Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 81 POZ 44

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/27/WE z dnia 29 marca 2005 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 2003/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu urządzeń służących do pośredniego widzenia oraz pojazdów wyposażonych w te urządzenia (1)

Data ogłoszenia:2005-03-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 81 POZ 44

Strona 1 z 2
L 81/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.3.2005

DYREKTYWA KOMISJI 2005/27/WE z dnia 29 marca 2005 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 2003/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu urządzeń służących do pośredniego widzenia oraz pojazdów wyposażonych w te urządzenia

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

obowiązkiem wstawienia szerokokątnych lusterek klasy IV do tych pojazdów kategorii N2, które mają kabinę podobną do kabiny w pojazdach kategorii N3. Możliwość wstawienia lusterka bliskiego zasięgu klasy V powinna być właściwym kryterium rozróżnienia dwóch typów pojazdów kategorii N2.

uwzględniając dyrektywę Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1), w szczególności jej art. 13 ust. 2,

(4)

Pojazdy, które posiadają stały kąt nachylenia oparcia siedzenia, nie będą mogły spełniać standardowych wymogów. Należy więc wprowadzić współczynnik korekcji dla takich pojazdów.

uwzględniając dyrektywę 2003/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu urządzeń służących do pośredniego widzenia oraz pojazdów wyposażonych w te urządzenia, zmieniającą dyrektywę 70/156/EWG i uchylającą dyrektywę 71/127/EWG (2) w szczególności jej art. 2,

(5)

Właściwe również jest wprowadzenie zmian do przepisów administracyjnych dla homologacji przez wprowadzenie numerów identyfikacyjnych dla Państw Członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty w dniu 1 maja 2004 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. dostosowania do postępu technicznego ustanowionego w art. 13 ust. 1 dyrektywy 70/156/EWG,

(1)

Dyrektywa 2003/97/WE jest jedną z oddzielnych dyrektyw w kontekście wspólnotowej procedury homologacji określonej w dyrektywie 70/156/EWG. Przepisy dyrektywy 70/156/EWG odnoszące się do systemów, części składowych oraz oddzielnych elementów technicznych pojazdów stosują się zatem do dyrektywy 2003/97/WE.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Załączniki I i III do dyrektywy 2003/97/WE zostają zmienione zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

(2)

W celu zmniejszenia martwych stref widzenia w pojazdach kategorii N2 o masie nie większej niż 7,5 tony konieczna jest zmiana niektórych wymogów zawartych w dyrektywie 2003/97/WE.

Artykuł 2 1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 19 października 2005 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

(3)

Od 2003 r. nastąpił znaczny postęp techniczny w dziedzinie lusterek wstecznych. Obecnie istnieje możliwość instalacji szerokokątnych lusterek wstecznych w niektórych pojazdach kategorii N2 o masie nie większej niż 7,5 tony. Właściwe jest więc wprowadzenie zmian do dyrektywy 2003/97/WE przez objęcie

(1) Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji nr 2004/104/WE (Dz.U. L 337 z 13.11.2004, str. 13). (2) Dz.U. L 25 z 29.1.2004, str. 1.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez Państwa Członkowskie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 81 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L81 - 50 z 200530.3.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/265/WPZiB z dnia 23 marca 2005 r. mianujące Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy

 • Dz. U. L81 - 48 z 200530.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/832/WE w odniesieniu do planu zwalczania choroby i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w Północnych Wogezach we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 917) (1)

 • Dz. U. L81 - 43 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 492/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L81 - 41 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 491/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L81 - 38 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2005 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2004/2005 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

 • Dz. U. L81 - 26 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1785/2003 w zakresie określenia centrów interwencyjnych i przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne

 • Dz. U. L81 - 7 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2005 z dnia 21 marca 2005 r. dotyczące honorariów i opłat pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

 • Dz. U. L81 - 6 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 487/2005 z dnia 29 marca 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L81 - 4 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 486/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L81 - 1 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 485/2005 z dnia 16 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2792/1999 w zakresie szczególnego działania mającego na celu transfer statków do państw dotkniętych tsunami w 2004 roku

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.