Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 69 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 425/2005 z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 998/2003 w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów (1)

Data ogłoszenia:2005-03-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 69 POZ 3

16.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 69/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 425/2005 z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 998/2003 w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (1), w szczególności jego art. 10 i 21, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wyższe niż ryzyko związane z przemieszczaniem zwierząt domowych pomiędzy Państwami Członkowskimi. Tajwan należy zatem włączyć do wykazu państw i terytoriów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 998/2003.

(4)

W trosce o zachowanie jasności, należy zastąpić w całości powyższy wykaz państw i terytoriów.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 998/2003.

Rozporządzenie (WE) 998/2003 ustanawia wykaz państw trzecich oraz terytoriów, z których przemieszczanie się zwierząt domowych do Wspólnoty może być dopuszczone pod warunkiem, że spełnione są pewne wymogi. Tymczasowy wykaz państw trzecich został ustanowiony na mocy rozporządzenia (WE) 998/2003, zmienionego rozporządzeniem (WE) 592/2004 (2). Wykaz ten obejmuje państwa i terytoria, w których nie występuje wścieklizna i państwa, w przypadku których ryzyko pojawienia się wścieklizny we Wspólnocie na skutek przemieszczania zwierząt domowych z terytoriów tych krajów nie jest wyższe, niż ryzyko związane z przemieszczaniem zwierząt domowych pomiędzy Państwami Członkowskimi. Z informacji dostarczonych przez Tajwan wynika, że na Tajwanie nie występuje wścieklizna oraz że ryzyko pojawienia się wścieklizny we Wspólnocie na skutek przemieszczania zwierząt domowych z Tajwanu nie jest

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia.

(3)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 19 marca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 15 marca 2005 r. W imieniu Rady

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2054/2004 (Dz.U. L 355 z 1.12.2004, str. 14). (2) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 7.

L 69/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.3.2005

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II WYKAZ KRAJÓW I TERYTORIÓW CZĘŚĆ A IE – Irlandia

MT – Malta SE – Szwecja

UK – Zjednoczone Królestwo

CZĘŚĆ B Sekcja 1 a) DK – Dania, włącznie z GL – Grenlandią i FO – Wyspami Owczymi; b) ES – Hiszpania, włącznie z terytorium kontynentalnym, Balearami, Wyspami Kanaryjskimi, Ceutą i Melillą; c) FR – Francja, włącznie z GF – Gujaną Francuską, GP – Gwadelupą, MQ – Martyniką i RE – Reunionem; d) GI – Gibraltar; e) PT – Portugalia, włącznie z terytorium kontynentalnym, Azorami i Maderą; f) Państwa Członkowskie inne niż wymienione w części A i w lit. a), b) c) i e) niniejszej sekcji. Sekcja 2 AD – Andora CH – Szwajcaria IS LI – Islandia – Liechtenstein

MC – Monako NO – Norwegia SM – San Marino VA – Państwo Watykańskie

CZĘŚĆ C AC – Wyspa Wniebowstąpienia AE – Zjednoczone Emiraty Arabskie AG – Antigua i Barbuda AN – Antyle Holenderskie AU – Australia AW – Aruba BB – Barbados

16.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 69/5

BH – Bahrajn BM – Bermudy CA – Kanada CL – Chile FJ – Fidżi

FK – Falklandy HK – Hong Kong HR – Chorwacja JM – Jamajka JP – Japonia

KN – Saint Kitts i Nevis KY – Kajmany MS – Montserrat MU – Mauritius NC – Nowa Kaledonia NZ – Nowa Zelandia PF – Polinezja Francuska

PM – Saint Pierre i Miquelon RU – Federacja Rosyjska SG – Singapur SH – Święta Helena TW – Tajwan US – Stany Zjednoczone Ameryki VC – Saint Vincent i Grenadyny VU – Vanuatu WF – Wallis i Futuna YT – Majotta”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 69 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L69 - 72 z 200516.3.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 398/2005 z dnia 10 marca 2005 r. ustalającego ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny (Dz.U. L 65 z 11.3.2005)

 • Dz. U. L69 - 67 z 200516.3.2005

  Decyzja ramowa Rady 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne

 • Dz. U. L69 - 64 z 200516.3.2005

  Decyzja 2005/221/WPZiB Rady z dnia 14 marca 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2004/306/WE

 • Dz. U. L69 - 59 z 200516.3.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/220/WPZiB z dnia 14 marca 2005 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2004/500/WPZiB

 • Dz. U. L69 - 55 z 200516.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/296/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do Arabii Saudyjskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 564) (1)

 • Dz. U. L69 - 50 z 200516.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Arabii Saudyjskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 563) (1)

 • Dz. U. L69 - 41 z 200516.3.2005

  Decyzjia Komisji z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia warunków zdrowotnych zwierząt i wymogów w zakresie świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty zarodków bydlęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 543) (1)

 • Dz. U. L69 - 39 z 200516.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do zwolnień z zakazu opuszczania w przypadkach przemieszczania zwierząt wewnątrz kraju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 544) (1)

 • Dz. U. L69 - 37 z 200516.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. dotyczącej mianowania dziesięciu członków i sześciu zastępców członków Komitetu Regionów z Francji

 • Dz. U. L69 - 34 z 200516.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2005 z dnia 15 marca 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2005 r.

 • Dz. U. L69 - 6 z 200516.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 426/2005 z dnia 15 marca 2005 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych wykończonych tkanin odzieżowych z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L69 - 1 z 200516.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 424/2005 z dnia 15 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.