Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 75 POZ 53

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2005 r. dotycząca wszczęcia postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 577) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 75 POZ 53

Strona 1 z 5
22.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/53

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 marca 2005 r. dotycząca wszczęcia postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 577)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/247/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

— Cagliari–Werona i Werona–Cagliari, — Cagliari–Neapol i Neapol–Cagliari, — Cagliari–Palermo i Palermo–Cagliari, — Olbia–Rzym i Rzym–Olbia,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2408/92 (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

I. Fakty

(1)

Dnia 10 grudnia 2004 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2408/92, Republika Włoska zwróciła się do Komisji z wnioskiem o opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nałożenia zobowiązań związanych ze świadczeniem usług publicznych (OSP) dotyczącego osiemnastu tras między portami lotniczymi Sardynii i głównymi krajowymi portami lotniczymi Włoch (2). Wyżej wymienione nałożenie charakteryzuje się następującymi cechami: — Dotyczy osiemnastu połączeń lotniczych: — Alghero–Rzym i Rzym–Alghero, — Alghero–Mediolan i Mediolan–Alghero, — Alghero–Bolonia i Bolonia–Alghero, — Alghero–Turyn i Turyn–Alghero, — Alghero–Piza i Piza–Alghero, — Cagliari–Rzym i Rzym–Cagliari, — Cagliari–Mediolan i Mediolan–Cagliari, — Cagliari–Bolonia i Bolonia–Cagliari, — Cagliari–Turyn i Turyn–Cagliari, — Cagliari–Piza i Piza–Cagliari,

— Olbia–Mediolan i Mediolan–Olbia, — Olbia–Bolonia i Bolonia–Olbia, — Olbia–Turyn i Turyn–Olbia, — Olbia–Werona i Werona–Olbia. — Osiemnaście tras wskazanych powyżej oraz nałożone na nie zobowiązania związane ze świadczeniem usług publicznych składają się na wspólny pakiet, który musi zostać zaakceptowany w całości przez zainteresowanych przewoźników bez prawa do jakichkolwiek rekompensat, niezależnie od ich rodzaju bądź pochodzenia. — Każdy przewoźnik indywidualny (lub przewoźnik główny), który przyjmuje zobowiązanie związane ze świadczeniem usług publicznych, przedstawia należyte zabezpieczenie w celu zagwarantowania właściwego wykonywania i ciągłości usług. Wspomniane zabezpieczenie równoważne jest kwocie co najmniej 15 mln EUR, z czego co najmniej 5 mln EUR zostanie zabezpieczone przez bank na każde żądanie, a pozostała kwota zostanie zabezpieczona przez ubezpieczyciela. — Minimalna liczba połączeń, rozkłady lotów i liczba oferowanych miejsc w odniesieniu do każdej trasy opisane są w rozdziale „2. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG PUBLICZNYCH” nałożenia, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 306 z dnia 10 grudnia 2004 r., do którego istnieje wyraźne odniesienie dla potrzeb niniejszej decyzji.

(2)

(1) Dz.U. L 240 z 24.8.1992, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. C 306 z 10.12.2004, str. 6.

L 75/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.3.2005

— Zdolność przewozowa używanych samolotów jest opisana w rozdziale „3. RODZAJE UŻYWANYCH SAMOLOTÓW” nałożenia, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 306 z dnia 10 grudnia 2004 r., do którego istnieje wyraźne odniesienie dla potrzeb niniejszej decyzji. — Struktura cen w odniesieniu do wszystkich odnośnych tras jest opisana w tytule: „4. CENY” nałożenia, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 306 z dnia 10 grudnia 2004 r., do którego istnieje wyraźne odniesienie dla potrzeb niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 75 POZ 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 67 z 200522.3.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (1)

 • Dz. U. L75 - 65 z 200522.3.2005

  Decyzja wspólnego Komitetu nr 31/2005 ustanowionego na mocy umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego urządzeń telekomunikacyjnych

 • Dz. U. L75 - 60 z 200522.3.2005

  Decyzja nr 2/2004 Komitetu ds. transportu lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik 1 do porozumienia między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kolejowego i drogowego transportu towarów i osób

 • Dz. U. L75 - 58 z 200522.3.2005

  Decyzja nr 1/2004 Komitetu ds. transportu lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 22 czerwca 2004 r. dotycząca systemu opłat od pojazdów stosowanego w Szwajcarii w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do momentu otwarcia tunelu bazowego Lötschberg i najpóźniej do dnia 1 stycznia 2008 r.

 • Dz. U. L75 - 44 z 200522.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie pomocy państwa C 40/2002 (ex N 513/01) dotycząca pomocy państwa dla Hellenic Shipyards ΑΕ (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3919) (1)

 • Dz. U. L75 - 40 z 200522.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie specjalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz programu nadzoru nad kampylobakteriami u brojlerów przedłożonego przez Szwecję na rok 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 759)

 • Dz. U. L75 - 37 z 200522.3.2005

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie dostępu do rynku

 • Dz. U. L75 - 35 z 200522.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 3 marca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie dostępu do rynku

 • Dz. U. L75 - 33 z 200522.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/26/WE z dnia 21 marca 2005 r. ustanawiająca listę składników żywności lub substancji wstępnie wyłączonych z załącznika IIIa do dyrektywy 2000/13/WE (1)

 • Dz. U. L75 - 27 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 462/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 21 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 461/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 15 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 460/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 9 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 459/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 3 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 458/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 1 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 457/2005 z dnia 21 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.