Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 81 POZ 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1785/2003 w zakresie określenia centrów interwencyjnych i przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne

Data ogłoszenia:2005-03-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 81 POZ 26

Strona 1 z 9
L 81/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.3.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 489/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1785/2003 w zakresie określenia centrów interwencyjnych i przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

tyczne na polach uprawy ryżu we Wspólnocie. W celu zapewnienia, aby partie ryżu przeznaczone do przejęcia przez agencje były jednolite, należy określić, że partia ma się składać z tej samej odmiany ryżu.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1), w szczególności jego art. 6 ust. 3 i art. 7 ust. 5,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1785/2003 ustanawia, że ceny interwencyjne ustala się dla ryżu niełuskanego o określonej normie jakościowej i że w przypadku, gdy jakość zebranego ryżu oferowanego do skupu interwencyjnego różni się od ustalonej normy jakościowej, dostosowuje się cenę skupu interwencyjnego przez zastosowanie podwyżek lub obniżek cen.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1785/2003 określiło normę jakościową ryżu niełuskanego, dla którego ustalona jest cena skupu interwencyjnego.

(6)

(2)

W celu poparcia produkcji ryżu dobrej jakości należy wzmocnić kryteria interwencji. Poprawa wydajności po przetworzeniu, równocześnie z obniżeniem tolerancji wydajności, która różni się od wydajności standardowej, to najskuteczniejsze środki popierania produkcji ryżu wysokiej jakości, które jednocześnie zapewniają wysoką jakość ryżu składowanego przez agencje interwencyjne. Z tego powodu niektóre przestarzałe odmiany powinny również zostać usunięte z wykazu odmian przedstawionego w załączniku II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 708/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne i ustalenia stosowanych kwot korekcyjnych oraz podwyżek i redukcji ceny (2).

W celu określenia podwyżek i obniżek cen należy wziąć pod uwagę podstawowe cechy ryżu niełuskanego, co pozwoli na obiektywną ocenę jego jakości; wilgotność, wydajność po przetworzeniu oraz uszkodzenia ziaren mogą być ocenione za pomocą prostych i skutecznych metod, które spełniają niniejsze wymagania.

(7)

(3)

W celu zapewnienia zadowalającego zarządzania skupem interwencyjnym należy ustalić minimalną ilość dla każdej oferty. Jednak należy też stworzyć przepisy umożliwiające ustalenie wyższego limitu w celu uwzględnienia warunków i przyjętych praktyk handlowych dotyczących rynku hurtowego w niektórych Państwach Członkowskich.

(8)

Rozporządzenie (WE) nr 1785/2003 ograniczyło ilość ryżu przejmowanego przez agencje interwencyjne do 75 000 ton w roku gospodarczym. W celu podzielenia tej wielkości w sprawiedliwy sposób należy ustalić ilości dla każdego Państwa Członkowskiego produkującego ryż, biorąc pod uwagę podstawowe powierzchnie upraw w poszczególnych krajach, ustalone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającym rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (3) oraz średnią wydajność przedstawioną w załączniku VII do tego rozporządzenia.

(4)

Ryż niełuskany, którego jakość nie pozwala na jego właściwe użycie lub składowanie, nie jest przyjmowany do skupu interwencyjnego. Przy ustalaniu najniższej dopuszczalnej jakości należy wziąć pod uwagę warunki klima-

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 81 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L81 - 50 z 200530.3.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/265/WPZiB z dnia 23 marca 2005 r. mianujące Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy

 • Dz. U. L81 - 48 z 200530.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/832/WE w odniesieniu do planu zwalczania choroby i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w Północnych Wogezach we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 917) (1)

 • Dz. U. L81 - 44 z 200530.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/27/WE z dnia 29 marca 2005 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 2003/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu urządzeń służących do pośredniego widzenia oraz pojazdów wyposażonych w te urządzenia (1)

 • Dz. U. L81 - 43 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 492/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L81 - 41 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 491/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L81 - 38 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2005 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2004/2005 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

 • Dz. U. L81 - 7 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2005 z dnia 21 marca 2005 r. dotyczące honorariów i opłat pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

 • Dz. U. L81 - 6 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 487/2005 z dnia 29 marca 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L81 - 4 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 486/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L81 - 1 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 485/2005 z dnia 16 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2792/1999 w zakresie szczególnego działania mającego na celu transfer statków do państw dotkniętych tsunami w 2004 roku

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.