Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 68 POZ 41

Tytuł:

Decyzja nr 1/2004 Rady Stowarzyszenia UE–Bułgaria z dnia 28 września 2004 r. zmieniająca art. 2 i 3 Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Bułgarii z drugiej strony, przedłużająca okres przewidziany w art. 9 ust. 4, Protokołu 2 do Układu Europejskiego

Data ogłoszenia:2005-03-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 68 POZ 41

15.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 68/41

DECYZJA NR 1/2004 RADY STOWARZYSZENIA UE–BUŁGARIA z dnia 28 września 2004 r. zmieniająca art. 2 i 3 Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Bułgarii z drugiej strony, przedłużająca okres przewidziany w art. 9 ust. 4, Protokołu 2 do Układu Europejskiego (2005/208/WE)

RADA STOWARZYSZENIA,

uwzględniając Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Bułgarii z drugiej strony (1) (dalej zwany „Układem Europejskim”), uwzględniając Protokół dodatkowy do Układu Europejskiego, w szczególności jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Bułgarii z drugiej strony, przedłużające okres przewidziany w art. 9 ust. 4 Protokołu 2 do tego Układu, otrzymują brzmienie: „Artykuł 2 Republika Bułgarii przedstawia Komisji Europejskiej program restrukturyzacji i plany gospodarcze, które są zgodne z wymogami wymienionymi w art. 9 ust. 4 Protokołu 2 i które zostały ocenione oraz zaakceptowane przez Komisję ds. Ochrony Konkurencji. Artykuł 3 Komisja zapewnia ostateczną ocenę w celu określenia, czy program restrukturyzacji i plany gospodarcze są zgodne z wymogami wymienionymi w art. 9 ust. 4 Protokołu 2. Rada Unii Europejskiej decyduje o zgodności programu i planów z wymogami wymienionego artykułu. Komisja systematycznie monitoruje realizację planów w imieniu Wspólnoty, a Ministerstwo Finansów czyni to samo w imieniu Republiki Bułgarii.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Radę Stowarzyszenia. Sporządzono w Brukseli, 28 września 2004 r. W imieniu Rady Stowarzyszenia Przewodniczący

S. PASSY

Protokół dodatkowy do Układu Europejskiego został podpisany przez Strony 21 listopada 2002 r. Zgodnie z art. 5 Protokół dodatkowy stosuje się tymczasowo od daty podpisania. Ostatnie zmiany w ustawodawstwie bułgarskim zmodyfikowały podział funkcji między instytucje wdrażające. W celu zapewnienia zgodności między Protokołem dodatkowym a instytucjonalną organizacją Bułgarii, należy zmienić art. 2 i art. 3 Protokołu dodatkowego dostosowując odniesienia do odpowiednich instytucji bułgarskich w celu zastosowania w Bułgarii Protokołu dodatkowego. Zgodnie z art. 4 Protokół dodatkowy może zostać zmieniony na mocy decyzji Rady Stowarzyszenia,

(2)

(3)

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Artykuły 2 i 3 Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.1994, str. 3.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 68 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L68 - 49 z 200515.3.2005

  Decyzja ramowa Rady 2005/212/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia pochodzących z przestępstwa

 • Dz. U. L68 - 44 z 200515.3.2005

  Decyzja Rady 2005/211/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. dotycząca wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L68 - 43 z 200515.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca po raz drugi decyzję 2004/614/WE dotyczącą okresu stosowania środków ochronnych odnoszących się do ptasiej grypy w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 559) (1)

 • Dz. U. L68 - 42 z 200515.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/288/WE w odniesieniu do przedłużenia tymczasowego dostępu Australii i Nowej Zelandii do wspólnotowych rezerw antygenów wirusa pryszczycy przyznanego na mocy tej decyzji (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 561) (1)

 • Dz. U. L68 - 40 z 200515.3.2005

  Zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. dotyczące mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

 • Dz. U. L68 - 33 z 200515.3.2005

  Protokół dodatkowy do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Afryki Południowej, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L68 - 32 z 200515.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L68 - 30 z 200515.3.2005

  Decyzji Rady i Komisji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Chorwacji z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L68 - 28 z 200515.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 423/2005 z dnia 14 marca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L68 - 5 z 200515.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 422/2005 z dnia 14 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

 • Dz. U. L68 - 3 z 200515.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 421/2005 z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych przetworzonych lub konserwowanych owoców cytrusowych (mianowicie mandarynek itp.) w okresie od 11 kwietnia 2005 r. do 10 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L68 - 1 z 200515.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 420/2005 z dnia 14 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.