Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 81 POZ 38

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2005 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2004/2005 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

Data ogłoszenia:2005-03-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 81 POZ 38

L 81/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.3.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 490/2005 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2004/2005 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Niderlandy, Austria, Portugalia, Słowacja, Finlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo powiadomiły Komisję o ilościach ostatecznie przeliczonych na wniosek producentów między indywidualnymi ilościami referencyjnymi na dostawy i na sprzedaż bezpośrednią.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1788/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 4 i art. 8,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 1788/2003 stanowi, że Państwa Członkowskie ustanawiają indywidualne ilości referencyjne producentów, że producenci mogą otrzymać jedną lub dwie indywidualne ilości referencyjne, jedną dla dostaw, a drugą dla sprzedaży, i że ilości te mogą zostać przeliczone z jednej ilości referencyjnej na inną na należycie uzasadniony wniosek producenta.

(6)

Artykuł 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1788/2003 stanowi, że część fińskiej krajowej ilości referencyjnej przydzielonej dostawom określonym w art. 1 może zostać zwiększona w celu rekompensaty dla producentów SLOM do maksymalnie 200 000 ton. Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 671/95 z dnia 29 marca 1995 r. w sprawie przyznania specjalnych ilości referencyjnych dla niektórych producentów mleka i przetworów mlecznych w Austrii i Finlandii (3) Finlandia powiadomiła o wymienionych ilościach dla roku gospodarczego 2004/2005.

(2)

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (2) Belgia, Dania, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Austria, Portugalia, Finlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo powiadomiły Komisję o podziale między dostawy i sprzedaż bezpośrednią indywidualnych ilości referencyjnych wynikających z zastosowania art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1788/2003.

Należy zatem ustanowić podział między „dostawy” a „sprzedaż bezpośrednią” krajowych ilości referencyjnych mających zastosowanie w okresie od dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia 31 marca 2005 r. ustalonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1788/2003.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (3)

W odniesieniu do Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji podstawy indywidualnych ilości referencyjnych zostały ustalone w tabeli f) załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1788/2003.

Artykuł 1 Podział między „dostawy” a „sprzedaż bezpośrednią” krajowych ilości referencyjnych mających zastosowanie w okresie od dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia 31 marca 2005 r. ustalonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1788/2003 ustanawia się w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(3) Dz.U. L 70 z 30.3.1995, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1390/95 (Dz.U. L 135 z 21.6.1995, str. 4).

(4)

Zgodnie z art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 595/2004 Belgia, Republika Czeska, Dania, Niemcy,

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 123. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2217/2004 (Dz.U. L 375 z 23.12.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 22.

30.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/39

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 29 marca 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 81/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.3.2005

ZAŁĄCZNIK

(w tonach) Państwa Członkowskie Dostawy Sprzedaż bezpośrednia

Belgia Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Portugalia (1) Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo

(1) Z wyjątkiem Madery.

3 231 623,120 2 614 412,222 4 454 894,257 27 768 308,989 554 656,506 819 730,000 6 045 387,486 23 872 196,114 5 390 829,642 10 281 085,000 141 337,000 631 855,798 1 279 788,156 268 554,000 1 782 841,919 48 698,000 11 001 255,000 2 622 284,217 1 861 474,000 1 003 594,404 2 399 475,287 3 300 000,000 14 482 260,813

78 807,880 67 730,778 453,743 95 518,299 69 826,494 783,000 71 562,514 363 601,886 4 934,358 248 975,000 3 863,000 63 539,202 367 150,844 495,000 164 438,081 0,000 73 437,000 128 105,495 8 987,000 9 721,596 8 230,616 3 000,000 127 486,187

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 81 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L81 - 50 z 200530.3.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/265/WPZiB z dnia 23 marca 2005 r. mianujące Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy

 • Dz. U. L81 - 48 z 200530.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/832/WE w odniesieniu do planu zwalczania choroby i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w Północnych Wogezach we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 917) (1)

 • Dz. U. L81 - 44 z 200530.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/27/WE z dnia 29 marca 2005 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 2003/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu urządzeń służących do pośredniego widzenia oraz pojazdów wyposażonych w te urządzenia (1)

 • Dz. U. L81 - 43 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 492/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L81 - 41 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 491/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L81 - 26 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1785/2003 w zakresie określenia centrów interwencyjnych i przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne

 • Dz. U. L81 - 7 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2005 z dnia 21 marca 2005 r. dotyczące honorariów i opłat pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

 • Dz. U. L81 - 6 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 487/2005 z dnia 29 marca 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L81 - 4 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 486/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L81 - 1 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 485/2005 z dnia 16 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2792/1999 w zakresie szczególnego działania mającego na celu transfer statków do państw dotkniętych tsunami w 2004 roku

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.