Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 85 POZ 27

Tytuł:

2005/262/WE:Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Francję Spółdzielni Eksportowej Książki Francuskiej (fr. Coopérative d'exportation du livre français — CELF) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1361)

Data ogłoszenia:2005-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 85 POZ 27

Strona 1 z 34
2.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 20 kwietnia 2004 r.

L 85/27

w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Francję Spółdzielni Eksportowej Książki Francuskiej (fr. Coopérative d'exportation du livre franćais — CELF) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1361)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/262/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po uprzednim zwróceniu się do zainteresowanych stron o przedstawienie swych uwag zgodnie z wyżej wymienionymi artykułami (1) i uwzględniając te uwagi, a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

wydawniczej korzystającej z pomocy państwa” (5), zwróciło uwagę Komisji na środki pomocowe przewidziane na promocję, przewóz i wprowadzenie na rynek, udzielane przez władze francuskie spółdzielni CELF, uprzednio niezgłoszone służbom Komisji, co stanowi naruszenie art. 93 ust. 3 (aktualnie art. 88 ust. 3) Traktatu.

Pismem z dnia 2 kwietnia 1992 r. Komisja przypomniała władzom francuskim o obowiązku uprzedniego poinformowania służb Komisji o każdym projekcie zmierzającym do ustanowienia bądź modyfikacji pomocy i zwróciła się do tych władz o poinformowanie jej co do charakteru i przedmiotu środków pomocowych wskazanych przez SIDE.

I/ POSTĘPOWANIE (1)

Na mocy wyroku z dnia 28 lutego 2002 r. (2) Trybunał Wspólnot Europejskich Pierwszej Instancji uchylił art. 1 ostatnie zdanie decyzji 1999/133/WE Komisji z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie pomocy państwa na rzecz Spółdzielni Eksportowej Książki Francuskiej (fr. Coopérative d'exportation du livre franćais — CELF) (3) stanowiącego, że: „Pomoc udzielona spółdzielni CELF na realizację małych zamówień książek w języku francuskim stanowi pomoc w rozumieniu art. 92 ust. 1 Traktatu WE. Ponieważ rząd francuski nie powiadomił Komisji przed udzieleniem pomocy, należy przyjąć, że pomoc ta została przyznana nielegalnie. Jednakże sama pomoc jest zgodna z uwagi na fakt, że spełnia warunki dopuszczające odstępstwo przewidziane w art. 92 ust. 3 lit. d) powołanego Traktatu.” (4).

(5)

Władze francuskie, udzielając odpowiedzi Komisji pismem z dnia 29 czerwca 1992 r., potwierdziły istnienie subwencji na rzecz CELF. Podały, iż środki te miały na celu propagowanie literatury i języka francuskiego w krajach niefrancuskojęzycznych i że spółdzielni CELF powierzono zarządzanie trzema szczegółowymi systemami pomocowymi mającymi również na celu ułatwienie dostępu czytelnikom żyjącym z dala od książek francuskich.

(6)

(2)

Niniejszy wyrok jest następstwem długotrwałego postępowania, którego główne etapy zostały przedstawione poniżej.

Komisja, odpowiadając przedsiębiorstwu SIDE pismem z dnia 7 sierpnia 1992 r., potwierdziła istnienie pomocy na rzecz CELF, określiła przedmiot tej pomocy i poinformowała, że środki, o których mowa, nie były wcześniej podane do wiadomości. Jednocześnie stwierdziła, że sporna pomoc nie wydaje się być pomocą naruszającą wymianę pomiędzy Państwami Członkowskimi. W tych okolicznościach zwrócono się do SIDE z prośbą o przedstawienie swych uwag.

A/ PIERWSZA FAZA POSTĘPOWANIA (3)

Pismem z dnia 20 marca 1992 r. Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Kolportażu i Wydawnictw (fr. Société internationale de diffusion et d'édition — SIDE), występujące jako „francuska firma działająca na rynku eksportowym książki, która musi sprostać konkurencji spółdzielni

Dz.U. C 366 z 5.12.1996, str. 7. Sprawa T-155/98, SIDE przeciwko Komisji, Zb.Orz. str. II — 1179. Dz.U. L 44 z 18.2.1999, str. 37. Podkreślenie odpowiada zdaniu uchylonemu przez Trybunał. Fragment pisma SIDE z dnia 20 marca 1992 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 85 POZ 27 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L85 - 58 z 20052.4.2005

    2005/263/WE:Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych na mocy dyrektywy 94/55/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 440)

  • Dz. U. L85 - 1 z 20052.4.2005

    2005/261/WE:Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie systemu pomocy, który Zjednoczone Królestwo zamierza wdrożyć w stosunku do gibraltarskiej rządowej reformy podatku dochodowego od przedsiębiorstw (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 929)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.