Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 69 POZ 50

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Arabii Saudyjskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 563) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 69 POZ 50

L 69/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.3.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 marca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Arabii Saudyjskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 563)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/218/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa (1), w szczególności jej art. 11 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

minimalne zasady higieny mające zastosowanie do produktów rybołówstwa otrzymanych na pokładzie niektórych statków zgodnie z art. 3 ust. 1 lit.a) pkt i) dyrektywy 91/493/EWG (2). Wykazy te należy sporządzić na podstawie komunikatu przekazanego Komisji przez GDQCL.

(7)

Właściwym jest stosowanie niniejszej decyzji 3 dni po jej opublikowaniu przewidzianym w koniecznym okresie przejściowym.

W Arabii Saudyjskiej w imieniu Komisji przeprowadzono inspekcję w celu sprawdzenia warunków, w jakich produkty rybołówstwa są produkowane, przechowywane i wysyłane do Wspólnoty. Wymogi ustawodawstwa Arabii Saudyjskiej w zakresie kontroli zdrowotnej oraz monitorowania produktów rybołówstwa można uznać za równoważne z wymogami ustanowionymi w dyrektywie 91/493/EWG. Szczególnie „Dyrekcja Generalna ds. Laboratoriów Kontroli Jakości (GDQCL)” jest w stanie skutecznie kontrolować wykonywanie obowiązujących przepisów. GDQCL udzieliła oficjalnego zapewnienia w kwestii zgodności z normami kontroli zdrowotnej oraz monitorowania produktów rybołówstwa określonymi w rozdziale V Załącznika do dyrektywy 91/493/EWG oraz w odniesieniu do spełniania wymogów higieny równoważnych wymogom ustanowionym przez tę dyrektywę. Właściwym jest ustanowienie szczegółowych przepisów dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych do Wspólnoty z Arabii Saudyjskiej zgodnie z dyrektywą 91/493/EWG. Konieczne jest również sporządzenie wykazu zakładów, które otrzymały zezwolenie, statków przetwórni lub chłodni składowych oraz wykazu statków zamrażalni wyposażonych zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 92/48/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. ustanawiającej

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(3)

W Arabii Saudyjskiej właściwym organem odpowiedzialnym za kontrolowanie i poświadczanie zgodności produktów rybołówstwa z wymogami dyrektywy 91/493/EWG jest „Dyrekcja Generalna ds. Laboratoriów Kontroli Jakości (GDQCL)”.

(4)

Artykuł 2 Produkty rybołówstwa przywożone do Wspólnoty z Arabii Saudyjskiej spełniają wymogi określone w art. 3, 4 oraz 5.

(5)

Artykuł 3 1. Każdej przesyłce towarzyszy numerowany oryginał świadectwa zdrowia, należycie wypełniony, podpisany, opatrzony datą i składający się z jednego arkusza zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku I.

(6)

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

2. Świadectwo sporządza się w co najmniej jednym języku urzędowym Państwa Członkowskiego, w którym przeprowadzane są kontrole.

(2) Dz.U. L 187 z 7.7.1992, str. 41.

16.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 69/51

3. Świadectwo zawiera nazwisko, stanowisko i podpis przedstawiciela GDQCL oraz jego urzędową pieczęć odciśniętą w kolorze różniącym się od pozostałych adnotacji. Artykuł 4 Produkty pochodzą z zatwierdzonych zakładów, statków przetwórni lub chłodni składowych, lub z zarejestrowanych statków zamrażalni wymienionych w załączniku II. Artykuł 5 Z wyjątkiem mrożonych produktów rybołówstwa luzem i przeznaczonych do produkcji żywności konserwowanej, wszystkie opakowania zawierają napis „ARABIA SAUDYJSKA” oraz numer zatwierdzenia/rejestracyjny zakładu, statku przetwórni, chłodni składowej lub statku zamrażalni pochodzenia, naniesiony w sposób nieusuwalny.

Artykuł 6 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 19 marca 2005 r. Artykuł 7 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 marca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 69/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.3.2005

ZAŁĄCZNIK I ŚWIADECTWO ZDROWIA dla produktów rybołówstwa pochodzących z Arabii Saudyjskiej, przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty Europejskiej, z wyłączeniem małży, szkarłupni, osłonic oraz ślimaków morskich w każdej postaci

16.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 69/53

L 69/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.3.2005

ZAŁĄCZNIK II WYKAZ ZAKŁADÓW ORAZ STATKÓW

Data wygaśnięcia dopuszczenia

Nr zatwierdzenia

Nazwa

Miasto/Region

Kategoria

KSA-01

National Prawn Company

Al-Laith, Makkah Province

PPa

Legenda: PPa Zakład przetwarzający wyłącznie lub w części materiały pochodzące z akwakultury (produkty hodowlane).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 69 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L69 - 72 z 200516.3.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 398/2005 z dnia 10 marca 2005 r. ustalającego ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny (Dz.U. L 65 z 11.3.2005)

 • Dz. U. L69 - 67 z 200516.3.2005

  Decyzja ramowa Rady 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne

 • Dz. U. L69 - 64 z 200516.3.2005

  Decyzja 2005/221/WPZiB Rady z dnia 14 marca 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2004/306/WE

 • Dz. U. L69 - 59 z 200516.3.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/220/WPZiB z dnia 14 marca 2005 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2004/500/WPZiB

 • Dz. U. L69 - 55 z 200516.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/296/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do Arabii Saudyjskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 564) (1)

 • Dz. U. L69 - 41 z 200516.3.2005

  Decyzjia Komisji z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia warunków zdrowotnych zwierząt i wymogów w zakresie świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty zarodków bydlęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 543) (1)

 • Dz. U. L69 - 39 z 200516.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do zwolnień z zakazu opuszczania w przypadkach przemieszczania zwierząt wewnątrz kraju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 544) (1)

 • Dz. U. L69 - 37 z 200516.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. dotyczącej mianowania dziesięciu członków i sześciu zastępców członków Komitetu Regionów z Francji

 • Dz. U. L69 - 34 z 200516.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2005 z dnia 15 marca 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2005 r.

 • Dz. U. L69 - 6 z 200516.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 426/2005 z dnia 15 marca 2005 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych wykończonych tkanin odzieżowych z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L69 - 3 z 200516.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 425/2005 z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 998/2003 w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów (1)

 • Dz. U. L69 - 1 z 200516.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 424/2005 z dnia 15 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.