Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 71 POZ 72

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/59/WE w odniesieniu do regionów, gdzie plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń mają zostać wprowadzone w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 601) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 71 POZ 72

L 71/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.3.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/59/WE w odniesieniu do regionów, gdzie plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń mają zostać wprowadzone w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 601)

(Jedynie tekst w języku słowackim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/226/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń w okręgach Ilava, Žiar nad Hronom, Žarnovica i Banská Štiavnica.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 16 ust. 1 i art. 20 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zatem 2005/59/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Komisja przyjęła decyzję 2005/59/WE z dnia 26 stycznia 2005 r. zatwierdzającą plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych tych świń w Słowacji (2) jako jeden ze środków zwalczania klasycznego pomoru świń. Władze słowackie poinformowały Komisję o sytuacji dotyczącej rozwoju choroby u dzikich świń w ostatnim czasie. Informacje wskazują na to, iż klasyczny pomór dzikich świń skutecznie zwalczono na obszarach ośrodków administracji ds. weterynaryjnych i żywieniowych okręgów Levice, Nitra, Topoľčany, Nové Mesto nad Váhom i Púchov oraz że zatwierdzone plany zwalczania nie muszą już być stosowane w powyższych regionach. W świetle tych informacji epidemiologicznych plan szczepień powinien zostać rozszerzony poprzez wprowadzenie szczepień dzikich

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2005/59/WE zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2

(2)

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowackiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 marca 2005 r. W imieniu Rady

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 46.

17.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/73

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK 1. Regiony, w których realizowany ma być plan zwalczania klasycznego pomoru świń Obszary ośrodków administracji ds. weterynaryjnych i żywieniowych (DVFA): Trnava (w tym okręgi Piešťany, Hlohovec i Trnava), Trenčín (w tym okręgi Trenčín i Bánovce nad Bebravou), Prievidza (w tym okręgi Prievidza i Partizánske), Púchov (w tym jedynie okrąg Ilava), Žiar nad Hronom (w tym okręgi Žiar nad Hronom, Žarnovica i Banská Štiavnica), Zvolen (w tym okręgi Zvolen, Krupina i Detva), Banská Bystrica (w tym okręgi Banská Bystrica i Brezno), Lučenec (w tym okręg Lučenec i Poltár) oraz Veľký Krtíš. 2. Regiony, w których realizowany ma być plan szczepień interwencyjnych Okręgi: Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár, Ilava, Žiar nad Hronom, Žarnovica i Banská Štiavnica.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 71 POZ 72 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L71 - 74 z 200517.3.2005

  Wspólne stanowisko 2005/227/WPZiB z dnia 16 marca 2005 r. odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L71 - 70 z 200517.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/526/WE w odniesieniu do środków kontroli klasycznego pomoru świń w Niemczech, Francji, Luksemburgu i w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 600) (1)

 • Dz. U. L71 - 69 z 200517.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/136/WE w odniesieniu do zakończenia planu szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w Luksemburgu (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 589) (1)

 • Dz. U. L71 - 67 z 200517.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 94/140/WE ustanawiającą Komitet Doradczy ds. Koordynacji w zakresie Nadużyć Finansowych

 • Dz. U. L71 - 65 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2005 z dnia 16 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L71 - 63 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2005 z dnia 16 marca 2005 r. wprowadzające na 2005 rok odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń wywozowych w sektorach jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L71 - 61 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2005 z dnia 16 marca 2005 r. wprowadzające na 2005 rok odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1518/2003 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L71 - 36 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2005 z dnia 15 marca 2005 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej na terenie Wspólnoty w odniesieniu do kodyfikacji, którą należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od 2006 r., i wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych

 • Dz. U. L71 - 34 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2005 z dnia 16 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L71 - 1 z 200517.3.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2005 z dnia 10 marca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Arabii Saudyjskiej, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2852/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Republiki Korei i kończące postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu takich włókien pochodzących z Tajwanu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.