Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 75 POZ 21 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 461/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

Data ogłoszenia:2005-03-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 75 POZ 21 - Strona 3

Strona 3 z 4

— Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 461/2005 — Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 461/2005 — Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 461/2005 — Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 461/2005 — Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 461/2005 — Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu ą restitution ni taxe, règlement (CE) no 461/2005 — Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 461/2005 — Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 461/2005 — Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 461/2005

2. Jednakże jeśli wyprowadzenie pszenicy zwyczajnej następuje przed otrzymaniem wyników analiz, ryzyko ponosi oferent, którego ofertę przyjęto, od chwili odbioru partii, bez uszczerbku dla możliwych dróg odwoławczych oferenta w stosunku do podmiotu składującego.

3. Jeśli w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc po dacie złożenia wniosku o wymianę przez oferenta, którego ofertę przyjęto, w wyniku następujących po sobie wymian oferent, którego ofertę przyjęto, nie otrzymał partii zastępczej o przewidywanej jakości, zostaje on zwolniony ze wszystkich swoich zobowiązań, włącznie z zabezpieczeniami, po bezzwłocznym poinformowaniu, zgodnie z załącznikiem II, Komisji i agencji interwencyjnej.

4. Koszty związane z pobraniem próbek i analizami, wymienionymi w ust. 1, poza tymi, w których przypadku ostateczny wynik analiz wykazuje jakość niższą od minimalnych cech wymaganych przy interwencji, ponosi Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) przy ograniczeniu do jednej analizy na każde pięćset ton, z wyjątkiem kosztów przesilosowania. Koszty przesilosowania i ewentualnych dodatkowych analiz wymaganych przez oferenta, którego ofertę przyjęto, obciążają tego ostatniego.

— Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 461/2005/EK rendelet — Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 461/2005 — Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 461/2005 — Trigo mole de intervenćão sem aplicaćão de uma restituićão ou imposićão, Regulamento (CE) n.o 461/2005 — Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 461/2005 — Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 461/2005 — Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 461/2005 — Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 461/2005.

Artykuł 7 Na zasadzie odstępstwa od art. 12 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3002/92 (1), dokumenty związane ze sprzedażą pszenicy zwyczajnej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, a w szczególności pozwolenie na wywóz, polecenie wycofania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 3002/92, deklaracja wywozowa i, w razie potrzeby, formularz T5 powinny zawierać następującą uwagę:

— Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 461/2005

— Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 461/2005

(1) Dz.U. L 301 z 17.10.1992, str. 17.

L 75/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.3.2005

Artykuł 8 1. Zabezpieczenie ustanowione stosownie do art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 powinno być zwolnione z chwilą wydania pozwoleń na wywóz oferentom, których oferty zostały przyjęte. 2. Na zasadzie odstępstwa od art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, obowiązek wywozu jest objęty zabezpieczeniem, którego wysokość jest równa różnicy między ceną interwencyjną obowiązującą w dniu przetargu a ceną ofertową i nigdy nie niższą od 25 EUR za tonę. Połowę tej kwoty wpłaca się z chwilą wydania pozwolenia, a pozostałą część przed odbiorem zboża.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 75 POZ 21 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 67 z 200522.3.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (1)

 • Dz. U. L75 - 65 z 200522.3.2005

  Decyzja wspólnego Komitetu nr 31/2005 ustanowionego na mocy umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego urządzeń telekomunikacyjnych

 • Dz. U. L75 - 60 z 200522.3.2005

  Decyzja nr 2/2004 Komitetu ds. transportu lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik 1 do porozumienia między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kolejowego i drogowego transportu towarów i osób

 • Dz. U. L75 - 58 z 200522.3.2005

  Decyzja nr 1/2004 Komitetu ds. transportu lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 22 czerwca 2004 r. dotycząca systemu opłat od pojazdów stosowanego w Szwajcarii w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do momentu otwarcia tunelu bazowego Lötschberg i najpóźniej do dnia 1 stycznia 2008 r.

 • Dz. U. L75 - 53 z 200522.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2005 r. dotycząca wszczęcia postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 577) (1)

 • Dz. U. L75 - 44 z 200522.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie pomocy państwa C 40/2002 (ex N 513/01) dotycząca pomocy państwa dla Hellenic Shipyards ΑΕ (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3919) (1)

 • Dz. U. L75 - 40 z 200522.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie specjalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz programu nadzoru nad kampylobakteriami u brojlerów przedłożonego przez Szwecję na rok 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 759)

 • Dz. U. L75 - 37 z 200522.3.2005

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie dostępu do rynku

 • Dz. U. L75 - 35 z 200522.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 3 marca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie dostępu do rynku

 • Dz. U. L75 - 33 z 200522.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/26/WE z dnia 21 marca 2005 r. ustanawiająca listę składników żywności lub substancji wstępnie wyłączonych z załącznika IIIa do dyrektywy 2000/13/WE (1)

 • Dz. U. L75 - 27 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 462/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 15 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 460/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 9 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 459/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 3 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 458/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 1 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 457/2005 z dnia 21 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.