Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 81 POZ 50

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2005/265/WPZiB z dnia 23 marca 2005 r. mianujące Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy

Data ogłoszenia:2005-03-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 81 POZ 50

Strona 1 z 2
L 81/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.3.2005

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/265/WPZiB z dnia 23 marca 2005 r. mianujące Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

b) wniesienie wkładu do umocnienia demokracji, zasad państwa prawnego oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich obywateli Republiki Mołdowy;

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 14 czerwca 2004 r. Rada wyraziła wolę Unii Europejskiej odgrywania bardziej aktywnej roli politycznej w Mołdowie.

c) wspieranie dobrych i bliskich stosunków między Republiką Mołdowy a Unią Europejską na podstawie wspólnych wartości i interesów, jak określono w planie działań Europejskiej Polityki Sąsiedztwa;

(2)

W dniu 22 lutego 2005 r. Unia Europejska i Mołdowa ponownie potwierdziły swoją wolę współpracy, aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie stwarza Europejska Polityka Sąsiedztwa (EPS), w oparciu o wspólne wartości leżące u podstaw tej polityki.

d) pomoc w zwalczaniu handlu ludźmi oraz bronią i innymi towarami, z Mołdowy i przez jej terytorium;

e) wniesienie wkładu do wzmocnienia stabilności i współpracy w regionie;

(3)

Istnieje potrzeba zapewnienia koordynacji i spójności zewnętrznych działań Unii Europejskiej w Mołdowie. f) zwiększenie skuteczności i widoczności Unii Europejskiej w Republice Mołdowy i w regionie.

(4)

Właściwym jest zatem mianowanie Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 Pan Adrian Jacobovits de SZEGED niniejszym jest mianowany Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej ds. Mołdowy (SPUE).

2. SPUE wspiera działania Wysokiego Przedstawiciela w Republice Mołdowy i w regionie, oraz będzie ściśle współpracował z Prezydencją, szefami misji Unii Europejskiej i Komisją.

Artykuł 3 Artykuł 2 1. Mandat SPUE opiera się na celach polityki Unii Europejskiej w Mołdowie. Cele te obejmują: a) zwiększenie wkładu Unii Europejskiej do rozstrzygnięcia konfliktu naddniestrzańskiego zgodnie z ustalonymi celami polityki Unii Europejskiej i w ścisłej koordynacji z OBWE, przez reprezentowanie Unii Europejskiej za pośrednictwem odpowiednich kanałów i na ustalonych forach oraz przez nawiązywanie i utrzymywanie bliskich kontaktów z wszystkimi odpowiednimi podmiotami; 1. Dla osiągnięcia celów polityki mandat SPUE obejmuje:

a) wniesienie wkładu do pokojowego rozstrzygnięcia konfliktu naddniestrzańskiego i do wdrożenia tego rozstrzygnięcia na podstawie wykonalnego rozwiązania, respektującego suwerenność i integralność terytorialną Republiki Mołdowy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową;

30.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/51

b) pomoc w przygotowywaniu, w odpowiednim przypadku, wkładu Unii Europejskiej do wykonania ostatecznego rozstrzygnięcia konfliktu;

4. Prezydencja, Komisja i/lub Państwa Członkowskie zapewniają wsparcie logistyczne w regionie w zależności od konkretnej sytuacji.

c) uważne śledzenie wydarzeń politycznych w Republice Mołdowy, w tym – w regionie naddniestrzańskim, przez rozwijanie i utrzymywanie bliskich kontaktów z rządem Republiki Mołdowy i innymi podmiotami krajowymi, oraz oferowanie, w odpowiednim przypadku, doradztwa i pomocy organizacyjnej Unii Europejskiej;

Artykuł 6 1. W granicach swojego mandatu i odpowiednich dostępnych środków finansowych SPUE jest odpowiedzialny za stworzenie swojego zespołu po konsultacji z Prezydencją, z pomocą Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela oraz w pełnym porozumieniu z Komisją.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 81 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L81 - 48 z 200530.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/832/WE w odniesieniu do planu zwalczania choroby i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w Północnych Wogezach we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 917) (1)

 • Dz. U. L81 - 44 z 200530.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/27/WE z dnia 29 marca 2005 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 2003/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu urządzeń służących do pośredniego widzenia oraz pojazdów wyposażonych w te urządzenia (1)

 • Dz. U. L81 - 43 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 492/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L81 - 41 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 491/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L81 - 38 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2005 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2004/2005 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

 • Dz. U. L81 - 26 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1785/2003 w zakresie określenia centrów interwencyjnych i przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne

 • Dz. U. L81 - 7 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2005 z dnia 21 marca 2005 r. dotyczące honorariów i opłat pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

 • Dz. U. L81 - 6 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 487/2005 z dnia 29 marca 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L81 - 4 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 486/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L81 - 1 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 485/2005 z dnia 16 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2792/1999 w zakresie szczególnego działania mającego na celu transfer statków do państw dotkniętych tsunami w 2004 roku

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.