Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 75 POZ 33

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/26/WE z dnia 21 marca 2005 r. ustanawiająca listę składników żywności lub substancji wstępnie wyłączonych z załącznika IIIa do dyrektywy 2000/13/WE (1)

Data ogłoszenia:2005-03-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 75 POZ 33

22.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/33

DYREKTYWA KOMISJI 2005/26/WE z dnia 21 marca 2005 r. ustanawiająca listę składników żywności lub substancji wstępnie wyłączonych z załącznika IIIa do dyrektywy 2000/13/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (1), w szczególności jej art. 6 ust. 11 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Składniki oraz substancje wymienione w Załączniku do niniejszej dyrektywy należy wyłączyć z załącznika IIIa do dyrektywy 2000/13/WE do dnia 25 listopada 2007 r. Artykuł 2 1. Państwa Członkowskie przyjmują i publikują najpóźniej do dnia 21 września 2005 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. Państwa Członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia 25 listopada 2005 r. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie. 2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pierwszego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 21 marca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Załącznik IIIa dyrektywy 2000/13/WE ustanawia listę składników żywności, które należy umieścić na etykiecie, jako że mogą wywoływać niepożądane skutki u osób wrażliwych. Zgodnie z dyrektywą 2000/13/WE Komisja może wstępnie wyłączyć pewne składniki lub produkty z nich wytwarzane z załącznika IIIa do tej dyrektywy, natomiast producenci żywności lub ich stowarzyszenia mogą przeprowadzić badania naukowe w celu ustalenia, czy składniki te lub produkty spełniają warunki ostatecznego wyłączenia ich z załącznika. Komisja otrzymała 27 wniosków dotyczących 34 składników lub produktów z nich wytwarzanych, z czego 32 objęte są zakresem tej dyrektywy oraz zostały przedstawione do opinii naukowej Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę oraz innych dostępnych informacji EFSA ustalił, iż niektóre produkty wytwarzane z tych składników nie mogą bądź najprawdopodobniej nie mogą wywoływać niepożądanych skutków u osób wrażliwych. W niektórych przypadkach EFSA uznał, że nie może wyciągnąć ostatecznego wniosku, pomimo że nie wspomniano o żadnych zgłoszonych przypadkach. Powyższe produkty lub składniki spełniające wspomniane warunki należy zatem tymczasowo wyłączyć z załącznika IIIa do dyrektywy 2000/13/WE,

(2)

(3)

(4)

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 109 z 6.5.2000, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/89/WE (Dz.U. L 308 z 25.11.2003, str. 15).

L 75/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.3.2005

ZAŁĄCZNIK Lista składników żywności lub substancji wstępnie wyłączonych z załącznika IIIa do dyrektywy 2000/13/WE

Składniki

Produkty z nich wytwarzane, które zostały wstępnie wyłączone

Zboża zawierające gluten

— Syropy glukozowe na bazie pszenicy zawierające dekstrozę (1) — Maltodekstryny na bazie pszenicy (1) — Syropy glukozowe na bazie jęczmienia — Zboża wykorzystywane w destylatach alkoholowych

Jaja

— Lizozym (wytwarzany z jaj) stosowany do wina — Albumina (wytwarzana z jaj) stosowana jako środek klarujący do win i jabłeczników — Żelatyna rybna stosowana jako nośnik witamin i aromatów — Żelatyna rybna lub karuk stosowane jako środki klarujące do piwa, jabłecznika i wina

Ryby

Soja

— Olej sojowy i tłuszcz całkowicie rafinowane (1) — Naturalne mieszane tokoferole (E306), naturalny D-alfa-tokoferol, naturalny octan Dalfa-tokoferolu, naturalny bursztynian D-alfa-tokoferolu pochodzenia sojowego — Fitosterole i estry fitosteroli pochodzące z roślinnych olei sojowych — Ester stanolu roślinnego produkowany ze steroli olejów roślinnych pochodzenia sojowego

Mleko

— Serwatka wykorzystywana w destylatach alkoholowych — Laktitol — Przetwory mleczne (kazeina) wykorzystywane jako środki klarujące do jabłecznika i wina

Orzechy

— Orzechy wykorzystywane w destylatach alkoholowych — Orzechy (migdały, orzechy włoskie) wykorzystywane (jako środki aromatyzujące) w wyrobach alkoholowych

Seler

— Olej z naci i nasion selera — Olej żywiczny z nasion selera

Gorczyca

— Olej gorczycowy — Olej z nasion gorczycy — Olej żywiczny z nasion gorczycy

(1) oraz produkty z nich wytwarzane, stopień, w jakim zostały przetworzone nie może zwiększyć poziomu alergenności oszacowanej przez EFSA dla odpowiedniego produktu, z którego się wywodzą.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 75 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 67 z 200522.3.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (1)

 • Dz. U. L75 - 65 z 200522.3.2005

  Decyzja wspólnego Komitetu nr 31/2005 ustanowionego na mocy umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego urządzeń telekomunikacyjnych

 • Dz. U. L75 - 60 z 200522.3.2005

  Decyzja nr 2/2004 Komitetu ds. transportu lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik 1 do porozumienia między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kolejowego i drogowego transportu towarów i osób

 • Dz. U. L75 - 58 z 200522.3.2005

  Decyzja nr 1/2004 Komitetu ds. transportu lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 22 czerwca 2004 r. dotycząca systemu opłat od pojazdów stosowanego w Szwajcarii w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do momentu otwarcia tunelu bazowego Lötschberg i najpóźniej do dnia 1 stycznia 2008 r.

 • Dz. U. L75 - 53 z 200522.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2005 r. dotycząca wszczęcia postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 577) (1)

 • Dz. U. L75 - 44 z 200522.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie pomocy państwa C 40/2002 (ex N 513/01) dotycząca pomocy państwa dla Hellenic Shipyards ΑΕ (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3919) (1)

 • Dz. U. L75 - 40 z 200522.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie specjalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz programu nadzoru nad kampylobakteriami u brojlerów przedłożonego przez Szwecję na rok 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 759)

 • Dz. U. L75 - 37 z 200522.3.2005

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie dostępu do rynku

 • Dz. U. L75 - 35 z 200522.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 3 marca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie dostępu do rynku

 • Dz. U. L75 - 27 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 462/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 21 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 461/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 15 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 460/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 9 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 459/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 3 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 458/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 1 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 457/2005 z dnia 21 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.