Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 64 POZ 67

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 131/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XV (Pomoc państwa) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 64 POZ 67

10.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 64/67

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 131/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XV (Pomoc państwa) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Załącznik XV do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 80/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. (1). (2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (2). (3) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (3),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. W pkt 1d (rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001) załącznika XV do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1.1) dodaje się tekst w brzmieniu: „, zmienione: — 32004 R 0363: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 363/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 20).”;

1.2) dostosowanie c) otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 otrzymuje brzmienie: »Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pomocy szkoleniowej we wszystkich sektorach objętych artykułami 61 — 64 Porozumienia EOG, z wyjątkiem pomocy wchodzącej w zakres rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002.«”; 1.3) dodaje się dostosowania w brzmieniu:

(1) (2) (3)

Dz.U. L 349 z 25.11.2004, str. 37. Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 20. Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 22.

L 64/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej „k) w art. 7 ust. 3 akapit pierwszy wyrazy »Artykuł 27 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/ 1999« zastępuje się wyrazami »Artykuł 27 protokołu 3 do Porozumienia o nadzorze i Trybunale«; l) w art. 7a określenie »art. 88 ust. 3 Traktatu« zastępuje się określeniem »art. 1 ust. 3 protokołu 3 do Porozumienia o nadzorze i Trybunale«. Określenie »zgodny ze wspólnym rynkiem« zastępuje się określeniem »zgodny z funkcjonowaniem Porozumienia EOG«. Określenie »art. 87 ust. 3 Traktatu« zastępuje się określeniem »art. 61 ust. 3 Porozumienia EOG«.”.

10.3.2005

2.

W pkt 1f (rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001) załącznika XV do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 2.1) dodaje się tekst w brzmieniu: „, zmienione: — 32004 R 0364: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 22).”;

2.2) dostosowania e), f), g), h) oraz i) otrzymują odpowiednio oznaczenia g), h), (i), j) oraz k); 2.3) po dostosowaniu d) dodaje się dostosowania w brzmieniu: „e) określenia »art. 87 ust. 3 lit. a)« oraz »art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu઻ zastępuje się określeniem »art. 61 ust. 3 lit. a) Porozumienia EOG«; określenia »art. 87 ust. 3 lit. c)« oraz »art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu« zastępuje się określeniem »art. 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG«;”;

f)

2.4) w nowym dostosowaniu i) na początku tekstu dostosowania dodaje się wyrazy „odnośnie do art. 4 i 5”; 2.5) w nowym dostosowaniu j) wyrazy „w art. 3 i 5” zastępuje się wyrazami „w art. 3, 5, 5a, 5b, 5c i 9a”; 2.6) tekst nowego dostosowania k) otrzymuje brzmienie: „w art. 4 ust. 2 określenie »art. 87 ust. 3 lit. a) i c) Traktatu« zastępuje się określeniem »art. 61 ust. 3 lit. a) i c) Porozumienia EOG«;”; 2.7) dodaje się następujące dostosowania: „l) w art. 6a ust. 2 wyrazy »Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa dla celów ratowania i restrukturyzacji firm znajdujących się w trudnej sytuacji« otrzymują brzmienie »Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa dla celów ratowania i restrukturyzacji firm znajdujących się w trudnej sytuacji oraz zasady proceduralne i merytoryczne Urzędu Nadzoru EFTA w dziedzinie pomocy państwa, rozdział 16 o pomocy państwa dla celów ratowania i restrukturyzacji firm znajdujących się trudnej sytuacji«;

m) w art. 9 wyrazy »Artykuł 27 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999« zastępuje się wyrazami »Artykuł 27 protokołu 3 do Porozumienia o nadzorze i Trybunale«;”.

10.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

L 64/69

Teksty rozporządzeń (WE) nr 363/2004 i 364/2004 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 25 września 2004 r. pod warunkiem dokonania wszystkich określonych w art. 103 ust. 1 Porozumienia notyfikacji Wspólnego Komitetu EOG (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2004 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Kjartan JÓHANNSSON Przewodniczący

(*)

Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 64 POZ 67 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L64 - 80 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L64 - 78 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 76 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 74 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 72 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 70 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 57 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja), protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw) oraz protokół 23 (dotyczący współpracy między organami nadzoru) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 55 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 129/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 53 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 128/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 51 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 127/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 49 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 126/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 47 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 125/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 41 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 124/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 20 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 123/2004 z dnia24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 18 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 122/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 15 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 121/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 12 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 120/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 9 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 119/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 7 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 118/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 5 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 117/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L64 - 3 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 116/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L64 - 1 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 115/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.