Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 75 POZ 37

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie dostępu do rynku

Data ogłoszenia:2005-03-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 75 POZ 37

Strona 1 z 3
22.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/37

UMOWA między Wspólnotą Europejską a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie dostępu do rynku

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA oraz RZĄD SOCJALISTYCZNEJ REPUBLIKI WIETNAMU, zwane dalej wspólnie „Stronami”, a pojedynczo „Stroną”, UZNAJĄC znaczenie koordynacji i wzmocnienia przyjaźni, współpracy i współdziałania między Socjalistyczną Republiką Wietnamu a Wspólnotą Europejską; oraz PRAGNĄC rozwinąć i poszerzyć stosunki handlowe i inwestycje między Socjalistyczną Republiką Wietnamu a Wspólnotą Europejską,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Z dniem 1 stycznia 2005 r. Wspólnota Europejska zawiesza z zamiarem ich zniesienia nałożone na Socjalistyczną Republikę Wietnamu kontyngenty na wyroby włókiennicze i odzież. Artykuł 2 Od dnia 1 stycznia 2005 r. Socjalistyczna Republika Wietnamu: — stosuje stawki celne na odzież, tkaniny, artykuły konfekcjonowane i włókna na poziomach, na które Wietnam zgodził się w Umowie w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi i odzieżowymi oraz w sprawie innych środków otwarcia rynku, parafowanym w Hanoi dnia 15 lutego 2003 r. (1), — stosuje stawkę celną w wysokości 5 % na przędze, — stosuje stawkę celną w wysokości 65 % na wina i wyroby spirytusowe, — zapewnia inwestorom i usługodawcom ze Wspólnoty Europejskiej traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie zapewnione inwestorom i usługodawcom z USA, zgodnie z postanowieniami rozdziałów dwustronnej Umowy w sprawie handlu między Socjalistyczną Republiką Wietnamu a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, dotyczących inwestycji i handlu usługami, oraz odpowiednich załączników do tej umowy,

(1) Opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 152 z 26.6.2003, str. 42, jako „Porozumienie w formie wymiany listów zmieniające Umowę między Wspólnotą Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi i odzieżowymi oraz w sprawie innych środków otwarcia rynku, ostatnio zmienione Porozumieniem w formie wymiany listów parafowanym dnia 31 marca 2000 roku”.

— zezwala podmiotom ze Wspólnoty Europejskiej na inwestowanie w produkcję cementu i klinkieru, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym sektorze w Wietnamie. Przepisy te mają charakter niedyskryminujący, — zezwala inwestorom z sektora telekomunikacyjnego ze Wspólnoty Europejskiej, którzy obecnie prowadzą działalność w Wietnamie na podstawie umów o współpracy gospodarczej z podmiotami wietnamskimi, na odnowienie bieżących umów albo na przekształcenie ich w inną formę działalności gospodarczej, na warunkach nie mniej korzystnych od tych, na jakich dotychczas działają, zgodnie z Porozumieniem WTO parafowanym przez Wietnam i Wspólnotę Europejską dnia 9 października 2004 r., — znosi ograniczenia w odniesieniu do odbiorców, którym mogą świadczyć swoje usługi pochodzący ze Wspólnoty Europejskiej dostawcy usług komputerowych, budowlanych, inżynierskich, kompleksowych usług inżynierskich, architektonicznych i urbanistycznych działający obecnie w Wietnamie, — rozważy, po zbadaniu każdego poszczególnego przypadku i na warunkach określonych w Porozumieniu WTO parafowanym przez Wietnam i Wspólnotę Europejską dnia 9 października 2004 r., wydanie pozwoleń podmiotom ze Wspólnoty Europejskiej na założenie w Wietnamie przedsiębiorstw, będących w 100 % własnością podmiotów ze Wspólnoty Europejskiej, w celu świadczenia usług komputerowych, budowlanych, inżynierskich, kompleksowych usług inżynierskich, architektonicznych i urbanistycznych, bez ograniczeń w odniesieniu do odbiorców świadczonych usług, — zezwala 04 (czterem) przedsiębiorstwom farmaceutycznym ze Wspólnoty Europejskiej na produkcję na zlecenie (toll manufacturing) w Wietnamie, bez przenoszenia licencji i przy zachowaniu udzielonego zezwolenia na wprowadzanie przywożonych produktów do obrotu,

L 75/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.3.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 75 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 67 z 200522.3.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (1)

 • Dz. U. L75 - 65 z 200522.3.2005

  Decyzja wspólnego Komitetu nr 31/2005 ustanowionego na mocy umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego urządzeń telekomunikacyjnych

 • Dz. U. L75 - 60 z 200522.3.2005

  Decyzja nr 2/2004 Komitetu ds. transportu lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik 1 do porozumienia między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kolejowego i drogowego transportu towarów i osób

 • Dz. U. L75 - 58 z 200522.3.2005

  Decyzja nr 1/2004 Komitetu ds. transportu lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 22 czerwca 2004 r. dotycząca systemu opłat od pojazdów stosowanego w Szwajcarii w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do momentu otwarcia tunelu bazowego Lötschberg i najpóźniej do dnia 1 stycznia 2008 r.

 • Dz. U. L75 - 53 z 200522.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2005 r. dotycząca wszczęcia postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 577) (1)

 • Dz. U. L75 - 44 z 200522.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie pomocy państwa C 40/2002 (ex N 513/01) dotycząca pomocy państwa dla Hellenic Shipyards ΑΕ (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3919) (1)

 • Dz. U. L75 - 40 z 200522.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie specjalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz programu nadzoru nad kampylobakteriami u brojlerów przedłożonego przez Szwecję na rok 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 759)

 • Dz. U. L75 - 35 z 200522.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 3 marca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie dostępu do rynku

 • Dz. U. L75 - 33 z 200522.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/26/WE z dnia 21 marca 2005 r. ustanawiająca listę składników żywności lub substancji wstępnie wyłączonych z załącznika IIIa do dyrektywy 2000/13/WE (1)

 • Dz. U. L75 - 27 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 462/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 21 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 461/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 15 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 460/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 9 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 459/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 3 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 458/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 1 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 457/2005 z dnia 21 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.