Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 77 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 465/2005 z dnia 22 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1663/95 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 729/70 w odniesieniu do procedury rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR

Data ogłoszenia:2005-03-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 77 POZ 6

Strona 1 z 2
L 77/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.3.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 465/2005 z dnia 22 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1663/95 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 729/70 w odniesieniu do procedury rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 4 ust. 8, a także mając na uwadze, co następuje:

(8) (1)

Praktyka polegająca na przekazywaniu zarządzania systemami informacyjnymi trzeciej stronie staje się coraz bardziej powszechna i dlatego agencjom płatniczym należy umożliwić korzystanie z tego typu delegowania na takich samych warunkach, jak delegowane są funkcje zezwalania na płatność i/lub funkcje służby technicznej.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1663/95.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1663/95 (2) przewiduje w szczególności wytyczne dotyczące kryteriów akredytacji agencji płatniczych Państw Członkowskich. Odpowiedzialność za kontrolę wydatków w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) spoczywa przede wszystkim na Państwach Członkowskich. W realizacji tego zadania Państwa Członkowskie muszą zagwarantować, że zapewnią wysoki poziom bezpieczeństwa systemów informacyjnych agencji płatniczych. W tym celu należy wprowadzić procedury zapewniające bezpieczeństwo systemów informacyjnych w chwili pierwszej akredytacji agencji płatniczej i później. Podczas rozliczania rachunków Komisja może określić całkowite wydatki wpisane do rachunków ogólnych w ramach Sekcji Gwarancji, pod warunkiem że upewniła się, iż kontrole krajowe są wystarczające i przejrzyste, w tym kontrole dotyczące bezpieczeństwa systemów informacyjnych agencji płatniczych. Należy zatem przewidzieć opracowanie deklaracji dotyczącej bezpieczeństwa systemów informacyjnych jednostek certyfikujących w ramach zaświadczenia o rocznych sprawozdaniach finansowych na podstawie przyjętych na poziomie międzynarodowym norm bezpieczeństwa. Państwom Członkowskim należy zapewnić rozsądny termin na dostosowanie zasad i procedur wewnętrznych w związku z opracowaniem deklaracji dotyczącej bezpieczeństwa systemów informacyjnych agencji płatniczych. Należy przewidzieć przesłanie Komisji przez agencje płatnicze rachunków i wszystkich związanych z tym dokumentów w formie elektronicznej w celu ułatwienia dalszej analizy powyższych informacji.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Funduszu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1663/95 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(3)

a) w ust. 3 akapit drugi zdanie drugie, wyrażenie „bezpieczeństwo systemów komputerowych” zastępuje się wyrażeniem „bezpieczeństwo systemów informacyjnych”;

b) w ust. 7 akapit pierwszy dodaje się tiret w brzmieniu:

„— przepisy dotyczące bezpieczeństwa systemów informacyjnych”;

(4)

2) w art. 3 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

(5)

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103. (2) Dz.U. L 158 z 8.7.1995, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2025/2001 (Dz.U. L 274 z 17.10.2001, str. 3).

„Najpóźniej do roku obrachunkowego 2008 jednostka certyfikująca przekaże przed datą, o której mowa w akapicie trzecim deklarację dotyczącą środków zabezpieczenia systemów informacyjnych wprowadzonych przez agencję płatniczą. Deklaracja powinna opierać się na mającej zastosowanie w danym roku obrachunkowym wersji norm bezpieczeństwa przyjętych na poziomie międzynarodowym, o których mowa w pkt 6 ppkt vi) Załącznika do niniejszego rozporządzenia i które służą jako podstawa do przyjmowania środków bezpieczeństwa i powinny wskazywać, czy – w odniesieniu do danego roku obrachunkowego – zostały wprowadzone skuteczne środki bezpieczeństwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 77 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L77 - 14 z 200523.3.2005

  Zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium w związku z realizacją operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (szósty EFR) w roku budżetowym 2003

 • Dz. U. L77 - 13 z 200523.3.2005

  Zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium w związku z realizacją operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) w roku budżetowym 2003

 • Dz. U. L77 - 12 z 200523.3.2005

  Zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium w związku z realizacją operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) w roku budżetowym 2003

 • Dz. U. L77 - 11 z 200523.3.2005

  Zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium w związku z realizacją operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) w roku budżetowym 2003

 • Dz. U. L77 - 9 z 200523.3.2005

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L77 - 4 z 200523.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 464/2005 z dnia 22 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L77 - 1 z 200523.3.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 463/2005 z dnia 16 marca 2005 r. kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych stosowanych w odniesieniu do przywozu niektórych łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących m.in. z Tajlandii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.