Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 88 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/80/WE ustanawiającą przepisy w celu wykonania dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 754) (1)

Data ogłoszenia:2005-04-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 88 POZ 10

L 88/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.4.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/80/WE ustanawiającą przepisy w celu wykonania dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 754)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/288/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Zważywszy na rosnące znaczenie gospodarcze obecności białek w mleku, posiadanie informacji statystycznych na temat poziomu zawartości białka w podstawowych przetworach mlecznych staje się koniecznością.

uwzględniając dyrektywę Rady 1996 r. w sprawie prowadzenia cych sektora mleka i w szczególności jej art. 5 ust. 2

96/16/WE z dnia 19 marca badań statystycznych dotycząprzetworów mlecznych (1), oraz art. 6 ust. 1,

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić i uzupełnić decyzję Komisji 97/80/WE z dnia 18 grudnia 1996 r. ustanawiającą przepisy w celu wykonania dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (3).

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych,

(1)

Artykuł 5 ust. 2 dyrektywy 96/16/WE stanowi, że raz w roku Państwa Członkowskie przekazują Komisji informacje na temat metodologii zgodne ze standardowym kwestionariuszem sporządzonym przez Komisję.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (2) ustanawia ramy prawne dla wspólnotowych danych statystycznych określonych według jednostek terytorialnych, należy zatem w odniesieniu do transmisji danych dotyczących ilości mleka krowiego produkowanej przez gospodarstwa rolne używać nowej nomenklatury (NUTS) na podstawie regionalnej.

Artykuł 1 W decyzji 97/80/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) do załącznika II dodaje się tabele H i I zawarte w załączniku I do niniejszej decyzji.

Dz.U. L 78 z 28.3.1996, str. 27. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 7 z 13.1.2004, str. 40). (2) Dz.U. L 154 z 21.6.2003, str. 1.

(1)

2) załącznik III zastępuje się załącznikiem II do niniejszej decyzji.

(3) Dz.U. L 24 z 25.1.1997, str. 26. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 98/582/WE (Dz.U. L 281 z 17.10.1998, str. 36).

7.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/11

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 marca 2005 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

L 88/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.4.2005

ZAŁĄCZNIK I Do załącznika II do decyzji 97/80/WE dodaje się następujące tabele H i I: „TABELA H Działalność mleczarni Zawartość białka w podstawowych przetworach mlecznych

Kraj: … Kod Produkty Ilość (1) (1 000 t) 1 Rok: … Zawartość białka (t) 2

1 11 112 113 114 12 13 2 21 221 222 223 224 225 23 2411 25 26 27

Przetwory świeże Mleko spożywcze Mleko pełne Mleko półttuste Mleko odtłuszczone Maślanka Śmietanka Produkty przetworzone Mleko zagęszczone Mleko śmietankowe w proszku Mleko pełne w proszku Częściowo odtłuszczone mleko w proszku Mleko odtłuszczone w proszku Maślanka w proszku Masło i inne przetwory mleczne zawierające tłuszcz mlekowy Sery z mleka krowiego Ser topiony Kazeiny i kazeiniany Serwatka

(1) Kolumna 1: ilości wyprodukowane w tysiącach ton w rozpatrywanym okresie (rok). Definicja: patrz załącznik II do decyzji 97/80/WE, tabela B, kolumna 1.

7.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/13

TABELA I Dane regionalne dotyczące produkcji mleka krowiego

Kraj: … Region Kod NUTS 2 Rok: … Roczna produkcja mleka krowiego (1 000 t) (*)

Łącznie kraj:

(*) Dotyczy całkowitej ilości mleka krowiego, z wyłączeniem mleka bezpośrednio odsysanego, ale łącznie z mlekiem uzyskanym przez dojenie (w tym siara), wykorzystywanego jako pasze zwierzęce (np. w wiadrach lub w inny sposób).”

L 88/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.4.2005

ZAŁĄCZNIK II Załącznik III do decyzji 97/80/WE zastępuje się następującym załącznikiem: „ZAŁĄCZNIK III

7.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/15

L 88/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.4.2005

7.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/17

L 88/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.4.2005

7.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/19

L 88/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.4.2005

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 88 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L88 - 38 z 20057.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2168/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. dostosowującego rozporządzenie (EWG) nr 2037/93 z powodu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (Dz.U. L 371 z 18.12.2004)

 • Dz. U. L88 - 21 z 20057.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2005 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu poliestrowej przędzy z włókien ciągłych o dużej wytrzymałości, pochodzącej z Białorusi, Republiki Korei i Tajwanu

 • Dz. U. L88 - 9 z 20057.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 535/2005 z dnia 6 kwietnia 2005 r. zawierające sprostowanie wersji w języku włoskim rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L88 - 3 z 20057.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 534/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L88 - 1 z 20057.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2005 z dnia 6 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.