Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 72 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 7 marca 2005 r. upoważniająca Szwecję do stosowania obniżonej stawki podatku wobec energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa w sektorze usług w niektórych rejonach w północnej Szwecji zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

Data ogłoszenia:2005-03-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 72 POZ 27

18.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/27

DECYZJA RADY z dnia 7 marca 2005 r. upoważniająca Szwecję do stosowania obniżonej stawki podatku wobec energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa w sektorze usług w niektórych rejonach w północnej Szwecji zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE (2005/231/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

dodatkowych kosztów ogrzewania ponoszonych przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w sektorze usług na północy Szwecji. W związku z powyższym, zastosowany poziom podatku powinien zagwarantować, iż zachowana jest zachęta do bardziej efektywnego wykorzystywania energii, wynikająca z nałożenia podatku.

uwzględniając dyrektywę Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (1), w szczególności jej art. 19 ust. 1,

(5)

uwzględniając wniosek Komisji,

Komisja dokonała przeglądu obniżki, której dotyczy wniosek, i uznała, iż nie narusza ona zasad konkurencji ani nie ogranicza działań na rynku wewnętrznym, a także nie uznano jej za niezgodną z polityką Wspólnoty w zakresie środowiska, energii i transportu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

W piśmie z dnia 20 sierpnia 2004 r. władze Szwecji zwróciły się do Komisji z wnioskiem o odstępstwo, upoważniające je do zastosowania zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE obniżonej stawki podatku wobec energii elektrycznej zużywanej przez niektóre gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa w sektorze usług w północnej Szwecji.

Decyzja ta jest zgodna ze stanowiskiem przyjętym przez Komisję w sprawie dotyczącej pomocy państwa C 42/03 (2), w którym nie zgłoszono zastrzeżeń odnośnie do kwestii pomocy państwa w zakresie obniżki podatku na okres upływający w dniu 31 grudnia 2005 r.

(7)

Należy zatem upoważnić Szwecję do stosowania do dnia 31 grudnia 2005 r. obniżonej stawki podatkowej na energię elektryczną zużywaną na północy Szwecji,

(2)

Od lipca 1981 r. jest stosowana w Szwecji obniżona stawka podatku od energii w odniesieniu do energii elektrycznej zużywanej w północnych częściach kraju, gdzie jej zużycie w celach grzewczych jest wyższe średnio o 25 % niż w innych częściach kraju.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(3)

Przez obniżenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w sektorze usług na północy Szwecji stwarza się tym odbiorcom energii takie same warunki, jakie mają odbiorcy mieszkający w południowych częściach kraju. W związku z tym przedmiotowy środek służy celom polityki regionalnej oraz polityki spójności.

Niniejszym upoważnia się Szwecję do stosowania obniżonej stawki podatkowej wobec energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w sektorze usług znajdujące się w gminach wymienionych w załączniku.

Obniżka jest proporcjonalna do dodatkowych kosztów ogrzewania wynikających z położenia na północy w odniesieniu do pozostałej części Szwecji.

(4)

Obniżony poziom opodatkowania energii elektrycznej zużywanej na północy Szwecji, który ma wynosić 20 EUR za MWh, pozostaje znacznie wyższy niż minimalna stawka Wspólnoty określona w dyrektywie 2003/96/WE. Ponadto obniżenie podatku jest proporcjonalne do

Obniżona stawka jest zgodna z wymogami dyrektywy 2003/96/WE, w szczególności z minimalnymi stawkami określonymi w jej art. 10.

(2) Dz.U. C 189 z 9.8.2003, str. 6.

(1) Dz.U. L 283 z 31.10.2003, str. 51. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/75/WE (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 100).

L 72/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.3.2005

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2005 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Szwecji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 marca 2005 r. W imieniu Rady

J. KRECKÉ

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Regiony Gminy

Norrbottens län Västerbottens län Jämtlands län Västernorrlands län Gävleborgs län Dalarnas län Värmlands län

Wszystkie gminy Wszystkie gminy Wszystkie gminy Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik Ljusdal Malung, Mora, Orsa, Älvdalen Torsby

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 72 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L72 - 47 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na funkcjonowanie niektórych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 606)

 • Dz. U. L72 - 44 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do zakończenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w niektórych regionach kraju federalnego Nadrenia-Palatynat (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 596) (1)

 • Dz. U. L72 - 43 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2005 r. uchylająca decyzję 2002/626/WE zatwierdzającą plan przedłożony przez Francję w celu zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń w Moselle i Meurthe-et-Moselle (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 595) (1)

 • Dz. U. L72 - 35 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu świeżego mięsa z Argentyny (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 602) (1)

 • Dz. U. L72 - 30 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 568) (1)

 • Dz. U. L72 - 29 z 200518.3.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUJUST LEX/1/2005 z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca mianowania szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L72 - 25 z 200518.3.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Proxima/3/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L72 - 23 z 200518.3.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L72 - 19 z 200518.3.2005

  Umowa w formie wymiany listów Pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniająca umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L72 - 18 z 200518.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniającej Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L72 - 17 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L72 - 16 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 444/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L72 - 15 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 443/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L72 - 14 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 442/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L72 - 13 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 441/2005 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L72 - 11 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L72 - 10 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 439/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 21. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L72 - 8 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L72 - 6 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 18 marca 2005 r.

 • Dz. U. L72 - 4 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2005 z dnia 17 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L72 - 3 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2005 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L72 - 1 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.