Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 69 POZ 67

Tytuł:

Decyzja ramowa Rady 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne

Data ogłoszenia:2005-03-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 69 POZ 67

Strona 1 z 5
16.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 69/67

(Akty przyjęte na mocy Tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RAMOWA RADY 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, a w szczególności jego art. 29, art. 30 ust. 1 lit. a), art. 31 ust. 1 lit. e) i art. 34 ust. 2 lit. b), uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Istotne luki i różnice w przepisach prawnych Państw Członkowskich w tej dziedzinie mogą utrudniać walkę z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem oraz mogą komplikować skuteczną współpracę policyjną i sądową w dziedzinie ataków na systemy informatyczne. Transnarodowy i ponadgraniczny charakter nowoczesnych systemów informatycznych oznacza, że ataki na takie systemy mają często charakter transgraniczny, co podkreśla pilną potrzebę dalszego działania w celu zbliżania ustawodawstw karnych w tej dziedzinie.

Celem niniejszej decyzji ramowej jest usprawnienie współpracy między organami sądowymi i innymi właściwymi organami, włącznie z policją i innymi wyspecjalizowanymi organami ścigania Państw Członkowskich, poprzez zbliżanie zasad prawa karnego w Państwach Członkowskich w dziedzinie ataków na systemy informatyczne. Istnieją dowody ataków na systemy informatyczne, w szczególności w wyniku zagrożenia przestępczością zorganizowaną, rosną także obawy spowodowane możliwymi atakami terrorystycznymi na systemy informatyczne, które stanowią część mającej istotne znaczenie infrastruktury Państw Członkowskich. Stanowi to zagrożenie dla osiągnięcia bardziej bezpiecznego społeczeństwa informacyjnego oraz przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a zatem wymaga reakcji na poziomie Unii Europejskiej. Skuteczna reakcja na te zagrożenia wymaga wszechstronnego podejścia do bezpieczeństwa sieci i informacji, jak podkreślono w planie działań eEuropa, w komunikacie Komisji „Bezpieczeństwo sieci i informacji: Propozycje na rzecz europejskiego podejścia” oraz w rezolucji Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie wspólnego podejścia i działań szczególnych w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji (2). Potrzeba dalszego podniesienia poziomu świadomości dotyczącej problemów związanych z bezpieczeństwem informacji oraz zapewnienia praktycznej pomocy została również podkreślona w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 5 września 2001 r.

(8)

(2)

Rada i Komisja w planie działań w sprawie najlepszego sposobu wykonania postanowień Traktatu z Amsterdamu w dziedzinie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (3), Rada Europejska na posiedzeniu w Tampere w dniach 15 i 16 października 1999 r., Rada Europejska na posiedzeniu w Santa Maria de Feira w dniach 19 i 20 czerwca 2000 r., Komisja w „Zestawieniu wyników” oraz Parlament Europejski w swojej rezolucji z 19 maja 2000 r. wskazują lub wzywają do podjęcia działań legislacyjnych przeciwko przestępczości z wykorzystaniem zaawansowanej technologii, w tym do ustanowienia wspólnych definicji, przestępstw i sankcji.

(7)

(3)

Należy uzupełnić pracę wykonywaną przez organizacje międzynarodowe, w szczególności pracę Rady Europy w zakresie zbliżania prawa karnego oraz pracę grupy G8 w zakresie współpracy transgranicznej w dziedzinie przestępczości z wykorzystaniem zaawansowanej technologii, poprzez ustanowienie w tej dziedzinie wspólnego podejścia w Unii Europejskiej. Wezwanie to zostało rozwinięte w komunikacie Komisji adresowanym do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie „Tworzenia bardziej bezpiecznego społeczeństwa informacyjnego poprzez ulepszanie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz zwalczania przestępczości komputerowej”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 69 POZ 67 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L69 - 72 z 200516.3.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 398/2005 z dnia 10 marca 2005 r. ustalającego ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny (Dz.U. L 65 z 11.3.2005)

 • Dz. U. L69 - 64 z 200516.3.2005

  Decyzja 2005/221/WPZiB Rady z dnia 14 marca 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2004/306/WE

 • Dz. U. L69 - 59 z 200516.3.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/220/WPZiB z dnia 14 marca 2005 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2004/500/WPZiB

 • Dz. U. L69 - 55 z 200516.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/296/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do Arabii Saudyjskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 564) (1)

 • Dz. U. L69 - 50 z 200516.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Arabii Saudyjskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 563) (1)

 • Dz. U. L69 - 41 z 200516.3.2005

  Decyzjia Komisji z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia warunków zdrowotnych zwierząt i wymogów w zakresie świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty zarodków bydlęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 543) (1)

 • Dz. U. L69 - 39 z 200516.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do zwolnień z zakazu opuszczania w przypadkach przemieszczania zwierząt wewnątrz kraju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 544) (1)

 • Dz. U. L69 - 37 z 200516.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. dotyczącej mianowania dziesięciu członków i sześciu zastępców członków Komitetu Regionów z Francji

 • Dz. U. L69 - 34 z 200516.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2005 z dnia 15 marca 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2005 r.

 • Dz. U. L69 - 6 z 200516.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 426/2005 z dnia 15 marca 2005 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych wykończonych tkanin odzieżowych z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L69 - 3 z 200516.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 425/2005 z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 998/2003 w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów (1)

 • Dz. U. L69 - 1 z 200516.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 424/2005 z dnia 15 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.