Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 75 POZ 44

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie pomocy państwa C 40/2002 (ex N 513/01) dotycząca pomocy państwa dla Hellenic Shipyards ΑΕ (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3919) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 75 POZ 44

Strona 1 z 8
L 75/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.3.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 października 2004 r. w sprawie pomocy państwa C 40/2002 (ex N 513/01) dotycząca pomocy państwa dla Hellenic Shipyards ΑΕ (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3919)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/246/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1540/98 z dnia 29 czerwca 1998 r. ustanawiające nowe zasady dotyczące pomocy dla przemysłu stoczniowego (1),

wezwawszy zainteresowane strony do przedstawienia uwag (2) zgodnie z powyższymi przepisami oraz uwzględniając te uwagi,

a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1)

Pismem z dnia 16 lipca 2001 r. Grecja powiadomiła Komisję, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1540/98 o pewnych środkach pomocowych państwa przeznaczonych dla Hellenic Shipyards SA. Powiadomienie otrzymano po wymianie wielu pism z władzami greckimi, już po zapoznaniu się Komisji ze środkami, o których mowa. Pismem z dnia 5 czerwca 2002 r. (3), zamieszczonym w języku oryginału w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (4), Komisja powiadomiła Republikę Grecką o swojej decyzji w sprawie zatwierdzenia niektórych z danych środków pomocowych państwa oraz w sprawie wszczęcia procedury określonej w art. 88 ust. 2 Traktatu WE dotyczącej pewnych pozostałych środków („kwestionowanych środków”), w szczególności środków określonych w art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 2 Ustawy 2941/2001 regulującej kwestie związane z Hellenic Shipyards.

(2)

(3)

Władze greckie przedstawiły Komisji odpowiedź pismami z dnia 16 września i z 13 grudnia 2002 r. Komisja otrzymała również uwagi od jednej zainteresowanej strony, pismem z dnia 6 września 2002 r. Uwagi te zostały przekazane władzom greckim pismem z dnia 2 października 2002 r.

(4)

Pismem z dnia 16 września 2002 r. władze greckie wniosły o wydłużenie ostatecznego terminu odpowiedzi na uwagi zainteresowanych stron oraz poinformowały Komisję, że rząd grecki rozważał zniesienie kwestionowanych środków pomocowych państwa przepisami prawa. Jednakże wniósł on o wydłużenie ostatecznego terminu rozpatrzenia procedury dochodzenia Komisji o trzy miesiące.

Dz.U. L 202 z 18.7.1998, str. 1. Dz.U. C 186 z 6.8.2002, str. 5. SG(2002) D/230101. Dz.U. C 186 z 6.8.2002, str. 5.

(1) (2) (3) (4)

22.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/45

(5)

Pismem z dnia 30 stycznia 2003 r. władze greckie powiadomiły Komisję, że rząd grecki podjął decyzję o zniesieniu dwóch kwestionowanych środków oraz wniosły o dalsze wydłużenie terminu o trzy miesiące na wdrożenie tej decyzji. Pismem z dnia 3 kwietnia 2003 r. władze greckie poinformowały Komisję, że zniesienie tych dwóch środków zostanie ujęte w „najbliższym” projekcie ustawy.

(6)

Pismem z dnia 1 sierpnia 2003 r. Komisja poprosiła władze greckie o przedstawienie tekstu ustawy znoszącej te środki oraz przewidywanej daty głosowania nad tą ustawą przez parlament grecki. Pismem z dnia 1 października 2003 r. władze greckie przedstawiły Komisji odpowiedź, że kwestionowane środki zostaną zniesione przepisami prawa.

(7)

Pismem z dnia 11 listopada 2003 r. Komisja powtórzyła swoją prośbę do władz greckich dotyczącą tekstu ustawy znoszącej te dwa środki oraz daty jej przyjęcia. Pismem z dnia 24 stycznia 2004 r. władze greckie poinformowały Komisję, że zniesienie tych dwóch środków zostało ujęte w ustawie, która miała być poddana pod głosowanie przez parlament grecki do dnia 13 lutego 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 75 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 67 z 200522.3.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (1)

 • Dz. U. L75 - 65 z 200522.3.2005

  Decyzja wspólnego Komitetu nr 31/2005 ustanowionego na mocy umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego urządzeń telekomunikacyjnych

 • Dz. U. L75 - 60 z 200522.3.2005

  Decyzja nr 2/2004 Komitetu ds. transportu lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik 1 do porozumienia między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kolejowego i drogowego transportu towarów i osób

 • Dz. U. L75 - 58 z 200522.3.2005

  Decyzja nr 1/2004 Komitetu ds. transportu lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 22 czerwca 2004 r. dotycząca systemu opłat od pojazdów stosowanego w Szwajcarii w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do momentu otwarcia tunelu bazowego Lötschberg i najpóźniej do dnia 1 stycznia 2008 r.

 • Dz. U. L75 - 53 z 200522.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2005 r. dotycząca wszczęcia postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 577) (1)

 • Dz. U. L75 - 40 z 200522.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie specjalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz programu nadzoru nad kampylobakteriami u brojlerów przedłożonego przez Szwecję na rok 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 759)

 • Dz. U. L75 - 37 z 200522.3.2005

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie dostępu do rynku

 • Dz. U. L75 - 35 z 200522.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 3 marca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie dostępu do rynku

 • Dz. U. L75 - 33 z 200522.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/26/WE z dnia 21 marca 2005 r. ustanawiająca listę składników żywności lub substancji wstępnie wyłączonych z załącznika IIIa do dyrektywy 2000/13/WE (1)

 • Dz. U. L75 - 27 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 462/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 21 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 461/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 15 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 460/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 9 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 459/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 3 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 458/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 1 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 457/2005 z dnia 21 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.