyrektywa Komisji 2004/2/WE z dnia 9 stycznia 2004 r. zmieniająca dyrektywy Rady 86/362/ EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fenamifosu (4), sprostowana w Dz.U. L 28 z 31.1.2004, str. 30, ma zostać włączona do Porozumienia. (11) Dyrektywa Komisji 2004/5/WE z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2001/15 w celu włączenia niektórych substancji do Załącznika (5) ma zostać włączona do Porozumienia. (12) Dyrektywa Komisji 2004/4/WE z dnia 15 stycznia 2004 r. zmieniająca dyrektywę 96/3/WE przyznającą odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożywczych w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów luzem (6), sprostowana w Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 64 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L64 - 80 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L64 - 78 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 76 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 74 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 72 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 70 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 67 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 131/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XV (Pomoc państwa) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 57 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja), protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw) oraz protokół 23 (dotyczący współpracy między organami nadzoru) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 55 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 129/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 53 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 128/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 51 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 127/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 49 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 126/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 47 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 125/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 20 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 123/2004 z dnia24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 18 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 122/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 15 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 121/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 12 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 120/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 9 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 119/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 7 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 118/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 5 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 117/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L64 - 3 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 116/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L64 - 1 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 115/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.