Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 68 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 422/2005 z dnia 14 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

Data ogłoszenia:2005-03-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 68 POZ 5

Strona 1 z 14
15.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 68/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 422/2005 z dnia 14 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

działań promocyjnych. Należy zatem wymienione produkty umieścić w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 94/2002.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2826/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym (1), w szczególności jego art. 12,

W celu wyjaśnienia i uproszczenia stosowne jest włączenie tematów załącznika Ia) i produktów załącznika Ib) do rozporządzenia (WE) nr 94/2002 do jednolitej listy obejmującej zarówno tematy jak i produkty oraz zawarcie dla każdego produktu i tematu przepisów odnoszących się do tych odpowiednich wytycznych do promocji na rynku wewnętrznym w załączniku III do tego rozporządzenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 2826/2000 ustanawia kryteria wyboru sektorów i produktów, w odniesieniu do których mogą być prowadzone działania informacyjne i/lub promocyjne na rynku wewnętrznym. Tematy te i produkty są wymienione w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 94/2002 (2).

(2)

Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 2826/2000 wymaga, aby Komisja co dwa lata sporządzała listę tematów i produktów określonych w art. 3 tego rozporządzenia.

(3)

Oleje z nasion pochodzące ze Wspólnoty, zwłaszcza olej rzepakowy oraz miód i produkty pszczelarskie stanowią produkty, w odniesieniu do których równowaga rynkowa może ulec poprawie dzięki działaniom informacyjnym i/lub ogólnie promocyjnym, zwłaszcza dzięki dostarczaniu konsumentom adekwatnej i aktualnej informacji na temat jakości, wartości odżywczych, smaku, zastosowanych norm oraz etykietowania tych produktów. Należy zatem wymienione produkty umieścić w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 94/2002.

Produkty posiadające chronioną nazwę pochodzenia (PDO), chronione oznaczenie geograficzne (PGI) lub z gwarantowaną tradycyjną specjalnością (TSG), zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (3) lub rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2082/92 z 14 lipca 1992 r. w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i środków spożywczych (4) oraz produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (5), są produktami o wysokiej jakości, zaś ich produkcja i konsumpcja są uznawane za priorytetowe w kontekście wspólnej polityki rolnej. Produkty te należy zatem umieścić w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 94/2002 w celu zapewnienia, że mogą one korzystać ze wszystkich działań promocyjnych i informacyjnych przewidzianych w zasadach promocji na rynku wewnętrznym.

(7)

(4)

W celu zachęcania do konsumpcji produktów dobrych jakościowo w sektorze mięsnym, stosowne jest, aby wszelkie dobre jakościowo wyroby mięsne produkowane według systemu jakości obowiązującego we Wspólnocie lub krajowego systemu jakości kwalifikowały się do

zmie357 zmie318

Konieczne jest sporządzenie nowych wytycznych dotyczących nowo dodanych produktów w celu uzyskania oczekiwanych rezultatów działań promocyjnych oraz w celu skorygowania istniejących wytycznych uwzględniając nowe wydarzenia w sytuacji rynkowej i we wspólnej polityce rolnej oraz doświadczenia dostępnego z oceny najnowszych działań promocyjnych i informacyjnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 68 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L68 - 49 z 200515.3.2005

  Decyzja ramowa Rady 2005/212/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia pochodzących z przestępstwa

 • Dz. U. L68 - 44 z 200515.3.2005

  Decyzja Rady 2005/211/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. dotycząca wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L68 - 43 z 200515.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca po raz drugi decyzję 2004/614/WE dotyczącą okresu stosowania środków ochronnych odnoszących się do ptasiej grypy w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 559) (1)

 • Dz. U. L68 - 42 z 200515.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/288/WE w odniesieniu do przedłużenia tymczasowego dostępu Australii i Nowej Zelandii do wspólnotowych rezerw antygenów wirusa pryszczycy przyznanego na mocy tej decyzji (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 561) (1)

 • Dz. U. L68 - 41 z 200515.3.2005

  Decyzja nr 1/2004 Rady Stowarzyszenia UE–Bułgaria z dnia 28 września 2004 r. zmieniająca art. 2 i 3 Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Bułgarii z drugiej strony, przedłużająca okres przewidziany w art. 9 ust. 4, Protokołu 2 do Układu Europejskiego

 • Dz. U. L68 - 40 z 200515.3.2005

  Zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. dotyczące mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

 • Dz. U. L68 - 33 z 200515.3.2005

  Protokół dodatkowy do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Afryki Południowej, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L68 - 32 z 200515.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L68 - 30 z 200515.3.2005

  Decyzji Rady i Komisji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Chorwacji z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L68 - 28 z 200515.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 423/2005 z dnia 14 marca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L68 - 3 z 200515.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 421/2005 z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych przetworzonych lub konserwowanych owoców cytrusowych (mianowicie mandarynek itp.) w okresie od 11 kwietnia 2005 r. do 10 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L68 - 1 z 200515.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 420/2005 z dnia 14 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.