Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 71 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2005 z dnia 10 marca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Arabii Saudyjskiej, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2852/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Republiki Korei i kończące postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu takich włókien pochodzących z Tajwanu

Data ogłoszenia:2005-03-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 71 POZ 1

Strona 1 z 40
17.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 428/2005 z dnia 10 marca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Arabii Saudyjskiej, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2852/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Republiki Korei i kończące postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu takich włókien pochodzących z Tajwanu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

— Shingkong Synthetic Fibres Co. — Wszystkie pozostałe firmy Republika Korei — Daehan Synthetic Fibre Co. Ltd. — Huvis Corporation — SK Global Co. Ltd. — Sung Lim Co. Ltd. — Wszystkie pozostałe firmy

2. AKTUALNE POSTĘPOWANIA (4)

13,0 % 13,0 %

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9 i 11 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji, przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA 1. ŚRODKI OBOWIĄZUJĄCE (1)

0% 4,8 % 4,8 % 0% 20,2 %

W lipcu 1999 r., rozporządzeniem (WE) nr 1728/1999 (2), Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych („WPO”) pochodzących z Tajwanu.

(5)

Dnia 19 grudnia 2003 r., Komisja ogłosiła, przy pomocy zawiadomienia („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (4), o wszczęciu dochodzenia antydumpingowego w kwestii przywozu do Wspólnoty poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) i Arabii Saudyjskiej. Tego samego dnia, na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 (rozporządzenie podstawowe), Komisja ogłosiła, przy pomocy zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (5), o rozpoczęciu tymczasowego przeglądu ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniami Rady (WE) nr 1728/1999 i (WE) nr 2852/2000 na przywóz WPO pochodzących z Republiki Korei i Tajwanu. Postępowanie antydumpingowe zostało wszczęte po skardze i wniosku wniesionych przez Międzynarodowy Komitet Rayonu i Włókien Syntetycznych („MKRWS” lub „skarżący”) dnia 10 listopada 2003 r. w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku ponad 40 %, całkowitej wspólnotowej produkcji WPO. W skardze zawarto dowód na dumping tego produktu i na istotną szkodę, jaka w związku z tym powstaje, co uznano za wystarczające dla uzasadnienia wszczęcia postępowania.

(2)

W grudniu 2000 r., rozporządzeniem (WE) nr 2852/2000 (3), Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących, między innymi, z Republiki Korei. Poziom ostatecznego cła antydumpingowego ustalonego dla producentów eksportujących z Republiki Korei i Tajwanu podlegających powyższym postępowaniom, wyrażony jako procent ceny importowej CIF granica, był następujący: Tajwan — Far Eastern Textile Ltd. — Nan Ya Plastics Corporation 6,8 % 5,9 %

(3)

(6)

(1) Dz.U. L 56, z 6.3.1996, str. 1 Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) Nr 461/2004 (Dz.U. L 77, z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 204 z 4.8.1999, str. 3. (3) Dz.U. L 332 z 28.12.2000, str. 17.

(4) Dz.U. C 309 z 19.12.2003, str. 6. (5) Dz.U. C 309 z 19.12.2003, str. 2.

L 71/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.3.2005

3. POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE POZOSTAŁYCH KRAJÓW I OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI (7)

— Huvis Corporation — Sung Lim Co. Ltd. — Saehan Industries Inc.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 71 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L71 - 74 z 200517.3.2005

  Wspólne stanowisko 2005/227/WPZiB z dnia 16 marca 2005 r. odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L71 - 72 z 200517.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/59/WE w odniesieniu do regionów, gdzie plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń mają zostać wprowadzone w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 601) (1)

 • Dz. U. L71 - 70 z 200517.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/526/WE w odniesieniu do środków kontroli klasycznego pomoru świń w Niemczech, Francji, Luksemburgu i w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 600) (1)

 • Dz. U. L71 - 69 z 200517.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/136/WE w odniesieniu do zakończenia planu szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w Luksemburgu (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 589) (1)

 • Dz. U. L71 - 67 z 200517.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 94/140/WE ustanawiającą Komitet Doradczy ds. Koordynacji w zakresie Nadużyć Finansowych

 • Dz. U. L71 - 65 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2005 z dnia 16 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L71 - 63 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2005 z dnia 16 marca 2005 r. wprowadzające na 2005 rok odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń wywozowych w sektorach jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L71 - 61 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2005 z dnia 16 marca 2005 r. wprowadzające na 2005 rok odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1518/2003 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L71 - 36 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2005 z dnia 15 marca 2005 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej na terenie Wspólnoty w odniesieniu do kodyfikacji, którą należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od 2006 r., i wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych

 • Dz. U. L71 - 34 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2005 z dnia 16 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.