Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 64 POZ 57

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja), protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw) oraz protokół 23 (dotyczący współpracy między organami nadzoru) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 64 POZ 57

Strona 1 z 5
10.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 64/57

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 130/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja), protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw) oraz protokół 23 (dotyczący współpracy między organami nadzoru) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowujący Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Załącznik XIV do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 79/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. (1). (2) Protokół 21 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 79/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. (3) Protokół 23 do Porozumienia nie został wcześniej zmieniony. (4) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (2) zostanie włączone do Porozumieniu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku XIV do Porozumienia wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji. Artykuł 2 W protokole 21 do Porozumienia wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji. Artykuł 3 Protokół 23 do Porozumienia zastępuje się zgodnie z załącznikiem III do niniejszej decyzji. Artykuł 4 Teksty rozporządzenia (WE) nr 1/2003 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

(1) (2)

Dz.U. L 219 z 19.6.2004, str. 24. Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1.

L 64/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 5

10.3.2005

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po ostatniej notyfikacji do Wspólnego Komitetu EOG, zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 6 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2004 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Kjartan JÓHANNSSON Przewodniczący

(*)

Wskazano wymogi konstytucyjne.

10.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 64/59

ZAŁĄCZNIK I

do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2004

W załączniku XIV do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) 2) 3) skreśla się tekst pkt 4 (rozporządzenie Komisji (EWG) nr 123/85); skreśla się tekst pkt 4a (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1475/95); tekst pkt 10 (rozporządzenie Rady (EWG) nr 1017/68) otrzymuje brzmienie: „368 R 1017: rozporządzenie Rady (EWG) nr 1017/68 z dnia 19 lipca 1968 r. wprowadzające reguły konkurencji do transportu kolejowego, drogowego i żeglugi śródlądowej (Dz.U. L 175 z 23.7.1968, str. 1) zmienione przez: — 32003 R 0001: rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1).

Dla celów Porozumienia przepisy rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami: Nie stosuje się art. 3 ust. 2.”; 4) w pkt 11 (rozporządzenie Rady (EWG) nr 4056/86) wprowadza się następujące zmiany: 4.1) dodaje się: „,zmienione przez: — 32003 R 0001: rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1).”;

4.2) tekst dostosowania c) otrzymuje brzmienie: „W art. 7 ust. 1 akapit wprowadzający fragment ‘rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu’ otrzymuje brzmienie ‘rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu lub odpowiednie przepisy przewidziane w protokole 21 do Porozumienia’;”; 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 64 POZ 57 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L64 - 80 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L64 - 78 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 76 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 74 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 72 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 70 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 67 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 131/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XV (Pomoc państwa) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 55 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 129/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 53 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 128/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 51 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 127/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 49 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 126/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 47 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 125/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 41 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 124/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 20 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 123/2004 z dnia24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 18 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 122/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 15 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 121/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 12 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 120/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 9 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 119/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 7 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 118/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 5 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 117/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L64 - 3 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 116/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L64 - 1 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 115/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.