Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 71 POZ 67 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 94/140/WE ustanawiającą Komitet Doradczy ds. Koordynacji w zakresie Nadużyć Finansowych

Data ogłoszenia:2005-03-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 71 POZ 67 - Strona 2

Strona 2 z 2
Mając na względzie wyżej określony kierunek rozwoju przepisów wspólnotowych i biorąc pod uwagę horyzontalny zasięg oddziaływania Komitetu, należy odpowiednio dostosować zarówno jego kompetencje konsultacyjne, jak i udział w nim Państw Członkowskich, których przedstawiciele powinni móc liczyć na wsparcie właściwych władz krajowych. Aby osiągnąć lepszą elastyczność prac Komitetu, należy również przewidzieć możliwość ustanowienia grup roboczych o oddziaływaniu sektorowym. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 94/140/WE,

właściwymi władzami w dziedzinie zwalczania nadużyć finansowych. Komisja może zasięgnąć opinii Komitetu we wszelkich sprawach dotyczących działań związanych z ochroną interesów finansowych Wspólnoty oraz z ochroną banknotów i monet euro przed fałszowaniem. Komisja może również zasięgnąć opinii Komitetu we wszelkich sprawach dotyczących prawnej ochrony interesów finansowych Wspólnoty, także jeśli chodzi o aspekty związane z policyjnym i sądowym wymiarem rozpoczęcia zwalczania nadużyć finansowych i współpracy w tym zakresie.”; 2) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. W skład Komitetu wchodzi po dwóch przedstawicieli każdego Państwa Członkowskiego; mogą oni być wspomagani przez dwóch przedstawicieli właściwych władz krajowych.”; b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Jeśli Komisja wyrazi zgodę, Komitet może utworzyć grupy robocze celem ułatwienia prac w dziedzinach sektorowych wchodzących w zakres jego kompetencji. Obsługa sekretariatu jest zapewniona przez Komisję.”; 3) w art. 6 odniesienie do art. 214 Traktatu zostaje zastąpione przez odniesienie do art. 287 Traktatu. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lutego 2005 r. W imieniu Komisji

Siim KALLAS

(8)

(9)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W decyzji 94/140/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Komisja może zasięgnąć opinii Komitetu we wszelkich sprawach dotyczących zapobiegania nadużyciom finansowym i ich karania oraz wszelkich innych działań niezgodnych z prawem i szkodzących interesom finansowym Wspólnoty, jak również we wszelkich sprawach dotyczących mającej na celu ochronę interesów wspólnotowych współpracy między właściwymi władzami Państw Członkowskich, a także pomiędzy tymi ostatnimi a Komisją, w celu lepszego zorganizowania ścisłej i regularnej współpracy pomiędzy

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 181 z 4.7.2001, str. 6. (2) Dz.U. L 339 z 21.12.2001, str. 50.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 71 POZ 67 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L71 - 74 z 200517.3.2005

  Wspólne stanowisko 2005/227/WPZiB z dnia 16 marca 2005 r. odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L71 - 72 z 200517.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/59/WE w odniesieniu do regionów, gdzie plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń mają zostać wprowadzone w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 601) (1)

 • Dz. U. L71 - 70 z 200517.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/526/WE w odniesieniu do środków kontroli klasycznego pomoru świń w Niemczech, Francji, Luksemburgu i w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 600) (1)

 • Dz. U. L71 - 69 z 200517.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/136/WE w odniesieniu do zakończenia planu szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w Luksemburgu (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 589) (1)

 • Dz. U. L71 - 65 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2005 z dnia 16 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L71 - 63 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2005 z dnia 16 marca 2005 r. wprowadzające na 2005 rok odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń wywozowych w sektorach jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L71 - 61 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2005 z dnia 16 marca 2005 r. wprowadzające na 2005 rok odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1518/2003 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L71 - 36 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2005 z dnia 15 marca 2005 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej na terenie Wspólnoty w odniesieniu do kodyfikacji, którą należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od 2006 r., i wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych

 • Dz. U. L71 - 34 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2005 z dnia 16 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L71 - 1 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2005 z dnia 10 marca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Arabii Saudyjskiej, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2852/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Republiki Korei i kończące postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu takich włókien pochodzących z Tajwanu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.