Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 84 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Chile z drugiej strony

Data ogłoszenia:2005-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 84 POZ 19

2.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/19

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Chile z drugiej strony (2005/269/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

2. Teksty Układu stowarzyszeniowego, załączników, protokołów i Aktu końcowego są załączone do niniejszej decyzji (2).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie i art. 300 ust. 3 akapit drugi,

Artykuł 2 1. Stanowisko, które Wspólnota ma przyjąć w ramach Rady Stowarzyszenia oraz Komitetu Stowarzyszenia ustanowionych na mocy Układu stowarzyszeniowego jest przyjmowane przez Radę na wniosek Komisji, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatu.

uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje: 2. Przedstawiciel Rady przewodniczy Radzie Stowarzyszenia i przedstawia stanowisko Wspólnoty. Przedstawiciel Komisji przewodniczy Komitetowi Stowarzyszenia i przedstawia stanowisko Wspólnoty.

(1)

Układ ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Chile z drugiej strony (zwany dalej „Układem stowarzyszeniowym”), został podpisany w imieniu Wspólnoty w Brukseli w dniu 18 listopada 2002 r.

(2)

Układ stowarzyszeniowy powinien zostać zatwierdzony,

3. W Komitetach Specjalnych ustanowionych na mocy Układu lub utworzonych przez Radę Stowarzyszenia zgodnie w art. 7 Układu Wspólnota jest reprezentowana przez Komisję.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 3 Artykuł 1 1. Układ ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Chile z drugiej strony, wraz z załącznikami i protokołami załączonymi do niego oraz deklaracjami złożonymi przez Wspólnotę jednostronnie lub wspólnie z drugą Stroną, które są dołączone do Aktu końcowego, zostaje niniejszym zatwierdzony w imieniu Wspólnoty.

(1) Zgoda Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2003 r.

1. Do celów stosowania art. 29 ust. 2 załącznika V Układu stowarzyszeniowego, Komisja zostaje niniejszym upoważniona, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 75 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 (3), do zawierania instrumentów wymaganych do zmiany Układu.

(2) Patrz: Dz.U. L 352 z 30.12.2002, str. 3 i Dz.U. L 332 z 19.12.2003, str. 64. (3) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1795/2003 (Dz.U. L 262 z 14.10.2003, str. 13).

L 84/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2005

2. Do celów stosowania art. 16 ust. 2 załącznika VI Układu stowarzyszeniowego, Komisja zostaje niniejszym upoważniona, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 15 rozporządzenia (EWG) nr 1576/89 (1), do zawierania instrumentów wymaganych do zmiany Układu. Artykuł 4 Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Wspólnoty notyfikacji, o której mowa w art. 198 ust. 1 Układu.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2005 r. W imieniu Rady

F. BODEN

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 160 z 12.6.1989, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 84 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L84 - 22 z 20052.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 495/2005 z dnia 30 marca 2005 r. wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 824/2000 w zakresie terminu dostaw zbóż do agencji interwencyjnych w niektórych Państwach Członkowskich w roku gospodarczym 2004/2005 (Dz.U. L 82 z 31.3.2005)

 • Dz. U. L84 - 21 z 20052.4.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Republiką Chile

 • Dz. U. L84 - 18 z 20052.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 528/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz ryżu okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2031/2004

 • Dz. U. L84 - 17 z 20052.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 527/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie ofert złożonych w ramach przetargu na dopłatę do wywozu ryżu łuskanego długoziarnistego typu B do Réunion na mocy rozporządzenia (WE) nr 2033/2004

 • Dz. U. L84 - 16 z 20052.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 526/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L84 - 14 z 20052.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 525/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L84 - 12 z 20052.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 524/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L84 - 9 z 20052.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 523/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. wszczynające weryfikację nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/2004 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz politereftalanu etylenowego (PET) pochodzącego między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylającego cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L84 - 8 z 20052.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 522/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L84 - 3 z 20052.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 521/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie niektórych dodatków już dozwolonych do stosowania w paszach (1)

 • Dz. U. L84 - 1 z 20052.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 520/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.