Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 75 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie specjalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz programu nadzoru nad kampylobakteriami u brojlerów przedłożonego przez Szwecję na rok 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 759)

Data ogłoszenia:2005-03-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 75 POZ 40

Strona 1 z 3
L 75/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.3.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie specjalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz programu nadzoru nad kampylobakteriami u brojlerów przedłożonego przez Szwecję na rok 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 759)

(Jedynie tekst w języku szwedzkim jest autentyczny)

(2005/245/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Z powodów związanych z budżetem decyzje dotyczące pomocy Wspólnoty podejmowane są corocznie. Decyz2001/866/WE (3), jami Komisji 2001/29/WE (2), 2002/989/WE (4) oraz 2003/864/WE z dnia 5 grudnia 2003 r. (5) Wspólnota przyznała pomoc finansową odpowiednio na drugie półrocze roku 2001, 2002, 2003 oraz 2004.

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 19 ust. 20,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ochrona zdrowia ludzkiego przed chorobami lub zakażeniami przenoszonymi bezpośrednio lub pośrednio ze zwierząt na ludzi (zoonozami) ma zasadnicze znaczenie.

(2)

W roku 2000, w celu uzyskania wsparcia finansowego ze strony Wspólnoty, władze Szwecji przedłożyły wieloletni krajowy program nadzoru nad kampylobakteriami u brojlerów. Celem programu jest dokonanie podstawowej oceny występowania zarówno w produkcji podstawowej, jak i w łańcuchu pokarmowym oraz stopniowe wzmacnianie wdrażania środków higieny w gospodarstwach celem obniżenia poziomu rozpowszechnienia na poziomie gospodarstw, a co za tym idzie, na pozostałych etapach łańcucha pokarmowego. Program został zatwierdzony przez Komisję i uzyskał pomoc finansową Wspólnoty przeznaczoną na pokrycie niektórych kosztów poniesionych przez Szwecję oraz na gromadzenie informacji naukowych i technicznych o zasadniczym znaczeniu. Pomoc przyznano na odpowiedni okres nieprzekraczający maksymalnie czterech lat. Program rozpoczął się z dniem 1 lipca 2001 r.

W dniu 28 maja 2004 r. władze Szwecji przedłożyły program w celu uzyskania wkładu finansowego Wspólnoty w roku 2005. Skorygowany program został przedłożony w dniach 2 oraz 17 listopada 2004 r. W związku z powyższym właściwym wydaje się przedłużenie o sześć miesięcy całego okresu, w którym przyznawany jest wkład finansowy ze strony Wspólnoty, co pociągnie za sobą przedłużenie pierwotnie ustalonego okresu nieprzekraczającego maksymalnie czterech lat oraz sprawi, że pomoc będzie udzielana w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Wysokość wkładu finansowego przyznanego przez Wspólnotę na ten okres powinna zostać ustalona na poziomie nieprzekraczającym kwoty 160 000 EUR.

(5)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999 (6) środki weterynaryjne oraz środki w zakresie ochrony zdrowia roślin, podejmowane zgodnie z zasadami wspólnotowymi, finansowane są w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Do celów kontroli finansowej zastosowanie mają art. 8 i 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 6 z 11.1.2001, str. 22. 323 z 7.12.2001, str. 26. 344 z 19.12.2002, str. 45. 325 z 12.12.2003, str. 59. 160 z 26.6.1999, str. 103.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31).

(2) (3) (4) (5) (6)

22.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/41

(6)

Wspólnota udziela wsparcia finansowego, jeżeli finansowane działania są rzeczywiście realizowane oraz pod warunkiem że w wymaganym terminie władze dostarczą wszelkie niezbędne informacje.

b) przesłania cząstkowej oceny finansowej i technicznej, obejmującej pierwsze pięć miesięcy trwania programu, najpóźniej do czterech tygodni od chwili zakończenia okresu sprawozdawczego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 75 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 67 z 200522.3.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (1)

 • Dz. U. L75 - 65 z 200522.3.2005

  Decyzja wspólnego Komitetu nr 31/2005 ustanowionego na mocy umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego urządzeń telekomunikacyjnych

 • Dz. U. L75 - 60 z 200522.3.2005

  Decyzja nr 2/2004 Komitetu ds. transportu lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik 1 do porozumienia między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kolejowego i drogowego transportu towarów i osób

 • Dz. U. L75 - 58 z 200522.3.2005

  Decyzja nr 1/2004 Komitetu ds. transportu lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 22 czerwca 2004 r. dotycząca systemu opłat od pojazdów stosowanego w Szwajcarii w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do momentu otwarcia tunelu bazowego Lötschberg i najpóźniej do dnia 1 stycznia 2008 r.

 • Dz. U. L75 - 53 z 200522.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2005 r. dotycząca wszczęcia postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 577) (1)

 • Dz. U. L75 - 44 z 200522.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie pomocy państwa C 40/2002 (ex N 513/01) dotycząca pomocy państwa dla Hellenic Shipyards ΑΕ (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3919) (1)

 • Dz. U. L75 - 37 z 200522.3.2005

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie dostępu do rynku

 • Dz. U. L75 - 35 z 200522.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 3 marca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie dostępu do rynku

 • Dz. U. L75 - 33 z 200522.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/26/WE z dnia 21 marca 2005 r. ustanawiająca listę składników żywności lub substancji wstępnie wyłączonych z załącznika IIIa do dyrektywy 2000/13/WE (1)

 • Dz. U. L75 - 27 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 462/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 21 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 461/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 15 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 460/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 9 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 459/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 3 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 458/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 1 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 457/2005 z dnia 21 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.