Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 86 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2005 r. ustanawiająca formaty w odniesieniu do systemu baz danych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 854) (1)

Data ogłoszenia:2005-04-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 86 POZ 6

Strona 1 z 4
L 86/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.4.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 marca 2005 r. ustanawiająca formaty w odniesieniu do systemu baz danych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 854)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/270/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na podstawie art. 21 dyrektywy 94/62/WE,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (1), szczególnie jej art. 12 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejsza decyzja ustanawia formaty dla systemu baz danych dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych, przewidziane w art. 12 dyrektywy 94/62/WE.

Formaty ustanowione w decyzji Komisji 97/138/WE (2) dotyczące jednolitego przedstawiania danych statystycznych w ramach dyrektywy 94/62/WE należy zmienić i uprościć w celu uwzględnienia doświadczenia związanego z ich stosowaniem. Formaty te powinny odzwierciedlać cele zawarte w dyrektywie 94/62/WE, zmienionej dyrektywą 2004/12/WE. Aby zagwarantować porównywalność danych pomiędzy Państwami Członkowskimi, należy określić szczegółowe zasady dotyczące danych zawartych w formatach oraz zezwolić Państwom Członkowskim na dobrowolne uwzględnianie innych danych. Ze względu na liczbę zmian, które trzeba w takiej sytuacji wprowadzić do decyzji 97/138/WE, należy tę decyzję zastąpić dla zachowania przejrzystości.

Artykuł 2 1. Oprócz odpowiednich definicji zawartych w art. 3 dyrektywy 94/62/WE, stosuje się następujące definicje:

(2)

(3)

a) „opakowanie kompozytowe” oznacza opakowanie wykonane z różnych materiałów, których nie można ręcznie oddzielić i z których żaden nie przekracza danej zawartości procentowej w masie;

(4)

(1) Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/12/WE (Dz.U. L 47 z 18.2.2004, str. 26). (2) Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 22.

b) „wytworzone odpady opakowaniowe” oznaczają ilość opakowań, które stają się odpadami w znaczeniu art. 1 dyrektywy Rady 75/442/EWG (3) na terytorium danego Państwa Członkowskiego, po ich wykorzystaniu do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania i prezentacji towarów;

(3) Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39.

5.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/7

c)

„odzyskane odpady opakowaniowe” oznaczają ilość odpadów opakowaniowych wytworzonych w Państwie Członkowskim, które są odzyskane, niezależnie od tego, czy odpady opakowaniowe odzyskane są w danym Państwie Członkowskim, w innym Państwie Członkowskim czy też poza terytorium Wspólnoty;

W szczególności w odniesieniu do materiałów występujących w mniejszych ilościach oraz tych, które nie są wymienione w niniejszej decyzji, można dokonać ocen szacunkowych. Ocen tych dokonuje się na podstawie najlepszych dostępnych informacji i opisuje się je zgodnie z art. 7. 2. Opakowanie wielokrotnego użytku uważa się za wprowadzone na rynek wówczas, gdy udostępnione jest po raz pierwszy wraz z towarami, które mają w nim być przechowywane, chronione, przewożone, dostarczane i prezentowane. Opakowania wielokrotnego użytku nie uważa się za odpad opakowaniowy, gdy zwraca się je do ponownego użytku. Opakowania wielokrotnego użytku nie uważa się za wprowadzone na rynek jako opakowanie, gdy zostało ono ponownie użyte wraz z towarem i zostało ponownie udostępnione. Opakowanie wielokrotnego użytku wyrzucone pod koniec okresu użytkowania uznaje się za odpad opakowaniowy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 86 POZ 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L86 - 13 z 20055.4.2005

    Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XII dodatek B Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach rybnym, mięsnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 967) (1)

  • Dz. U. L86 - 3 z 20055.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 530/2005 z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 5 kwietnia 2005 r.

  • Dz. U. L86 - 1 z 20055.4.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 529/2005 z dnia 4 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.