Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 90 POZ 1

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2005/25/WE z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca załącznik VI do dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających drobnoustroje (1)

Data ogłoszenia:2005-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 90 POZ 1

Strona 1 z 26
8.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

DYREKTYWA RADY 2005/25/WE z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca załącznik VI do dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających drobnoustroje

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1,

(4) Wymagania dotyczące dokumentacji składanej przez wnioskodawców w sprawie uzyskania zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające drobnoustroje zostały wprowadzone w dyrektywie 91/414/EWG przez dyrektywę 2001/36/WE (2), obecnie należy więc ustalić jednolite zasady oceny dokumentacji dotyczącej środków ochrony roślin zawierających drobnoustroje w oparciu o takie wymagania dotyczące danych.

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje: (5) Przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące ochrony wód, w tym przepisy dotyczące monitoringu, nie naruszają zobowiązań Państw Członkowskich na mocy odnośnych dyrektyw, w szczególności dyrektyw Rady 75/440/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. dotyczącej wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do pozyskania wody pitnej w Państwach Członkowskich (3), 80/68/ EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne (4), 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (5) oraz dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (6).

(1) Zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG na Państwach Członkowskich spoczywa obowiązek zapewnienia, aby środki ochrony roślin nie zostały objęte zezwoleniem, dopóki nie będą spełniać wymogów przewidzianych w niniejszej dyrektywie.

(2) Dyrektywa 91/414/EWG zapewnia ustanowienie Jednolitych Zasad, według których Państwa Członkowskie muszą przeprowadzać ocenę środków ochrony roślin w celu otrzymania zezwolenia.

(3) Jednolite Zasady dla Państw Członkowskich zostały ustanowione do stosowania wyłącznie przy ocenie i otrzymywaniu zezwolenia wyłącznie na środki ochrony roślin. Nie istnieją jednak podobne zasady do stosowania przez Państwa Członkowskie przy ocenie i otrzymywaniu zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające drobnoustroje. Należy ustanowić dodatkowe jednolite zasady dla tego rodzaju środków ochrony roślin.

(2) (3)

(4) (5)

(1)

Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/99/WE (Dz.U. L 309 z 6.10.2004, str. 6).

(6)

Dz.U. L 164 z 20.6.2001, str. 1. Dz.U.L 194 z 25.7.1975, str. 26. Dyrektywa, która zostanie uchylona z dniem 22.12.2007 r. dyrektywą 2000/60/WE (Dz. U. L 327 z 22.12.2000, str. 1). Dz.U.L 20 z 26.1.1980, str. 43. Dyrektywa, która zostanie uchylona z dniem 22.12.2013 r. dyrektywą 2000/60/WE. Dz.U. L 330 z 5.12.1998, str. 32. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 1. Dyrektywa zmieniona decyzją nr 2455/2001/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2001, str. 1).

L 90/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.4.2005

(6) Przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące organizmów modyfikowanych genetycznie nie naruszają zobowiązań Państw Członkowskich na mocy dyrektywy 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów modyfikowanych genetycznie (7). (7) Komitet Naukowy ds. Roślin przedstawił opinię w sprawie niniejszego projektu dyrektywy i opinia ta została uwzględniona. (8) Dyrektywa 91/414/EWG powinna zostać odpowiednio zmieniona,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 90 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L90 - 36 z 20058.4.2005

    Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

  • Dz. U. L90 - 35 z 20058.4.2005

    Decyzja Rady z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy dwustronnej między Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.