Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 64 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 119/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 64 POZ 9

10.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 64/9

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 119/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 95/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. (1). (2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2003 z dnia 24 października 2003 r. zatwierdzające krajowe programy niektórych Państw Członkowskich dla kontroli trzęsawki owiec oraz określające dodatkowe gwarancje i przyznające odstępstwa w zakresie programów hodowli owiec odpornych na TSE zgodnie z decyzją 2003/100/WE (2). (3) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2003/828/WE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (3). (4) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2003/859/WE z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniającą decyzję 2002/106/WE w odniesieniu do testów porównawczych w celu potwierdzenia klasycznego pomoru świń (4). (5) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2003/886/WE z dnia 10 grudnia 2003 r. ustanawiającą kryteria przekazywania informacji zgodnie z dyrektywą Rady 64/432/EWG (5). (6) Decyzja 2003/828/WE uchyla decyzję 2003/218/WE (6), która jest uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy wykreślić z Porozumienia. (7) Niniejszej decyzji nie stosuje się do Islandii i Liechtensteinu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Rozdział I załącznika I do Porozumienia zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L

376 z 23.12.2004, str. 14. 275 z 25.10.2003, str. 12. 311 z 27.11.2003, str. 41. 324 z 11.12.2003, str. 55. 332 z 19.12.2003, str. 53. 82 z 29.3.2003, str. 35.

L 64/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

10.3.2005

Teksty rozporządzenia (WE) nr 1874/2003 oraz decyzji 2003/828/WE, 2003/859/WE i 2003/886/WE w języku norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 25 września 2004 r. pod warunkiem dokonania wszystkich określonych w art. 103 ust. 1 Porozumienia notyfikacji Wspólnego Komitetu EOG (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2004 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Kjartan JÓHANNSSON Przewodniczący

(*)

Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

10.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 64/11

ZAŁĄCZNIK

do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 119/2004

W rozdziale I załącznika I do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 23 (decyzja Komisji 2002/106/WE) w części 3.2 dodaje się tekst w brzmieniu: „, zmieniona: — 32003 D 0859: decyzją Komisji 2003/859/WE z dnia 5 grudnia 2003 r. (Dz.U. L 324 z 11.12.2003, str. 55).”;

2)

po pkt 29 (decyzja Komisji 2003/466/WE) w części 3.2 dodaje się następujący punkt: „30. 32003 D 0828: decyzja Komisji 2003/828/WE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (Dz.U. L 311 z 27.11.2003, str. 41).”;

3) 4)

skreśla się tekst pkt 27 (decyzja Komisji 2003/218/WE) w części 3.2; po pkt 73 (decyzja Komisji 2003/466/WE) w części 4.2 dodaje się punkt w brzmieniu: „74. 32003 D 0886: decyzja Komisji 2003/886/WE z dnia 10 grudnia 2003 r. ustanawiająca kryteria przekazywania informacji zgodnie z dyrektywą Rady 64/432/EWG (Dz.U. L 332 z 19.12.2003, str. 53).”;

5)

po pkt 20 (decyzja Komisji 2003/100/WE) w części 7.2 dodaje się punkt w brzmieniu: „21. 32003 R 1874: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2003 z dnia 24 października 2003 r. zatwierdzające krajowe programy niektórych Państw Członkowskich dla kontroli trzęsawki owiec oraz określające dodatkowe gwarancje i przyznające odstępstwa w zakresie programów hodowli owiec odpornych na TSE zgodnie z decyzją 2003/100/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, str. 12).”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 64 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L64 - 80 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L64 - 78 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 76 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 74 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 72 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 70 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 67 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 131/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XV (Pomoc państwa) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 57 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja), protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw) oraz protokół 23 (dotyczący współpracy między organami nadzoru) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 55 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 129/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 53 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 128/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 51 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 127/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 49 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 126/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 47 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 125/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 41 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 124/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 20 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 123/2004 z dnia24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 18 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 122/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 15 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 121/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 12 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 120/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 7 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 118/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L64 - 5 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 117/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L64 - 3 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 116/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L64 - 1 z 200510.3.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 115/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.