Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 72 POZ 19

Tytuł:

Umowa w formie wymiany listów Pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniająca umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

Data ogłoszenia:2005-03-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 72 POZ 19

Strona 1 z 2
18.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/19

UMOWA W FORMIE WYMIANY LISTÓW Pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniająca umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi A. List od Rady Unii Europejskiej Szanowny Panie, 1. Mam zaszczyt odnieść się do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi parafowanej w dniu 1 kwietnia 1993 r., ostatnio zmienionej i przedłużonej Umową w formie wymiany listów parafowaną w dniu 23 grudnia 2003 r. (dalej zwaną „Umową”). 2. W związku z wygaśnięciem Umowy w dniu 31 grudnia 2004 r. i stosownie do art. 19 ust. 1 Umowy, Wspólnota Europejska i Republika Białorusi zgadzają się ją przedłużyć o okres kolejnego jednego roku, z zastrzeżeniem następujących zmian i warunków: 2.1. Drugie i trzecie zdanie art. 19 ust. 1 Umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Stosuje się do dnia 31 grudnia 2005 r.”. 2.2. Załącznik II, ustanawiający ograniczenia ilościowe dla wywozu z Republiki Białorusi do Wspólnoty Europejskiej, zastępuje się załącznikiem 1 do niniejszego listu. 2.3. Załącznik do Protokołu C, ustanawiający ograniczenia ilościowe dla wywozu z Republiki Białorusi do Wspólnoty Europejskiej po działaniach OPT w Republice Białorusi, zastępuje się na okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. załącznikiem 2 do niniejszego listu. 2.4. W roku 2005 przywozy do Białorusi wyrobów włókienniczych i odzieżowych pochodzących z Wspólnoty Europejskiej podlegają opłatom celnym nieprzekraczającym opłat dla roku 2004, zawartych w załączniku 4 do umowy w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi parafowanej w dniu 11 listopada 1999 r. W przypadku niezastosowania takich stawek Wspólnota będzie mieć prawo do ponownego wprowadzenia, przez okres pozostający do wygaśnięcia umowy, na podstawie pro rata poziomów ograniczeń ilościowych stosowanych dla roku 2004, zgodnie z umową w formie wymiany listów parafowaną w dniu 23 grudnia 2003 r. 3. Jeśli Republika Białorusi zostanie Członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO) przed dniem wygaśnięcia Umowy, od dnia akcesji Republiki Białorusi do WTO należy stosować umowy i zasady WTO. 4. Byłbym zobowiązany gdyby mógł Pan potwierdzić przyjęcie powyższych postanowień w imieniu Pańskiego Rządu. Jeśli tak się stanie, niniejsza Umowa w formie wymiany listów będzie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony nawzajem powiadomią się o zakończeniu stosownych procedur prawnych. Do tego czasu będzie ona stosowana tymczasowo od dnia 1 stycznia 2005 r. na warunkach wzajemności. Proszę przyjąć wyrazy mojego najwyższego szacunku.

W imieniu Rady Unii Europejskiej

L 72/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.3.2005

Dodatek 1 „ZAŁĄCZNIK II

Białoruś Kategoria Jednostka Kontyngent od 1 stycznia 2005 r.

Grupa IA

1 2 3

tony tony tony 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk tony tony tony tony tony 1 000 par 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk tony tony tony tony tony tony 1 000 sztuk tony tony tony tony

1 585 5 100 233 1 600 1 058 1 400 1 200 1 110 363 318 498 255 230 5 958 2 651 1 500 186 889 803 1 069 450 315 178 387 1 242 463 196 339 361 199 87 1 800 448”

Grupa IB

4 5 6 7 8

Grupa IIA

9 20 22 23 39

Grupa IIB

12 13 15 16 21 24 26/27 29 73 83

Grupa IIIA

33 36 37 50

Grupa IIIB

67 74 90

Grupa IV

115 117 118

18.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/21

Dodatek 2 „ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU C

Kategoria Jednostka Od 1 stycznia 2005 r.

4 5 6 7 8 12 13 15 16 21 24 26/27 29 73 83 74

1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk 1 000 sztuk tony 1 000 sztuk

4 733 6 599 8 800 6 605 2 249 4 446 697 3 858 786 2 567 661 3 215 1 304 4 998 664 872”

L 72/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.3.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 72 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L72 - 47 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na funkcjonowanie niektórych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 606)

 • Dz. U. L72 - 44 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do zakończenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w niektórych regionach kraju federalnego Nadrenia-Palatynat (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 596) (1)

 • Dz. U. L72 - 43 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2005 r. uchylająca decyzję 2002/626/WE zatwierdzającą plan przedłożony przez Francję w celu zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń w Moselle i Meurthe-et-Moselle (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 595) (1)

 • Dz. U. L72 - 35 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu świeżego mięsa z Argentyny (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 602) (1)

 • Dz. U. L72 - 30 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 568) (1)

 • Dz. U. L72 - 29 z 200518.3.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUJUST LEX/1/2005 z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca mianowania szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L72 - 27 z 200518.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 marca 2005 r. upoważniająca Szwecję do stosowania obniżonej stawki podatku wobec energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa w sektorze usług w niektórych rejonach w północnej Szwecji zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L72 - 25 z 200518.3.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Proxima/3/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L72 - 23 z 200518.3.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L72 - 18 z 200518.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniającej Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L72 - 17 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L72 - 16 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 444/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L72 - 15 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 443/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L72 - 14 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 442/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L72 - 13 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 441/2005 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L72 - 11 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L72 - 10 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 439/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 21. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L72 - 8 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L72 - 6 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 18 marca 2005 r.

 • Dz. U. L72 - 4 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2005 z dnia 17 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L72 - 3 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2005 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L72 - 1 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.