Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 78 POZ 50

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącego handlu artykułami rolnymi z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmian w dodatkach do załącznika 4

Data ogłoszenia:2005-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 78 POZ 50

Strona 1 z 8
L 78/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2005

KOMISJA

DECYZJA NR 2/2005 WSPÓLNEGO KOMITETU DS. ROLNICTWA USTANOWIONEGO NA MOCY POROZUMIENIA ZAWARTEGO POMIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ DOTYCZĄCEGO HANDLU ARTYKUŁAMI ROLNYMI z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmian w dodatkach do załącznika 4 (2005/260/WE)

WSPÓLNY KOMITET DS. ROLNICTWA,

uwzględniając porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony, dotyczące handlu artykułami rolnymi, w szczególności jego art. 11, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspomniane porozumienie weszło w życie dnia 1 czerwca 2002 r. Celem załącznika 4 jest ułatwienie między Stronami wymiany handlowej roślin, produktów roślinnych oraz innych artykułów podlegających przepisom fitosanitarnym. Wspomniany załącznik należy uzupełnić kilkoma dodatkami, zgodnie z założeniami „Wspólnej deklaracji dotyczącej wprowadzenia załącznika 4” dołączonego do porozumienia (z wyjątkiem dodatku 5, już przyjętego w momencie zawierania porozumienia). Dodatki do załącznika 4 zostały po raz pierwszy zastąpione decyzją Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa nr 1/2004, załączoną do decyzji Komisji 2004/278/WE (1). Z chwilą wejścia w życie decyzji nr 1/2004 w dniu 1 kwietnia 2004 r. prawo wspólnotowe w dziedzinie fitosanitarnej zostało zmienione w kwestiach dotyczących porozumienia. W następstwie rozszerzenia Wspólnoty lista władz odpowiedzialnych za wydawanie świadectw fitosanitarnych musi zostać uzupełniona. Należy zatem ponownie zmienić dodatki 1, 2, 3 i 4 do załącznika 4 w celu uwzględnienia różnych zmian.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Dodatki 1 i 2 do załącznika 4 do porozumienia zmienia się zgodnie z tekstami dodatków 1 i 2 załączonymi do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Dodatki 3 i 4 do załącznika 4 do porozumienia odpowiednio zastępuje się tekstami dodatków 3 i 4 załączonymi do niniejszej decyzji.

(1) Dz.U. L 87 z 25.3.2004, str. 31.

24.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/51

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r. Sporządzono w Brukseli, dnia 1 marca 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa

Michael SCANNELL Christian HÄBERLI

Szef delegacji szwajcarskiej

Przewodniczący i Szef delegacji Wspólnoty

Remigi WINZAP

Sekretarz Komitetu

L 78/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2005

DODATEK 1 1. Do punktu A.1.1 dodaje się następujące gatunki: „Camellia sp.” „Rhododendron spp., z wyjątkiem Rhododendron simsii Planch.” „Viburnum spp.” 2. Do punktu A.1.2 dodaje się następujące gatunki: „Amelanchier Med.” 3. Zapis punktu A.1.5 został zniesiony. 4. Punkt A.1.6 zastępuje się w następujący sposób: „1.6. D r e w n o , k t ó r e w c a ł o ś c i l u b c z ę ś c i o w o z a c h o w a ł o s w o j ą n a t u r a l n ą z a o k r ą gloną powierzchnię, z korą lub bez kory, lub jest w postaci wiórów, kawałków, trocin, odpadów i ścinek drewnianych a) jeśli pochodzi w całości lub w części z Platanus L., w tym drewno, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni; i b) jeśli odpowiada jednemu z wymienionych niżej opisów, które znajdują się w części drugiej załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. dotyczącego nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (1):

Kod CN

Opis towarów

4401 10 00 4401 22 00 ex 4401 30 90 4403 10 00 ex 4403 99

Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek lub w podobnych formach Liściaste, w postaci wiórków lub kawałków Drewno odpadowe i ścinki drewniane (z wyjątkiem trocin), nieaglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne formy Drewno surowe malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, również pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione Drewno surowe, liściaste (z wyjątkiem drewna tropikalnego wymienionego w uwadze 1 do podpozycji działu 44 oraz pozostałe drewno tropikalne, z dębu (Quercus spp.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 78 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L78 - 48 z 200524.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 marca 2005 r. upoważniająca Republikę Cypryjską do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L78 - 47 z 200524.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 marca 2005 r. upoważniająca Danię do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 14 ust. 1 lit. d) szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L78 - 45 z 200524.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2000/256/WE zezwalającą Królestwu Niderlandów na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L78 - 43 z 200524.3.2005

  Dyrektywa Rady 2005/24/WE z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 87/328/EWG w odniesieniu do stacji składowania nasienia i wykorzystywania komórek jajowych i zarodków pochodzących od zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (1)

 • Dz. U. L78 - 41 z 200524.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 484/2005 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L78 - 40 z 200524.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2005 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji

 • Dz. U. L78 - 38 z 200524.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 482/2005 z dnia 23 marca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L78 - 36 z 200524.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 481/2005 z dnia 23 marca 2005 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych przetworów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i inne produkty rolne

 • Dz. U. L78 - 34 z 200524.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 480/2005 z dnia 23 marca 2005 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marca 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i nr 1251/96

 • Dz. U. L78 - 33 z 200524.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 479/2005 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie 15. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L78 - 32 z 200524.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 478/2005 z dnia 23 marca 2005 r. dotyczące 16. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L78 - 31 z 200524.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 477/2005 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L78 - 29 z 200524.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 476/2005 z dnia 23 marca 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L78 - 28 z 200524.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 475/2005 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie 79. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L78 - 27 z 200524.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2005 z dnia 23 marca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L78 - 26 z 200524.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 473/2005 z dnia 23 marca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 332. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L78 - 24 z 200524.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 472/2005 z dnia 23 marca 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 160. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L78 - 22 z 200524.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 471/2005 z dnia 23 marca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 160. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L78 - 14 z 200524.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 470/2005 z dnia 23 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L78 - 12 z 200524.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 469/2005 z dnia 23 marca 2005 r. utrzymujące uprzedni nadzór wspólnotowy nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali pochodzących z niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L78 - 9 z 200524.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 468/2005 z dnia 23 marca 2005 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L78 - 3 z 200524.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 467/2005 z dnia 22 marca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L78 - 1 z 200524.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2005 z dnia 23 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.