Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 71 POZ 36

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2005 z dnia 15 marca 2005 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej na terenie Wspólnoty w odniesieniu do kodyfikacji, którą należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od 2006 r., i wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych

Data ogłoszenia:2005-03-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 71 POZ 36

Strona 1 z 11
L 71/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.3.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 430/2005 z dnia 15 marca 2005 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej na terenie Wspólnoty w odniesieniu do kodyfikacji, którą należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od 2006 r., i wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

podstawie przeciętnej wartości rocznej z czterech kwartalnych pełnych prób.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 3, 4 ust. 3 i art. 4 ust. 4,

(5)

Z uwagi na znaczenie danych gromadzonych w modułach ad hoc, informacje te powinny posiadać zdolność do ich łączenia z innymi zmiennymi badania. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego, ustanowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 577/98 konieczne jest wprowadzenie środków wykonawczych określających kodyfikację zmiennych używanych przy przesyłaniu danych. Na podstawie art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 577/98 spośród charakterystyk badania można ustalić wykaz zmiennych, zwanych dalej „zmiennymi strukturalnymi”, które muszą być badane tylko jako przeciętne wartości roczne w odniesieniu do 52 tygodni, a nie przeciętne wartości kwartalne. W związku z powyższym należy określić warunki wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych. Z uwagi na znaczenie danych na temat zatrudnienia i bezrobocia, całkowite wartości tych zmiennych powinny być ze sobą spójne, bez względu na to, czy uzyskano je z rocznej próbki cząstkowej czy na

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Warunki wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych są określone w załączniku I. Artykuł 2 Kody zmiennych, które zostaną wykorzystane do przesyłania danych, począwszy od 2006 r., są określone w załączniku II. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 15 marca 2005 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 77 z 14.3.1998, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2257/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 336 z 23.12.2003, str. 6).

(2) Decyzja Rady z dnia 19 czerwca 1989 r. w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47).

17.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/37

ZAŁĄCZNIK I WARUNKI WYKORZYSTANIA PRÓB CZĄSTKOWYCH DO GROMADZENIA DANYCH DOTYCZĄCYCH ZMIENNYCH STRUKTURALNYCH 1. Zmienne roczne/kwartalne Wyraz „rocznie” w kolumnie „Częstotliwość” kodyfikacji ustalonej w załączniku II określa zmienne strukturalne badane tylko fakultatywnie jako przeciętne wartości roczne w odniesieniu do 52 tygodni, a nie przeciętne wartości kwartalne, metodą próby cząstkowej obejmującej niezależne obserwacje. Kluczowe zmienne, które należy badać co kwartał, zostały określone wyrazem „kwartalnie”. 2. Reprezentatywność wyników Dla zmiennych strukturalnych względny błąd standardowy oceny rocznych przeciętnych reprezentujących co najmniej 1 % ludności w wieku produkcyjnym (nie uwzględniając efektu planowania) nie może przekraczać: a) 9 % dla krajów o zaludnieniu wynoszącym od jednego do dwudziestu milionów mieszkańców; oraz b) 5 % dla krajów o zaludnieniu wynoszącym co najmniej 20 milionów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 71 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L71 - 74 z 200517.3.2005

  Wspólne stanowisko 2005/227/WPZiB z dnia 16 marca 2005 r. odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L71 - 72 z 200517.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/59/WE w odniesieniu do regionów, gdzie plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń mają zostać wprowadzone w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 601) (1)

 • Dz. U. L71 - 70 z 200517.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/526/WE w odniesieniu do środków kontroli klasycznego pomoru świń w Niemczech, Francji, Luksemburgu i w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 600) (1)

 • Dz. U. L71 - 69 z 200517.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/136/WE w odniesieniu do zakończenia planu szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w Luksemburgu (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 589) (1)

 • Dz. U. L71 - 67 z 200517.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 94/140/WE ustanawiającą Komitet Doradczy ds. Koordynacji w zakresie Nadużyć Finansowych

 • Dz. U. L71 - 65 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2005 z dnia 16 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L71 - 63 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2005 z dnia 16 marca 2005 r. wprowadzające na 2005 rok odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń wywozowych w sektorach jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L71 - 61 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2005 z dnia 16 marca 2005 r. wprowadzające na 2005 rok odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1518/2003 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L71 - 34 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2005 z dnia 16 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L71 - 1 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2005 z dnia 10 marca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Arabii Saudyjskiej, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2852/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Republiki Korei i kończące postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu takich włókien pochodzących z Tajwanu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.