Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 75 POZ 21 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 461/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

Data ogłoszenia:2005-03-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 75 POZ 21 - Strona 4

Strona 4 z 4

Artykuł 9 Polska agencja interwencyjna powiadamia Komisję, najpóźniej w dwie godziny po wygaśnięciu terminu na złożenie ofert, o otrzymanych ofertach przetargowych. Należy je przekazać zgodnie ze schematem zamieszczonym w załączniku III i na numery telefoniczne znajdujące się w załączniku IV.

Artykuł 10 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 21 marca 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

22.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/25

ZAŁĄCZNIK I

(w tonach) Miejsce magazynowania Ilości

Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Podkarpackie, Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie, Zachodniopomorskie, Pomorskie, Lubuskie, Podlaskie, Wielkopolskie

93 084

ZAŁĄCZNIK II Powiadomienie o odmowie przyjęcia partii w ramach stałego przetargu na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej (Artykuł 6 ust. rozporządzenia (WE) nr 461/2005) — Nazwa oferenta, którego oferta została przyjęta: — Data przetargu: — Data odmowy przyjęcia partii przez oferenta, którego oferta została przyjęta:

Numer partii

Ilość w tonach

Adres silosu

Uzasadnienie odmowy przejęcia

— Ciężar właściwy (kg/hl) — % ziarna kiełkującego — % innych zanieczyszczeń (Schwarzbesatz) — % elementów niebędących o nienagannej jakości — Inne podstawowymi zbożami

L 75/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.3.2005

ZAŁĄCZNIK III Stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej (Rozporządzenie (WE) nr 461/2005)

1 2 3 4 5 Bonifikaty (+) Potrącenia (–) (w EUR/t) (dla pamięci) 6 7

Kolejne numery oferentów

Numer partii

Ilość w tonach

Cena oferowana (w EUR/t) (1)

Koszty handlowe (w EUR/t)

Miejsce przeznaczenia

1 2 3 itd.

(1) Niniejsza cena zawiera bonifikaty lub potrącenia przypadające na partię objętą przetargiem.

ZAŁĄCZNIK IV Należy korzystać wyłącznie z następujących numerów telefonicznych w Brukseli w DG AGRI (D.2): — fax: (32-2) 292 10 34.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 75 POZ 21 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 67 z 200522.3.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (1)

 • Dz. U. L75 - 65 z 200522.3.2005

  Decyzja wspólnego Komitetu nr 31/2005 ustanowionego na mocy umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego urządzeń telekomunikacyjnych

 • Dz. U. L75 - 60 z 200522.3.2005

  Decyzja nr 2/2004 Komitetu ds. transportu lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik 1 do porozumienia między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kolejowego i drogowego transportu towarów i osób

 • Dz. U. L75 - 58 z 200522.3.2005

  Decyzja nr 1/2004 Komitetu ds. transportu lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 22 czerwca 2004 r. dotycząca systemu opłat od pojazdów stosowanego w Szwajcarii w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do momentu otwarcia tunelu bazowego Lötschberg i najpóźniej do dnia 1 stycznia 2008 r.

 • Dz. U. L75 - 53 z 200522.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2005 r. dotycząca wszczęcia postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 577) (1)

 • Dz. U. L75 - 44 z 200522.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie pomocy państwa C 40/2002 (ex N 513/01) dotycząca pomocy państwa dla Hellenic Shipyards ΑΕ (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3919) (1)

 • Dz. U. L75 - 40 z 200522.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie specjalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz programu nadzoru nad kampylobakteriami u brojlerów przedłożonego przez Szwecję na rok 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 759)

 • Dz. U. L75 - 37 z 200522.3.2005

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie dostępu do rynku

 • Dz. U. L75 - 35 z 200522.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 3 marca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie dostępu do rynku

 • Dz. U. L75 - 33 z 200522.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/26/WE z dnia 21 marca 2005 r. ustanawiająca listę składników żywności lub substancji wstępnie wyłączonych z załącznika IIIa do dyrektywy 2000/13/WE (1)

 • Dz. U. L75 - 27 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 462/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 15 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 460/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 9 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 459/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 3 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 458/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 1 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 457/2005 z dnia 21 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.