Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 81 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 485/2005 z dnia 16 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2792/1999 w zakresie szczególnego działania mającego na celu transfer statków do państw dotkniętych tsunami w 2004 roku

Data ogłoszenia:2005-03-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 81 POZ 1

Strona 1 z 2
30.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 485/2005 z dnia 16 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2792/1999 w zakresie szczególnego działania mającego na celu transfer statków do państw dotkniętych tsunami w 2004 roku

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

12 metrów, mogą kwalifikować się do środków przewidzianych niniejszym rozporządzeniem.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

(6)

uwzględniając wniosek Komisji,

Należy przewidzieć przyznanie dodatkowej premii w celu pokrycia wydatków poniesionych przez organizacje publiczne lub prywatne na transport statków do państw trzecich oraz w celu zrekompensowania właścicielom kosztów wyposażenia statków i uczynienia ich w pełni zdatnymi do żeglugi. Należy określić procedurę regulującą transfer statków. Państwa Członkowskie i Komisja powinny przedłożyć sprawozdania dotyczące działań podjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w celu zapewnienia przejrzystości Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (IFOR) przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (2).

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

(8) (1)

W dniu 26 grudnia 2004 r. silne tsunami na Oceanie Indyjskim uderzyło w wiele państw trzecich, niszcząc wybrzeża i przemysł oraz powodując znaczne straty w ludziach. Wiele statków rybackich zatonęło na morzu lub zostało zniszczonych w portach.

(2)

W ramach wspólnej polityki rybołówstwa statki rybackie mogą być wycofywane z floty rybackiej Wspólnoty z udziałem pomocy publicznej, jedynie jeśli są one złomowane lub przeznaczone na działalność nienastawioną na przynoszenie zysków, inną niż rybołówstwo.

(9)

(3)

Należy rozszerzyć na statki przekazywane na rzecz odpowiednich społeczności rybackich do państw dotkniętych tsunami możliwość wycofywania statków rybackich z floty rybackiej Wspólnoty z wykorzystaniem pomocy publicznej.

Szczególnie przydatne jest przeprowadzenie oceny transferów, w celu zapewnienia, by wdrażane środki przyniosły korzyści dotkniętym społecznościom rybackim, zapewnienia spójności z ogólnymi zasadami wspólnej polityki rybołówstwa, promowania długoterminowo zrównoważonej działalności połowowej oraz by uniknąć negatywnego wpływu na lokalną gospodarkę.

(10)

(4)

Pomogłoby to tym społecznościom w szybkim odbudowaniu floty rybackiej, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby określone przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa.

(11)

Biorąc pod uwagę pilność tej sprawy, konieczne jest odstąpienie od sześciotygodniowego okresu określonego w ust. I pkt 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie.

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2792/1999 (3),

(5)

Aby spełnić potrzeby tych społeczności, jedynie statki w pełni zdatne do żeglugi i nadające się do działalności połowowej, których całkowita długość jest mniejsza niż

(1) Opinia wydana dnia 24 lutego 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 173/2005 (Dz.U. L 29 z 2.2.2005, str. 3). (3) Dz.U. L 337 z 30.12.1999, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1421/2004 (Dz.U. L 260 z 6.8.2004, str. 1).

L 81/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.3.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 81 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L81 - 50 z 200530.3.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/265/WPZiB z dnia 23 marca 2005 r. mianujące Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy

 • Dz. U. L81 - 48 z 200530.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/832/WE w odniesieniu do planu zwalczania choroby i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w Północnych Wogezach we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 917) (1)

 • Dz. U. L81 - 44 z 200530.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/27/WE z dnia 29 marca 2005 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 2003/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu urządzeń służących do pośredniego widzenia oraz pojazdów wyposażonych w te urządzenia (1)

 • Dz. U. L81 - 43 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 492/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L81 - 41 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 491/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L81 - 38 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2005 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2004/2005 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

 • Dz. U. L81 - 26 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1785/2003 w zakresie określenia centrów interwencyjnych i przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne

 • Dz. U. L81 - 7 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2005 z dnia 21 marca 2005 r. dotyczące honorariów i opłat pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

 • Dz. U. L81 - 6 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 487/2005 z dnia 29 marca 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L81 - 4 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 486/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.