Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 81 POZ 48

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/832/WE w odniesieniu do planu zwalczania choroby i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w Północnych Wogezach we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 917) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 81 POZ 48

L 81/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.3.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/832/WE w odniesieniu do planu zwalczania choroby i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w Północnych Wogezach we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 917)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/264/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

nien być zmieniony w taki sposób, aby wymieniony rejon został w nim ujęty. Należy zatem 2004/832/WE. odpowiednio zmienić decyzję

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 16 ust. 1 akapit drugi oraz art. 20 ust. 2 akapit czwarty, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Decyzja Komisji 2004/832/WE z dnia 3 grudnia 2004 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych tych świń w Północnych Wogezach we Francji (2) została przyjęta w ramach środków zwalczania klasycznego pomoru świń. Francja poinformowała Komisję o aktualnym rozwoju choroby u dzikich świń w rejonie Północnych Wogezów we Francji. W świetle tych informacji epidemiologicznych plan zwalczania powinien zostać rozszerzony na obszar Północnych Wogezów położony po zachodniej stronie Renu oraz kanału Marna-Ren, na północ od autostrady A 4, na wschód od Saary i na południe od granicy z Niemcami. Ponadto plan szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń powi-

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2004/832/WE zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 23 marca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 359 z 4.12.2004, str. 62.

30.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/49

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK 1. Obszary, na których realizowany ma być plan zwalczania klasycznego pomoru świń Teren departamentów Bas-Rhin i Moselle położony po zachodniej stronie Renu oraz kanału Marna-Ren, na północ od autostrady A 4, na wschód od Saary i na południe od granicy z Niemcami. 2. Obszary, na których realizowany ma być plan szczepień interwencyjnych Teren departamentów Bas-Rhin i Moselle położony po zachodniej stronie Renu oraz kanału Marna-Ren, na północ od autostrady A 4, na wschód od Saary i na południe od granicy z Niemcami.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 81 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L81 - 50 z 200530.3.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/265/WPZiB z dnia 23 marca 2005 r. mianujące Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy

 • Dz. U. L81 - 44 z 200530.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/27/WE z dnia 29 marca 2005 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 2003/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu urządzeń służących do pośredniego widzenia oraz pojazdów wyposażonych w te urządzenia (1)

 • Dz. U. L81 - 43 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 492/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L81 - 41 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 491/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L81 - 38 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2005 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2004/2005 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

 • Dz. U. L81 - 26 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1785/2003 w zakresie określenia centrów interwencyjnych i przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne

 • Dz. U. L81 - 7 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2005 z dnia 21 marca 2005 r. dotyczące honorariów i opłat pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

 • Dz. U. L81 - 6 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 487/2005 z dnia 29 marca 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L81 - 4 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 486/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L81 - 1 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 485/2005 z dnia 16 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2792/1999 w zakresie szczególnego działania mającego na celu transfer statków do państw dotkniętych tsunami w 2004 roku

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.