Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 83 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2005 z dnia 31 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2793/1999 w zakresie dostosowania kontyngentów taryfowych na wszystkie owoce przetworzone i wszystkie mieszanki owoców przetworzonych

Data ogłoszenia:2005-04-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 83 POZ 17

1.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 83/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 504/2005 z dnia 31 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2793/1999 w zakresie dostosowania kontyngentów taryfowych na wszystkie owoce przetworzone i wszystkie mieszanki owoców przetworzonych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

oblicza się proporcjonalnie do podstawowych ilości, uwzględniając okres, który upłynął przed dniem 1 maja 2004 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2793/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie określonych procedur stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Południowej Afryki w sprawie handlu, rozwoju i współpracy (1), w szczególności jego art. 5,

(6)

Zważywszy, że dodatkowy protokół stanowi, iż nowe koncesje taryfowe Wspólnoty należy stosować od dnia 1 maja 2004 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tego samego dnia i wejść w życie w najwcześniejszym możliwym terminie.

Środki przewidziane niniejszym rozporządzeniem są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZADZENIE: (1)

Rozporządzenie (WE) nr 2793/1999 dotyczy pewnych procedur stosowania Umowy o handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską a Republiką Południowej Afryki.

Artykuł 1 W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2793/1999, kolumna piąta „Wielkość rocznego kontyngentu taryfowego i roczny wskaźnik wzrostu”, wprowadza się następujące zmiany:

(2)

Na mocy decyzji 2005/206/WE (2) Rada przyjęła dodatkowy protokół do Umowy o handlu, rozwoju i współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej. Protokół ten wprowadza dostosowania do niektórych kontyngentów taryfowych ograniczających koncesje taryfowe. Wprowadzenie tych kontyngentów taryfowych wymaga zmiany rozporządzenia (WE) nr 2793/1999.

1) zapis odpowiadający numerowi kontyngentu 09.1813 otrzymuje brzmienie: „40 000 ton masy brutto (rww 3 %) powiększone o dodatkowe 1 225 (*) ton masy brutto (rww 3 %) (od 1.5.2004); ___________ (*) Wzrost wielkości istniejących kontyngentów taryfowych na rok 2004 oblicza się proporcjonalnie do podstawowych ilości, uwzględniając okres, który upłynął przed dniem 1 maja 2004 r.”

(3)

Zgodnie z wyżej wspomnianą decyzją kontyngenty taryfowe na wszystkie owoce przetworzone (nr kontyngentu 09.1813) i wszystkie mieszanki owoców przetworzonych (nr kontyngentu 09.1815) zwiększa się odpowiednio o 1 225 ton i 340 ton.

2) zapis odpowiadający numerowi kontyngentu 09.1815 otrzymuje brzmienie: „18 000 ton masy brutto (rww 3 %) powiększone o dodatkowe 340 (*) ton masy brutto (rww 3 %) (od 1.5.2004). ___________ (*) Wzrost wielkości istniejących kontyngentów taryfowych na rok 2004 oblicza się proporcjonalnie do podstawowych ilości, uwzględniając okres, który upłynął przed dniem 1 maja 2004 r.”

(4)

Zgodnie z decyzją 2005/206/WE zwiększenie wielkości istniejących kontyngentów taryfowych na rok 2004

(1) Dz.U. L 337 z 30.12.1999, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1638/2004 (Dz.U. L 295 z 18.9.2004, str. 26). (2) Dz.U. L 68 z 15.3.2005, str. 32.

L 83/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.4.2005

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 31 marca 2005 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 83 POZ 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L83 - 52 z 20051.4.2005

    Zalecenie Komisji z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie udostępniania łączy dzierżawionych w Unii Europejskiej – Część 2 – Aspekty cenowe oferowanych hurtowo części obwodów łączy dzierżawionych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 951) (1)

  • Dz. U. L83 - 48 z 20051.4.2005

    Decyzja Rady z dnia 16 marca 2005 r. ustanawiająca bezpieczną internetową sieć informowania i koordynacji dla służb imigracyjnych Państw Członkowskich

  • Dz. U. L83 - 47 z 20051.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 519/2005 z dnia 31 marca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

  • Dz. U. L83 - 46 z 20051.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 518/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

  • Dz. U. L83 - 45 z 20051.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 517/2005 z dnia 31 marca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

  • Dz. U. L83 - 44 z 20051.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 516/2005 z dnia 31 marca 2005 r. ustalające jednostkowe kwoty zaliczek na rzecz opłat produkcyjnych w sektorze cukru na rok gospodarczy 2004/2005

  • Dz. U. L83 - 40 z 20051.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 515/2005 z dnia 31 marca 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

  • Dz. U. L83 - 38 z 20051.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 514/2005 z dnia 31 marca 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

  • Dz. U. L83 - 35 z 20051.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 513/2005 z dnia 31 marca 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 kwietnia 2005 r.

  • Dz. U. L83 - 33 z 20051.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 512/2005 z dnia 31 marca 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

  • Dz. U. L83 - 32 z 20051.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 511/2005 z dnia 31 marca 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

  • Dz. U. L83 - 30 z 20051.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 510/2005 z dnia 31 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

  • Dz. U. L83 - 27 z 20051.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 509/2005 z dnia 31 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

  • Dz. U. L83 - 25 z 20051.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 508/2005 z dnia 31 marca 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

  • Dz. U. L83 - 23 z 20051.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2005 z dnia 31 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

  • Dz. U. L83 - 21 z 20051.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2005 z dnia 31 marca 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

  • Dz. U. L83 - 19 z 20051.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2005 z dnia 31 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

  • Dz. U. L83 - 13 z 20051.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2005 z dnia 31 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych i ilości referencyjnych na niektóre produkty pochodzące z Maroka

  • Dz. U. L83 - 12 z 20051.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2005 z dnia 31 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1362/2000 w sprawie otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty pochodzące z Meksyku

  • Dz. U. L83 - 11 z 20051.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 501/2005 z dnia 31 marca 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 30 kwietnia 2005 r.

  • Dz. U. L83 - 10 z 20051.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 500/2005 z dnia 31 marca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 22. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

  • Dz. U. L83 - 7 z 20051.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 499/2005 z dnia 31 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

  • Dz. U. L83 - 5 z 20051.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2005 z dnia 31 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

  • Dz. U. L83 - 3 z 20051.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 497/2005 z dnia 31 marca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 1 kwietnia 2005 r.

  • Dz. U. L83 - 1 z 20051.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 496/2005 z dnia 31 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.