Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 72 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 568) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 72 POZ 30

Strona 1 z 2
L 72/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.3.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 568)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/233/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach zwierzęcych oraz uchylającą dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG (1), w szczególności jej art. 29 ust. 1 akapit czwarty, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

czające gwarancje dotyczące monitorowania pozostałości w tych krajach w odniesieniu do rozpatrywanych zwierząt i produktów. Zwierzęta i produkty te powinny być zatem ujęte w wykazie przeznaczonym dla krajów trzecich, o których mowa.

(4)

Należy zatem 2004/432/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

Zgodnie z dyrektywą 96/23/WE włączenie i utrzymanie w wykazach krajów trzecich, określonych w prawodawstwie wspólnotowym, z których zezwala się Państwom Członkowskim na przywóz zwierząt i produktów zwierzęcych objętych tą dyrektywą, zależy od przedłożenia przez zainteresowane kraje trzecie planu określającego oferowane przez niego gwarancje w odniesieniu do monitorowania grup pozostałości i substancji określonych w tej dyrektywie. W wymienionej dyrektywie ustanawia się również niektóre wymagania dotyczące terminów składania planów. Decyzja Komisji 2004/432/WE (2) ustanawia wykaz krajów trzecich, które przedłożyły plan monitorowania pozostałości określający oferowane przez nie gwarancje zgodnie z wymaganiami wymienionej dyrektywy. Niektóre kraje trzecie przedstawiły Komisji plan monitorowania pozostałości w odniesieniu do zwierząt i produktów niewymienionych w decyzji 2004/432/WE. Ocena tych planów oraz dodatkowe informacje wymagane przez Komisję zapewniają wystar-

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2004/432/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 21 marca 2005 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 11 marca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 125 z 23.5.1996, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 154 z 30.4.2004, str. 44. Decyzia zmieniona decyzją 2004/685/WE (Dz.U. L 312 z 9.10.2004, str. 19).

18.3.2005

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK

Kod ISO2

Kraj

Bydło

Owce/ kozy Konie Drób Mleko Jaja Króliki

Trzoda chlewna

Akwakultura

Dziczyzna dzika

Dziczyzna hodowlana

Miód

PL

AD X X (2) X X (3) X X X (2) X X X (4) X X X X X X X (2) X X X X X X X X (4) X X X X X (2) X (2) X X (5) X X X (2) X X X X X X X X X X X X X X (2) X X X X (4) X X X (2) X X X X (2) X (2) X X X X X X X X X X X (2) X X X X X X X X X X X (2) X X X X X X X X X X

Andora (1) X X X

AE

Zjedn. Emiraty Arabskie

AF

Afganistan

AL

Albania

AN

Antyle Holenderskie

AR

Argentyna

X X

X X

AU

Australia

BD

Bangladesz

BG

Bułgaria

X

X

BH

Bahrajn

BR

Brazylia

X X

X

BW

Botswana

BY

Białoruś

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

BZ

Belize

X X X X (3) X X

CA

Kanada

CH

Szwajcaria

CL

Chile

CN

Chiny

CO

Kolumbia

CR

Kostaryka

CS

Serbia i Czarnogóra (6)

X X

CU

Kuba

EC

Ekwador

EG

Egipt

ER

Erytrea

FK

Falklandy

L 72/31

FO

Wyspy Owcze

L 72/32

Kod ISO2

Kraj

Bydło

Owce/ kozy Konie Drób Mleko Jaja Króliki Miód

Trzoda chlewna

Akwakultura

Dziczyzna dzika

Dziczyzna hodowlana

GL X X (3) X (2) X X X X X X (2) X X X X X (2) X X X X X (2) X (2) X X (2) X (4) X X X X X (2) X X (2) X X X (8) X X X X X X (2) X (2) X X X X X X X X X X X X X X X (4) X X X X X (3) X X X X (2) X X X (2) X X X X X X X X X X X X (4) X X X X X (3) X

Grenlandia

X

X (4) X X

GT

Gwatemala

HK

Hongkong

PL

HN

Honduras

HR

Chorwacja

ID

Indonezja

IL

Izrael

IN

Indie

IR

Iran

IS

Islandia

JM

Jamajka

JP

Japonia

KE

Kenia

KG

Kirgistan

KR

Korea Południowa

KW

Kuwejt

LB

Liban

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LK

Sri Lanka

MA

Maroko

MD

Mołdawia

MG

Madagaskar

MK

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (7)

MN

Mongolia

MX

Meksyk

MY

Malezja

MZ

Mozambik

NA

Namibia

NC

Nowa Kaledonia

18.3.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 72 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L72 - 47 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na funkcjonowanie niektórych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 606)

 • Dz. U. L72 - 44 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do zakończenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w niektórych regionach kraju federalnego Nadrenia-Palatynat (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 596) (1)

 • Dz. U. L72 - 43 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2005 r. uchylająca decyzję 2002/626/WE zatwierdzającą plan przedłożony przez Francję w celu zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń w Moselle i Meurthe-et-Moselle (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 595) (1)

 • Dz. U. L72 - 35 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu świeżego mięsa z Argentyny (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 602) (1)

 • Dz. U. L72 - 29 z 200518.3.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUJUST LEX/1/2005 z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca mianowania szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L72 - 27 z 200518.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 marca 2005 r. upoważniająca Szwecję do stosowania obniżonej stawki podatku wobec energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa w sektorze usług w niektórych rejonach w północnej Szwecji zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L72 - 25 z 200518.3.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Proxima/3/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L72 - 23 z 200518.3.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L72 - 19 z 200518.3.2005

  Umowa w formie wymiany listów Pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniająca umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L72 - 18 z 200518.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniającej Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L72 - 17 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L72 - 16 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 444/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L72 - 15 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 443/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L72 - 14 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 442/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L72 - 13 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 441/2005 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L72 - 11 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L72 - 10 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 439/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 21. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L72 - 8 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L72 - 6 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 18 marca 2005 r.

 • Dz. U. L72 - 4 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2005 z dnia 17 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L72 - 3 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2005 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L72 - 1 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.