Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 66 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniające załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przywozu z Japonii niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do celów technicznych (1)

Data ogłoszenia:2005-03-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 66 POZ 10

L 66/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.3.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 416/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniające załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przywozu z Japonii niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do celów technicznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 29 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002 W załączniku XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 część VI otrzymuje brzmienie:

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ustanawia wymogi dotyczące przywozu do Wspólnoty produktów z krwi oraz innych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do celów technicznych, w tym farmaceutycznych. Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz wymienionych produktów ubocznych, jeżeli spełniają one odpowiednie wymagania określone odpowiednio w rozdziale IV lub XI załącznika VIII do wymienionego rozporządzenia. Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 stanowi, że produkty uboczne muszą pochodzić z kraju trzeciego lub części kraju trzeciego ujętego w wykazie w części VI załącznika XI. Japonia nie jest wymieniona w części VI załącznika XI. Właściwe władze Japonii (Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa, Wydział ds. Zdrowia Zwierząt i Bezpieczeństwa Produktów Pochodzenia Zwierzęcego) udzieliły Komisji niezbędnych gwarancji w odniesieniu do pozyskiwania i wysyłania z Japonii do Wspólnoty produktów z krwi oraz innych produktów ubocznych przeznaczonych do celów technicznych zgodnie z odpowiednimi wymaganiami przywozowymi. W szczególności Japonia zatwierdziła i zarejestrowała odpowiednie zakłady zgodnie z art. 29 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002. Właściwe jest więc ujęcie Japonii w części VI załącznika XI. Właściwe jest również wprowadzenie zmian w części VI załącznika XI w celu ujednolicenia terminologii z rozdziałem XI załącznika VIII tego samego rozporządzenia.

„CZĘŚĆ VI

(2)

Wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie mogą dopuścić przywóz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz produktów z krwi (z wyjątkiem produktów z krwi zwierząt z rodziny koniowatych) przeznaczonych do celów technicznych, w tym farmaceutycznych (świadectwo zdrowia, rozdziały 4C i 8B).

A. Produkty z krwi

(3)

1) Produkty z krwi zwierząt kopytnych:

państwa trzecie lub ich regiony wymienione w części 1 załącznika II do decyzji Rady 79/542/EWG, z których dopuszcza się przywóz wszystkich kategorii świeżego mięsa odpowiednich gatunków, oraz następujące kraje:

(4)

— (JP) Japonia.

2) Produkty z krwi innych gatunków:

(5)

państwa trzecie wymienione w części 1 załącznika II do decyzji Rady 79/542/EWG oraz następujące kraje:

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 668/2004 (Dz.U. L 19 z 21.1.2005, str. 34).

— (JP) Japonia.

12.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 66/11

B. Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do celów farmaceutycznych Państwa trzecie wymienione w części 1 załącznika II do decyzji Rady 79/542/EWG, w Załączniku do decyzji Komisji 94/85/EWG (*) lub w załączniku I do decyzji Komisji 2000/585/WE (**) oraz następujące kraje: — (JP) Japonia, — (PH) Filipiny, oraz — (TW) Tajwan. C. Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do celów technicznych innych niż farmaceutyczne

Państwa trzecie wymienione w części 1 załącznika II do decyzji Rady 79/542/EWG, z których dopuszcza się przywóz tej kategorii świeżego mięsa odpowiednich gatunków, w Załączniku do decyzji Komisji 94/85/EWG lub w Załączniku do decyzji Komisji 2000/585/WE. ___________ (*) Dz.U. L 44 z 17.2.1994, str. 31. (**) Dz.U. L 251 z 6.10.2000, str. 1.”. Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 11 marca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 66 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L66 - 28 z 200512.3.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia nowych Państw Członkowskich do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L66 - 27 z 200512.3.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnej Rady Unia Europejska–Meksyk z dnia 21 lutego 2005 r. wprowadzająca sprostowanie do decyzji nr 3/2004 Wspólnej Rady UE–Meksyk

 • Dz. U. L66 - 24 z 200512.3.2005

  Protokół dodatkowy do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L66 - 22 z 200512.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L66 - 15 z 200512.3.2005

  Decyzja nr 5/2004 Wspólnej Rady UE–Meksyk z dnia 15 grudnia 2004 r. przyjmująca zgodnie z art. 17 ust. 3 decyzji nr 2/2000 załącznik do wymienionej decyzji w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L66 - 14 z 200512.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 419/2005 z dnia 11 marca 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz ryżu okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2031/2004

 • Dz. U. L66 - 13 z 200512.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 418/2005 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ofert złożonych w ramach przetargu na dopłatę do wywozu ryżu łuskanego długoziarnistego typu B do Réunion na mocy rozporządzenia (WE) nr 2033/2004

 • Dz. U. L66 - 12 z 200512.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 417/2005 z dnia 11 marca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L66 - 9 z 200512.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 415/2005 z dnia 11 marca 2005 r. dotyczące 15. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L66 - 8 z 200512.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2005 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie 78. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L66 - 7 z 200512.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 413/2005 z dnia 11 marca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 331. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L66 - 5 z 200512.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2005 z dnia 11 marca 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 159. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L66 - 3 z 200512.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 411/2005 z dnia 11 marca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 159. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L66 - 1 z 200512.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 410/2005 z dnia 11 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.