Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 71 POZ 67

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 94/140/WE ustanawiającą Komitet Doradczy ds. Koordynacji w zakresie Nadużyć Finansowych

Data ogłoszenia:2005-03-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 71 POZ 67

Strona 1 z 2
17.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/67

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 94/140/WE ustanawiającą Komitet Doradczy ds. Koordynacji w zakresie Nadużyć Finansowych (2005/223/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 (3) przyjęto szczególne przepisy, mające zastosowanie we wszystkich obszarach działalności Wspólnot i dotyczące kontroli i inspekcji administracyjnych na miejscu przeprowadzanych przez Komisję.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 94/140/WE (1) Komisja ustanowiła przy sobie Komitet Doradczy ds. Koordynacji w zakresie Nadużyć Finansowych, zwany dalej „Komitetem”, mający jej doradzać we wszelkich sprawach związanych z zapobieganiem nadużyciom i nieprawidłowościom finansowym i z karaniem ich, a także we wszelkich sprawach dotyczących współpracy między Państwami Członkowskimi oraz między Państwami Członkowskimi a Komisją w dziedzinie zwalczania nadużyć finansowych.

Artykuł 280, wprowadzony do Traktatu WE przez Traktat Amsterdamski, stworzył dla zwalczania nadużyć finansowych nowe ramy instytucjonalne. Nowy tekst przewiduje w szczególności kompetencje dzielone pomiędzy Wspólnotą i Państwami Członkowskimi, jak również ścisłą i regularną współpracę między właściwymi władzami Państw Członkowskich a Komisją w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot.

(5)

(2)

Od momentu ustanowienia Komitetu podstawowe przepisy wspólnotowe dotyczące ochrony interesów finansowych Wspólnoty zostały w znacznym stopniu rozwinięte i umocnione, w szczególności poprzez wprowadzenie nowych środków legislacyjnych oraz zmian organizacyjnych w ramach Komisji.

Decyzją 1999/352/WE, EWWiS, Euratom (4) Komisja ustanowiła przy sobie Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), którego zadaniem jest przeprowadzanie dochodzeń w trybie administracyjnym w celu zwalczania nadużyć finansowych i który jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z ochroną interesów wspólnotowych przed nieprawidłowościami mogącymi prowadzić do wszczęcia postępowań administracyjnych lub karnych.

(6)

(3)

Rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 (2) przyjęte zostały ogólne przepisy definiujące pojęcie nieprawidłowości oraz ustanawiające administracyjne środki i kary w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, a na mocy rozporządzenia

Rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady (5) oraz rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (6) ustaliły ramy prawne działalności OLAF, zobowiązując go w szczególności do zapewnienia współpracy pomiędzy właściwymi władzami Państw Członkowskich a Komisją w celu koordynowania działań mających na celu ochronę wspólnotowych interesów finansowych przed nadużyciami finansowymi.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 292 136 136 136 z z z z 15.11.1996, str. 2. 31.5.1999, str. 20. 31.5.1999, str. 1. 31.5.1999, str. 8.

(1) Dz.U. L 61 z 4.3.1994, str. 27. (2) Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 1.

(3) (4) (5) (6)

L 71/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.3.2005

(7)

W odniesieniu do ochrony euro przed fałszowaniem rozporządzenie Rady (WE) nr 1338/2001 (1) umożliwiło zorganizowanie ścisłej i regularnej współpracy, w szczególności między właściwymi władzami krajowymi a Komisją, powierzając tej ostatniej misję zapewnienia, w drodze konsultacji z odpowiednim komitetem doradczym, ogólnej ochrony wspólnej waluty europejskiej. Zgodnie z decyzją Rady 2001/923/WE (2) Komisja jest odpowiedzialna za objęcie zarządzaniem i za wprowadzenie w życie, przy współpracy Państw Członkowskich, wspólnotowego programu wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 71 POZ 67 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L71 - 74 z 200517.3.2005

  Wspólne stanowisko 2005/227/WPZiB z dnia 16 marca 2005 r. odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L71 - 72 z 200517.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/59/WE w odniesieniu do regionów, gdzie plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń mają zostać wprowadzone w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 601) (1)

 • Dz. U. L71 - 70 z 200517.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/526/WE w odniesieniu do środków kontroli klasycznego pomoru świń w Niemczech, Francji, Luksemburgu i w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 600) (1)

 • Dz. U. L71 - 69 z 200517.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/136/WE w odniesieniu do zakończenia planu szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w Luksemburgu (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 589) (1)

 • Dz. U. L71 - 65 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2005 z dnia 16 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L71 - 63 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2005 z dnia 16 marca 2005 r. wprowadzające na 2005 rok odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń wywozowych w sektorach jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L71 - 61 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2005 z dnia 16 marca 2005 r. wprowadzające na 2005 rok odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1518/2003 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L71 - 36 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2005 z dnia 15 marca 2005 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej na terenie Wspólnoty w odniesieniu do kodyfikacji, którą należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od 2006 r., i wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych

 • Dz. U. L71 - 34 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2005 z dnia 16 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L71 - 1 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2005 z dnia 10 marca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Arabii Saudyjskiej, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2852/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Republiki Korei i kończące postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu takich włókien pochodzących z Tajwanu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.