Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 88 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 534/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

Data ogłoszenia:2005-04-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 88 POZ 3

Strona 1 z 3
7.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 534/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 (2) ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92, a w szczególności jego art. 173, ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Stosowanie zasad i kryteriów określonych w wyżej wymienionych artykułach do elementów przekazanych Komisji zgodnie z art. 173 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 prowadzi do ustanowienia wartości jednostkowych określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w stosunku do produktów, o których mowa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wartości jednostkowe określone w art. 173 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawia się zgodnie z tabelą zawartą w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2005 r.

Artykuł 173 do 177 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 przewidują, że Komisja okresowo ustala wartości jednostkowe dla produktów wskazanych w klasyfikacji w załączniku 26 do tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 5 kwietnia 2005 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2700/2000 (Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 17). (2) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).

L 88/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.4.2005

ZAŁĄCZNIK

Wyszczególnienie Pozycja Gatunki, Odmiany, Kod CN EUR LTL SEK CYP LVL GBP Liczba wartości jednostkowych na 100 kg CZK MTL DKK PLN EEK SIT HUF SKK

1.10

Ziemniaki młode 0701 90 50

30,74 106,14 281,86

17,95 21,40 21,11 19,62 23,38 23,06 80,79 96,28 94,99 34,85 41,53 40,97 — 35,56 42,38 41,81 — — — 60,74 72,39 71,42 — 21,81 25,99 25,64 41,84 49,87 49,20 214,79 255,98 252,54

923,18 13,23

229,03 125,66

480,99 7 368,62

7 600,71 1 191,21

1.30

Cebula (inna niż do sadzenia) 0703 10 19

33,59 115,98 307,97

1 008,71 14,46

250,24 137,30

525,55 8 051,24

8 304,83 1 301,57

1.40

Czosnek 0703 20 00

138,34 477,66 1 268,40

4 154,49 59,54

1 030,66 565,48

2 164,55 33 160,10

34 204,57 5 360,68

1.50

Pory ex 0703 90 00

59,67 206,03 547,11

1 791,98 25,68

444,56 243,91

933,65 14 303,16

14 753,68 2 312,26

1.60 1.80

Kalafior 0704 10 00 Kapusta biała i czerwona 0704 90 10

— 60,89 210,24 558,28

— 1 828,59 26,21

— 453,64 248,89

— 952,72 14 595,33

— 15 055,05 2 359,49

1.90

Brokuly lub kalarepa oleracea. var. italica) ex 0704 90 90

(Brassica

— — —

— — — 3 123,52 44,77

— — — 774,90 425,15

— — — 1 627,40 24 931,20

— — — 25 716,47 4 030,39

1.100

Kapusta pekińska ex 0704 90 90

104,01 359,13 953,64

1.110 1.130

Salata glowiasta 0705 11 00 Marchew ex 0706 10 00

— 37,34 128,93 342,36

— 1 121,36 16,07

— 278,19 152,63

— 584,24 8 950,40

— 9 232,32 1 446,93

1.140

Rzodkiewka ex 0706 90 90

71,65 247,39 656,94

2 151,72 30,84

533,81 292,88

1 121,08 17 174,51

17 715,46 2 776,44

1.160

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 88 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L88 - 38 z 20057.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2168/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. dostosowującego rozporządzenie (EWG) nr 2037/93 z powodu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (Dz.U. L 371 z 18.12.2004)

 • Dz. U. L88 - 21 z 20057.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2005 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu poliestrowej przędzy z włókien ciągłych o dużej wytrzymałości, pochodzącej z Białorusi, Republiki Korei i Tajwanu

 • Dz. U. L88 - 10 z 20057.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/80/WE ustanawiającą przepisy w celu wykonania dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 754) (1)

 • Dz. U. L88 - 9 z 20057.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 535/2005 z dnia 6 kwietnia 2005 r. zawierające sprostowanie wersji w języku włoskim rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L88 - 1 z 20057.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2005 z dnia 6 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.