Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 86 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XII dodatek B Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach rybnym, mięsnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 967) (1)

Data ogłoszenia:2005-04-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 86 POZ 13

Strona 1 z 3
5.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/13

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XII dodatek B Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach rybnym, mięsnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 967)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/271/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (1), w szczególności jego załącznik XII rozdział 6 sekcja B podsekcja I pkt 1 lit. e), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

W sektorach rybnym, mięsnym i mleczarskim niektóre zakłady zaprzestały działalności. Te zakłady powinny również zostać usunięte z listy zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XII dodatek B Aktu Przystąpienia z 2003 r. Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych w niniejszej decyzji,

(6)

Polsce przyznano okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych zakładów wymienionych w załączniku XII dodatek B Aktu Przystąpienia z 2003 r. Załącznik XII dodatek B Aktu Przystąpienia z 2003 r. został zmieniony decyzjami Komisji 2004/458/WE (2), 2004/471/WE (3) i 2004/474/WE (4). Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwych władz w Polsce niektóre zakłady w sektorach rybnym, mięsnym i mleczarskim zakończyły proces modernizacji i są obecnie w pełni zgodne z prawem wspólnotowym. Ponadto niektóre zakłady w sektorze mleczarskim, którym wolno przetwarzać mleko zarówno spełniające, jak i niespełniające norm UE, przetwarzają wyłącznie mleko spełniające normy UE. Te zakłady powinny zatem zostać usunięte z listy zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zakłady wymienione w Załączniku do niniejszej decyzji skreśla się z załącznika XII dodatek B Aktu Przystąpienia z 2003 r. Artykuł 2

(2)

(3)

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 30 marca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33. (2) Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 53. Sprostowanie w Dz.U. L 202 z 7.6.2004, str. 39. (3) Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 56. Sprostowanie w Dz.U. L 212 z 12.6.2004, str. 31. (4) Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 73. Sprostowanie w Dz.U. L 212 z 12.6.2004, str. 44.

L 86/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.4.2005

ZAŁĄCZNIK Wykaz zakładów, które skreśla się z załącznika XII dodatek B Aktu Przystąpienia z 2003 r. ZAKŁADY MIĘSNE Wykaz pierwotny

Numer weterynaryjny

Numer

Nazwa zakładu

3 36 46 47 73 79 110 118 119 120 125 128 130 132 136 137 152 177 180 198 199 207 229 237 250 255 257 259 260

02190319 08040306 10060105 10060315 12180303 12190202 16010201 18030301 18030309 18050304 18110307 18630307 20040201 20080101 20140204 20610202 24020320 24160301 24170202 30030102 30030106 30080213 30220302 30270307 32050302 32110301 32150101 32180302 32630301

PEKPOL – Wytwórnia Wędlin i Konserw Sp. z o.o. Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Sława” Sp. z o.o ZPM „GROT” Ubojnia Trzody ZPM „GROT” S.J. Zakład Przetwórstwa Mięsnego J. Wolas, M. Kastelik, Sp. z o.o. Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Wieliczce Sp. z o.o. „Wojbórz” Sp. z o.o. Wytwórnia Salami IGLOOMEAT – Sokołów Sp. z o.o. Przetwórnia Mięsa PPM „Taurus” Zakład Masarski „Trio” Spółka jawna Zakład Mięsny Dobrowolscy Sp. z o.o. Zakład Produkcji Masarskiej „Społem” PSS Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Zagłoba” Sp. J. Rzeźnia Braci Szypcio Sp.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 86 POZ 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L86 - 6 z 20055.4.2005

    Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2005 r. ustanawiająca formaty w odniesieniu do systemu baz danych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 854) (1)

  • Dz. U. L86 - 3 z 20055.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 530/2005 z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 5 kwietnia 2005 r.

  • Dz. U. L86 - 1 z 20055.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 529/2005 z dnia 4 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.