Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 82 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 16 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de Portugal

Data ogłoszenia:2005-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 82 POZ 6

L 82/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 16 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de Portugal (2005/266/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego załączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 27 ust. 1, uwzględniając zalecenie EBC/2005/3 Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „EBC”) z dnia 11 lutego 2005 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de Portugal (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Właściwe jest przyjęcie zalecenia Rady Prezesów EBC i dokonanie odpowiedniej zmiany decyzji 1999/70/EC z dnia 25 stycznia 1999 r. dotyczącej zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Artykuł 1 ust. 10 decyzji 1999/70/WE otrzymuje brzmienie:

Sprawozdania finansowe EBC oraz krajowych banków centralnych Eurosystemu powinna być poddawana badaniu prowadzonemu przez niezależnych zewnętrznych biegłych rewidentów rekomendowanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej. Zgodnie z niedawną zmianą prawa portugalskiego badanie sprawozdań finansowych należy obecnie dokonywać wyłącznie przez revisores oficiais de contas (licencjonowanych biegłych rewidentów). Wskutek powyższego Rada Prezesów EBC zaleciła Radzie Unii Europejskiej zatwierdzenie zastąpienia PricewaterhouseCoopers – Auditores e Consultores, Lda. jako zewnętrznego biegłego rewidenta Banco de Portugal przez PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., biorąc pod uwagę, że pierwszy podmiot nie posiada statusu licencjonowanego biegłego rewidenta. Rada Prezesów EBC zaleciła nie zmienianie długości okresu, na jaki wyznaczony został mandat zewnętrznych biegłych rewidentów.

„10. PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. jest niniejszym zatwierdzona jako zewnętrzny biegły rewident Banco de Portugal od roku finansowego 2004 na odnawialny okres jednego roku.” Artykuł 2

(2)

Niniejsza decyzja jest notyfikowana EBC. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 marca 2005 r. W imieniu Rady

J. ASSELBORN

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 50 z 26.2.2005, str. 6.

(2) Dz.U. L 22 z 29.1.1999, str. 69. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/651/WE (Dz.U. L 298 z 23.9.2004, str. 23).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 82 POZ 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L82 - 5 z 200531.3.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2005 z dnia 30 marca 2005 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 824/2000 w zakresie terminu dostaw zbóż do agencji interwencyjnych w niektórych Państwach Członkowskich w roku gospodarczym 2004/2005

  • Dz. U. L82 - 3 z 200531.3.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2005 z dnia 30 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L82 - 1 z 200531.3.2005

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 493/2005 z dnia 16 marca 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.