Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 75 POZ 58

Tytuł:

Decyzja nr 1/2004 Komitetu ds. transportu lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 22 czerwca 2004 r. dotycząca systemu opłat od pojazdów stosowanego w Szwajcarii w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do momentu otwarcia tunelu bazowego Lötschberg i najpóźniej do dnia 1 stycznia 2008 r.

Data ogłoszenia:2005-03-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 75 POZ 58

L 75/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.3.2005

DECYZJA NR 1/2004 KOMITETU DS. TRANSPORTU LĄDOWEGO WSPÓLNOTA/SZWAJCARIA z dnia 22 czerwca 2004 r. dotycząca systemu opłat od pojazdów stosowanego w Szwajcarii w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do momentu otwarcia tunelu bazowego Lötschberg i najpóźniej do dnia 1 stycznia 2008 r. (2005/248/WE)

KOMITET,

uwzględniając porozumienie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kolejowego i drogowego transportu towarów i osób, w szczególności jego art. 51 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z przepisami art. 40 porozumienia Szwajcaria pobiera od dnia 1 stycznia 2001 r. opłatę od użytkowników dróg publicznych (opłata od ciężarówek uzależniona jest od świadczonych usług). Opłaty stosowane od dnia 1 stycznia 2005 r. określa się odrębnie dla każdej z trzech grup pojazdów sklasyfikowanych według norm emisji spalin (EURO). W tym celu porozumienie określa średnią ważoną pobieranych opłat, maksymalną opłatę od pojazdów najbardziej zanieczyszczających jak również maksymalną różnicę między opłatami od różnych grup pojazdów. Wyliczenia oparte są na ilości pojazdów w każdej z grup w ruchu drogowym na terytorium Szwajcarii. Wspólny komitet bada odpowiednie zestawienia statystyczne i na podstawie wyliczonych średnich określa trzy kategorie opłat. Wspólny komitet zbadał zestawienia statystyczne przedstawione przez Szwajcarię. Konieczne jest, aby wspólny komitet zdecydował o średnich ważonych, o pojazdach sklasyfikowanych według norm EURO wchodzących w skład poszczególnych kategorii opłat i o wysokości opłat w każdej z kategorii opłat. W Akcie Końcowym Szwajcaria zobowiązała się, iż opłaty obowiązujące do momentu otwarcia pierwszego tunelu bazowego i najpóźniej do dnia 1 stycznia 2008 r. nie będą przekraczać maksymalnego poziomu określonego w porozumieniu. Należy więc ograniczyć okres obowiązywania niniejszej decyzji do wymienionego przedziału czasowego,

(2)

(3)

(4) (5)

(6)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W ogólnej liczbie przejechanych kilometrów w miesiącach grudniu 2003 r., styczniu i lutym 2004 r. na terytorium Szwajcarii przez pojazdy powyżej 3,5 ton procentowy udział pojazdów spełniających normę EURO 0 wynosił 9,79 %; 8,47 % dla pojazdów spełniających normę EURO 1; 41,09 % dla pojazdów spełniających normę EURO 2 oraz 40,65 % dla pojazdów spełniających normę EURO 3. Artykuł 2 W odniesieniu do pojazdów, których rzeczywista całkowita masa nie przekracza 40 ton, przebywających trasę 300 kilometrów (km), opłata drogowa wynosi: — 346 franków szwajcarskich dla kategorii opłat 1, — 302 franków szwajcarskich dla kategorii opłat 2, — 258 franków szwajcarskich dla kategorii opłat 3.

22.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/59

Artykuł 3 Opłaty kategorii 1 stosowane są w odniesieniu do pojazdów spełniających normę EURO 1, jak również wszystkich pojazdów wprowadzonych do ruchu przed wejściem w życie normy EURO 1. Opłaty kategorii 2 stosowane są w odniesieniu do pojazdów spełniających normę EURO 2. Opłaty kategorii 3 mają zastosowanie w odniesieniu do pojazdów spełniających normy EURO 3, EURO 4 oraz EURO 5. Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Sporządzono w Bernie, dnia 22 czerwca 2004 r. W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Max FRIEDLI

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Heinz HILBRECHT

Przewodniczący

Szef delegacji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 75 POZ 58 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 67 z 200522.3.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (1)

 • Dz. U. L75 - 65 z 200522.3.2005

  Decyzja wspólnego Komitetu nr 31/2005 ustanowionego na mocy umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego urządzeń telekomunikacyjnych

 • Dz. U. L75 - 60 z 200522.3.2005

  Decyzja nr 2/2004 Komitetu ds. transportu lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik 1 do porozumienia między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kolejowego i drogowego transportu towarów i osób

 • Dz. U. L75 - 53 z 200522.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2005 r. dotycząca wszczęcia postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 577) (1)

 • Dz. U. L75 - 44 z 200522.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie pomocy państwa C 40/2002 (ex N 513/01) dotycząca pomocy państwa dla Hellenic Shipyards ΑΕ (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3919) (1)

 • Dz. U. L75 - 40 z 200522.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie specjalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz programu nadzoru nad kampylobakteriami u brojlerów przedłożonego przez Szwecję na rok 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 759)

 • Dz. U. L75 - 37 z 200522.3.2005

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie dostępu do rynku

 • Dz. U. L75 - 35 z 200522.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 3 marca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie dostępu do rynku

 • Dz. U. L75 - 33 z 200522.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/26/WE z dnia 21 marca 2005 r. ustanawiająca listę składników żywności lub substancji wstępnie wyłączonych z załącznika IIIa do dyrektywy 2000/13/WE (1)

 • Dz. U. L75 - 27 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 462/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 21 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 461/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 15 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 460/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 9 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 459/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 3 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 458/2005 z dnia 21 marca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L75 - 1 z 200522.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 457/2005 z dnia 21 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.