Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 81 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2005 z dnia 21 marca 2005 r. dotyczące honorariów i opłat pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

Data ogłoszenia:2005-03-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 81 POZ 7

Strona 1 z 13
30.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 488/2005 z dnia 21 marca 2005 r. dotyczące honorariów i opłat pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1, po konsultacji z zarządem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

tej kwoty z góry, wnioskodawca powinien być o tym poinformowany przed rozpoczęciem wykonywania usługi. W takim przypadku jasno sformułowane procedury oceny kwoty, jaką należy zapłacić w miarę wykonywania usługi, powinny zostać ustalone przed jej wykonaniem.

(6)

Kwota, jaką musi zapłacić wnioskodawca, zależy od złożoności zadania wykonanego przez Agencję oraz obciążeń związanych z jego wykonaniem.

(7)

Przychody Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, zwanej dalej Agencją, składają się z wpływów ze Wspólnoty i z europejskich państw trzecich, będących stroną umów, o których mowa w art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002, opłat wnoszonych przez składających wniosek o certyfikaty i zezwolenia wydawane, zachowywane i zmieniane przez Agencję, honorariów z tytułu publikacji, rozstrzygania odwołań, kształcenia oraz wszelkich innych usług świadczonych przez Agencję. Musi być utrzymana równowaga pomiędzy przychodami i wydatkami Agencji. Honoraria i opłaty określone w niniejszym rozporządzeniu powinny być wyłącznie wymagane i pobierane przez Agencję, w euro. Powinny one zostać ustalone w sposób przejrzysty, sprawiedliwy i jednolity. Opłaty pobierane przez Agencję nie powinny negatywnie wpływać na konkurencyjność przedmiotowego przemysłu europejskiego. Ponadto powinny opierać się na podstawach uwzględniających w należyty sposób zdolność wnoszenia wkładów przez małe przedsiębiorstwa. Dodatkowo usytuowanie geograficzne przedsiębiorstw na terytoriach Państw Członkowskich nie może być czynnikiem dyskryminującym. Wnioskodawca powinien zostać poinformowany, w miarę możliwości, o przewidywalnej kwocie do zapłaty za usługę, która będzie świadczona na jego rzecz, a także o zasadach płatności przed rozpoczęciem wykonywania danej usługi. Kryteria służące za podstawę określenia tej kwoty powinny być zrozumiałe, jednolite i publiczne. W przypadku, gdy niemożliwe jest określenie

Przemysł powinien korzystać z dobrej przejrzystości finansowej i móc przewidzieć koszty opłat, jakie będzie musiał ponieść. Jednocześnie musi być zachowana równowaga między ogólną sumą wydatków poniesionych przez Agencję w celu przeprowadzenia procedur certyfikacyjnych oraz ogólną sumą wpływów z opłat przez nią pobieranych. Należy zezwolić zatem na przeprowadzenie rocznej rewizji stawek opłat, na podstawie wyników budżetowych i prognoz Agencji. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu powołanego w art. 54 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002,

(8)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1 Niniejsze rozporządzenie stosuje się do honorariów i opłat pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego, zwaną dalej Agencją, w zamian za świadczone przez nią usługi, w tym za dostawę towarów.

(4)

(5)

Określa ono w szczególności przypadki, w których należne są honoraria i opłaty, określone w art. 48 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002, a także wysokość tych honorariów i opłat oraz zasady płatności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 81 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L81 - 50 z 200530.3.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/265/WPZiB z dnia 23 marca 2005 r. mianujące Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy

 • Dz. U. L81 - 48 z 200530.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/832/WE w odniesieniu do planu zwalczania choroby i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w Północnych Wogezach we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 917) (1)

 • Dz. U. L81 - 44 z 200530.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/27/WE z dnia 29 marca 2005 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 2003/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu urządzeń służących do pośredniego widzenia oraz pojazdów wyposażonych w te urządzenia (1)

 • Dz. U. L81 - 43 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 492/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L81 - 41 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 491/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L81 - 38 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2005 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2004/2005 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

 • Dz. U. L81 - 26 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1785/2003 w zakresie określenia centrów interwencyjnych i przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne

 • Dz. U. L81 - 6 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 487/2005 z dnia 29 marca 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L81 - 4 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 486/2005 z dnia 29 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L81 - 1 z 200530.3.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 485/2005 z dnia 16 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2792/1999 w zakresie szczególnego działania mającego na celu transfer statków do państw dotkniętych tsunami w 2004 roku

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.