Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 72 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Proxima/3/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

Data ogłoszenia:2005-03-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 72 POZ 25

18.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/25

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA PROXIMA/3/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM) (2005/230/WE)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 akapit trzeci, Ustanowienie Komitetu Niniejszym ustanawia się Komitet Uczestników Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (zwany dalej „Komitetem Uczestników”). Artykuł 2 Funkcje 1. Komitet Uczestników może wyrażać opinie, które będą brane pod uwagę przez Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa sprawujący kontrolę polityczną i dowództwo strategiczne misji. 2. Zakres obowiązków Komitetu Uczestników ustanowiony jest w „Procedurach konsultacyjnych i trybie wkładu państw spoza UE do cywilnych operacji zarządzania kryzysami prowadzonych przez UE”. Artykuł 3 Skład 1. Państwa Członkowskie UE są uprawnione do udziału w obradach Komitetu, jednak wyłącznie państwa wnoszące wkład będą uczestniczyć w bieżącym zarządzaniu misją. Przedstawiciele państw trzecich uczestniczących w misji mogą brać udział w posiedzeniach Komitetu Uczestników. Na posiedzeniach Komitetu Uczestników może być także obecny przedstawiciel Komisji Europejskiej. 2. Komitet będzie regularnie otrzymywać informacje od Szefa Misji Policyjnej. Artykuł 4 Przewodniczący Dla potrzeb tej misji, w myśl postanowień wyżej wspomnianego dokumentu w sprawie procedur konsultacyjnych i trybu wkładu, przewodniczącym Komitetu Uczestników będzie przedstawiciel Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela, konsultujący się ściśle z Prezydencją. Artykuł 5 Posiedzenia 1. Komitet Uczestników jest regularnie zwoływany przez przewodniczącego. Jeśli wymagają tego okoliczności, z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek przedstawiciela państwa uczestniczącego mogą być zwołane posiedzenia nadzwyczajne.

uwzględniając wspólne działanie Rady 2004/789/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM) (1), w szczególności jego art. 9 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 9 ust. 7 wspólnego działania 2004/789/WPZiB, Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC) do podjęcia odpowiednich decyzji w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM).

(2)

W konkluzjach z posiedzenia Rady Europejskiej w Göteborgu w dniach 15 i 16 czerwca 2001 r. ustanowiono główne zasady i tryb wkładu państw trzecich do misji policyjnych. Dnia 10 grudnia 2002 r. Rada zatwierdziła „Procedury konsultacyjne i tryb wkładu państw spoza UE do cywilnych operacji zarządzania kryzysami prowadzonych przez UE” (2), które stanowiły dalsze rozwinięcie ustaleń dotyczących udziału państw trzecich w cywilnych operacjach zarządzania kryzysami, łącznie z ustanowieniem Komitetu Uczestników.

(3)

Komitet Uczestników będzie odgrywał kluczową rolę w bieżącym zarządzaniu misją; Komitet będzie stanowił główne forum, na którym omawiane będą wszelkie problemy związane z bieżącym zarządzaniem misją; Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa sprawujący kontrolę polityczną i dowództwo strategiczne misji, weźmie pod uwagę opinie wyrażane przez Komitet Uczestników,

Dz.U. L 348 z 24.11.2004, str. 40. Wspólne działanie zmienione wspólnym działaniem 2005/142/WPZiB (Dz.U. L 48 z 19.2.2005, str. 45). (2) Dokument 15203/1/02 REV 1 z 13 grudnia 2002 r.

(1)

L 72/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.3.2005

2. Przed posiedzeniem przewodniczący podaje do wiadomości wstępny porządek obrad i dokumenty odnoszące się do posiedzenia. Przewodniczący odpowiada za przekazanie Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa wyniku obrad Komitetu Uczestników.

2. Treść obrad Komitetu Uczestników jest objęta tajemnicą zawodową. Artykuł 7 Wejście w życie Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej przyjęcia.

Artykuł 6 Poufność 1. Przepisy bezpieczeństwa Rady stosuje się do posiedzeń i obrad Komitetu Uczestników. W szczególności, przedstawiciele biorący udział w posiedzeniach Komitetu Uczestników posiadają odpowiedni certyfikat dostępu do informacji niejawnych. Sporządzono w Brukseli, dnia 4 marca 2005 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

P. DUHR

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 72 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L72 - 47 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na funkcjonowanie niektórych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 606)

 • Dz. U. L72 - 44 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do zakończenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w niektórych regionach kraju federalnego Nadrenia-Palatynat (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 596) (1)

 • Dz. U. L72 - 43 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2005 r. uchylająca decyzję 2002/626/WE zatwierdzającą plan przedłożony przez Francję w celu zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń w Moselle i Meurthe-et-Moselle (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 595) (1)

 • Dz. U. L72 - 35 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu świeżego mięsa z Argentyny (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 602) (1)

 • Dz. U. L72 - 30 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 568) (1)

 • Dz. U. L72 - 29 z 200518.3.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUJUST LEX/1/2005 z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca mianowania szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L72 - 27 z 200518.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 marca 2005 r. upoważniająca Szwecję do stosowania obniżonej stawki podatku wobec energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa w sektorze usług w niektórych rejonach w północnej Szwecji zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L72 - 23 z 200518.3.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L72 - 19 z 200518.3.2005

  Umowa w formie wymiany listów Pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniająca umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L72 - 18 z 200518.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniającej Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L72 - 17 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L72 - 16 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 444/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L72 - 15 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 443/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L72 - 14 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 442/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L72 - 13 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 441/2005 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L72 - 11 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L72 - 10 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 439/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 21. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L72 - 8 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L72 - 6 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 18 marca 2005 r.

 • Dz. U. L72 - 4 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2005 z dnia 17 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L72 - 3 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2005 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L72 - 1 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.