Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 90 POZ 36

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

Data ogłoszenia:2005-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 90 POZ 36

Strona 1 z 22
L 90/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.4.2005

UMOWA MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ a Republiką Serbii w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, i REPUBLIKA SERBII, zwana dalej „Serbią”, z drugiej strony, PRAGNĄC promować, mając na uwadze stałą współpracę oraz w warunkach zapewniających pełne bezpieczeństwo handlu, uporządkowany i sprawiedliwy rozwój handlu wyrobami włókienniczymi pomiędzy Wspólnotą a Serbią (zwanymi dalej wspólnie „Stronami”), jako dalszy krok w kierunku pogłębienia stosunków handlowych i politycznych, w tym znaczącej liberalizacji handlu pomiędzy obydwiema Stronami w ramach procesu Stabilizacji i Stowarzyszenia; MAJĄC NA UWADZE, że rezolucja Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych 1244 (1999) ustanowiła międzynarodową obecność cywilną w celu zapewnienia tymczasowej administracji dla Kosowa (Tymczasowa Misja Administracyjna ONZ w Kosowie) oraz że, w chwili obecnej, nie ma możliwości stosowania w Kosowie zobowiązań podjętych w niniejszej Umowie;

2.

Wspólnota będzie nadal stosowała zwolnienie z cła wyrobów włókienniczych pochodzących z Serbii, zgodnie z właściwym ustawodawstwem Wspólnoty.

Artykuł 3

1. Ograniczenia ilościowe na przywóz do Serbii wyrobów włókienniczych wyszczególnionych w załączniku I, pochodzących ze Wspólnoty, oraz środki o skutku równoważnym, w tym bariery pozataryfowe określone w szczególności w załączniku III, nie będą utrzymane ani wprowadzane od dnia stosowania niniejszej Umowy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 5 i 7.

2. Bez uszczerbku dla postanowień art. 4 ust. 1 ograniczenia ilościowe na przywóz do Wspólnoty wyrobów włókienniczych wyszczególnionych w załączniku I, pochodzących z Serbii, zostają zawieszone. Środki o skutku równoważnym, w tym bariery pozataryfowe określone w szczególności w załączniku III, nie będą utrzymane ani wprowadzane od dnia stosowania niniejszej Umowy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 5, 6 i 7.

Artykuł 4

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

1. Wspólnota zawiesi obecnie obowiązujące ograniczenie ilościowe dla kategorii wymienionych w załączniku IV, jak tylko Serbia powiadomi Wspólnotę o wywiązaniu się ze swoich zobowiązań wynikających z art. 2 ust. 1.

Artykuł 1 Niniejsza Umowa ustanawia system mający zastosowanie do handlu wyrobami włókienniczymi pochodzącymi ze Wspólnoty i z Serbii, wyszczególnionymi w załączniku I.

2. Tytuł II określa ustalenia mające zastosowanie do ograniczeń ilościowych i systemu nadzoru.

Artykuł 5

TYTUŁ I POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

1. Każda ze Stron ma prawo zawiesić wykonanie swoich zobowiązań określonych w art. 2, 3 i w art. 4 ust. 1, w przypadku gdy druga Strona nie wywiązuje się z ciążących na niej zobowiązań.

Artykuł 2 Strony uzgadniają, że: 1. Stawki opłat celnych stosowane w Serbii dla wyrobów włókienniczych pochodzących ze Wspólnoty zostaną zniesione zgodnie z harmonogramem przedstawionym w załączniku II.

2. Jeżeli Wspólnota ponownie wprowadzi ograniczenia ilościowe, zostaną one ustalone na poziomach z roku 2004, powiększonych o roczne stopy wzrostu ostatnio obowiązujące dla tego roku. 3. Strony uzgadniają, że będą się wzajemnie konsultowały przed wykonaniem przysługujących im praw, zgodnie z art. 8.

8.4.2005

PL Artykuł 6

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/37

1. Mając na uwadze zapewnienie skutecznego funkcjonowania niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się do pełnej współpracy w celu zapobiegania, badania oraz podejmowania jakichkolwiek koniecznych kroków prawnych lub administracyjnych przeciwko obchodzeniu postanowień Umowy w drodze przeładunku, zmiany trasy, fałszywej deklaracji dotyczącej kraju lub miejsca pochodzenia, fałszowania dokumentów, fałszywej deklaracji dotyczącej zawartości włókien, ilości, opisu lub klasyfikacji towaru lub w jakikolwiek inny sposób.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 90 POZ 36 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L90 - 35 z 20058.4.2005

    Decyzja Rady z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy dwustronnej między Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

  • Dz. U. L90 - 1 z 20058.4.2005

    Dyrektywa Rady 2005/25/WE z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca załącznik VI do dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających drobnoustroje (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.