Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 88 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2005 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu poliestrowej przędzy z włókien ciągłych o dużej wytrzymałości, pochodzącej z Białorusi, Republiki Korei i Tajwanu

Data ogłoszenia:2005-04-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 88 POZ 21

Strona 1 z 14
7.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 kwietnia 2005 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu poliestrowej przędzy z włókien ciągłych o dużej wytrzymałości, pochodzącej z Białorusi, Republiki Korei i Tajwanu (2005/289/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA 1. Informacje ogólne (1)

Dnia 28 stycznia 2004 r. Komisja ogłosiła, w formie zawiadomienia (zwanego dalej „zawiadomieniem o wszczęciu postępowania”) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2), wszczęcie postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu do Wspólnoty poliestrowej przędzy z włókien ciągłych o dużej wytrzymałości, pochodzącej z Białorusi, Republiki Korei („Korei”) oraz Tajwanu. Postępowanie wszczęto w wyniku skargi złożonej w grudniu 2003 r. przez Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques (CIRFS) („skarżący”), działający w imieniu producentów, których produkcja stanowi większość – w tym przypadku ponad 70 % – łącznej wspólnotowej produkcji poliestrowej przędzy z włókien ciągłych o dużej wytrzymałości. Skarga zawierała dowody na to, że rozpatrywany produkt jest przedmiotem dumpingu oraz że stosowany dumping wywołał istotną szkodę, co zostało uznane za wystarczające uzasadnienie dla wszczęcia postępowania antydumpingowego. Następnie, dnia 8 marca 2004 r. jeden ze skarżących producentów, firma KoSa, wycofał swoje poparcie dla skargi. W tym czasie hiszpański producent Brilén wyraził gotowość współpracy w trakcie postępowania i zgłosił swoje poparcie dla skargi. Dnia 16 czerwca 2004 r. CIFRS wycofał swoją skargę twierdząc, iż ma poważne wątpliwości co do tego, czy postępowanie przyniesie satysfakcjonujące rozwiązanie problemów związanych z dumpingiem i wynikających z niego szkód, jakie ponoszą producenci wspólnotowi. Jednakże największy wspólnotowy producent, firma Acordis, poprosił o kontynuację postępowania. Jako, że łączna produkcja firm Acordis i Brilén stanowi 40 % całkowitej wspólnotowej produkcji przędzy poliestrowej o dużej wytrzymałości, uznano, że kontynuowanie dochodzenia jest wciąż uzasadnione.

(2)

(3)

2. Wszczęcie postępowania (4)

Komisja oficjalnie poinformowała skarżącego oraz znanych producentów wspólnotowych, producentów-eksporterów z Białorusi, Korei i Tajwanu, władze tych krajów, a także importerów i użytkowników wspólnotowych, określonych w skardze jako podmioty zainteresowane, oraz ich stowarzyszenia, o wszczęciu postępowania. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie swoich opinii na piśmie i zgłoszenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. C 24 z 28.1.2004, str. 20.

L 88/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.4.2005

(5)

Swoje opinie na piśmie przedstawili: jeden producent-eksporter z Białorusi, trzech producentóweksporterów z Korei, dwóch producentów-eksporterów z Tajwanu, a także trzech producentów wspólnotowych, czterdziestu użytkowników, dwa stowarzyszenia użytkowników oraz trzech importerów. Przesłuchano wszystkie strony, które wnioskowały o przesłuchanie w wyznaczonym terminie i wykazały, że istnieją szczególne powody dla przeprowadzenia takich przesłuchań.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 88 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L88 - 38 z 20057.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2168/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. dostosowującego rozporządzenie (EWG) nr 2037/93 z powodu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (Dz.U. L 371 z 18.12.2004)

 • Dz. U. L88 - 10 z 20057.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/80/WE ustanawiającą przepisy w celu wykonania dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 754) (1)

 • Dz. U. L88 - 9 z 20057.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 535/2005 z dnia 6 kwietnia 2005 r. zawierające sprostowanie wersji w języku włoskim rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L88 - 3 z 20057.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 534/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L88 - 1 z 20057.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2005 z dnia 6 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.