Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 82 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2005 z dnia 30 marca 2005 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 824/2000 w zakresie terminu dostaw zbóż do agencji interwencyjnych w niektórych Państwach Członkowskich w roku gospodarczym 2004/2005

Data ogłoszenia:2005-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 82 POZ 5

31.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 495/2005 z dnia 30 marca 2005 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 824/2000 w zakresie terminu dostaw zbóż do agencji interwencyjnych w niektórych Państwach Członkowskich w roku gospodarczym 2004/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

zbóż oferowanych agencjom interwencyjnym oraz ich rozproszenia geograficznego przewidziany dla nich termin dostaw, czyli 31 marca 2005 r., nie może zostać dotrzymany. W celu umożliwienia odpowiedniego przejmowania ofert należy przedłużyć termin dostaw i w związku z powyższym wprowadzić odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 824/2000. Sytuacja na rynku ma charakter kryzysowy i wymaga natychmiastowego podjęcia działań, należy zatem przewidzieć niezwłoczne wprowadzenie w życie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2000 z dnia 19 kwietnia 2000 r. ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (2) przewiduje, że w przypadku przyjęcia oferty przedsiębiorcy są jak najszybciej powiadamiani o harmonogramie dostaw. W tym celu art. 4 ust. 3 wymienionego rozporządzenia przewiduje, że realizacja ostatniej dostawy do agencji interwencyjnej, dla której przygotowano ofertę, następuje nie później niż na koniec czwartego miesiąca następującego po miesiącu wpłynięcia oferty. Rok gospodarczy 2004/2005 jest pierwszym rokiem stosowania mechanizmu interwencyjnego skupu zbóż w Państwach Członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. Z powodu korzystnych warunków klimatycznych zbiory w roku 2004 okazały się obfite. Z tego powodu poziom cen na rynku wewnętrznym okazał się stosunkowo niższy od poziomu cen interwencyjnych. W rezultacie, od rozpoczęcia skupu interwencyjnego w listopadzie 2004 r., stosunkowo duże ilości zbóż zostały oferowane agencjom interwencyjnym. Z powodu znacznej ilości

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 824/2000, ostatnia dostawa zbóż w celu przejęcia przez agencję interwencyjną w roku gospodarczym 2003/2004 w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, na Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii oraz na Słowacji musi zostać zrealizowana nie później niż z końcem szóstego miesiąca następującego po potwierdzeniu odbioru oferty i w każdym przypadku nie później niż do dnia 31 lipca 2005 r. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 30 marca 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. (2) Dz.U. L 100 z 20.4.2000, str. 31. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 82 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L82 - 6 z 200531.3.2005

    Decyzja Rady z dnia 16 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de Portugal

  • Dz. U. L82 - 3 z 200531.3.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2005 z dnia 30 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L82 - 1 z 200531.3.2005

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 493/2005 z dnia 16 marca 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.